- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo

Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad 2008 m. gegužės 15 d. LR Seimas priėmė LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymą (Žin., 2008, Nr. 63-2381). Šis Įstatymas įsigalioja ir taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d. Įstatymu nustatyti tokie LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085, toliau – GPMĮ) nuostatų pakeitimai: 1. Įstatymu papildytas GPMĮ 17 str. 1 d. 30 punktas, kuriame įtvirtinama nuostata, kad gyventojo neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos ne tik valstybės stipendijos, bet ir savivaldybių stipendijos.
2. Įstatymu papildytas GPMĮ 20 str. 2 d. 1 punktas ir įtvirtinama nuostata, kad individualus neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) – 475 litai per mėnesį taikomas ir asmenims iki 18 m.3. Įstatymu pakeistas GPMĮ 20 str. 2 d.
3 punktas numato, kad 370 litų per mėnesį individualus NPD taikomas ir asmenims, kuriems nustatytas 45-55 proc. darbingumo lygis, ar senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas nedidelių specialiųjų poreikių lygis (iki 2007 m. birželio 30 d. – III grupės invalidams).
4. Įstatymu pakeista GPMĮ 20 str. 5 dalis, numatanti, kad papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – PNPD) taikomas tėvams arba įtėviams, auginantiems vaikus (įvaikius) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose arba profesinių ar aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), tačiau ne ilgiau kaip iki jiems sukanka 24 metai.5. Įstatymu pakeistoje GPMĮ 20 str.
5 dalyje ir papildytoje šio straipsnio 6 dalyje pakeista PNPD skaičiavimo tvarka bei padidintas pats PNPD, kuris priklauso nuo auginamų vaikų (įvaikių) skaičiaus, kartu panaikinta GPMĮ 20 str. 2 d. 4 punkto nuostata, kad asmenims, auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių), taikomas individualus NPD. PNPD už pirmą vaiką (įvaikį) lygus 20 procentų pagrindinio NPD, kas sudaro 64 litus per mėnesį; už antrą vaiką (įvaikį) – 50 proc. pagrindinio NPD, kas sudaro 160 litų per mėnesį; už trečią ir kiekvieną paskesnį vaiką (įvaikį) – 100 proc. pagrindinio NPD, kas sudaro 320 litų. Pavyzdžiui, jei tėvai kartu augina vieną vaiką iki 18 m., kiekvienam iš jų taikoma NPD ir PNPD suma yra lygi 352 litams (320 + 32) per mėnesį, jeigu du vaikus – 432 (320 + 32 + 80), jeigu tris vaikus – 592 (320 + 32 + 80 + 160).
6. Įstatymu pakeista GPMĮ 20 str. 2 dalis ir panaikinta nuostata, kad motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), kurie vaikus (įvaikius) augina vieni, yra taikomi individualūs NPD. Ši nuostata išdėstyta GPMĮ 20 str. 6 dalyje, kuri teigia, kad tuo atveju, kai gyventojas vaikus (įvaikius) augina vienas, jam taikomas visas PNPD. Pavyzdžiui, jeigu gyventojas vienas augina vieną vaiką iki 18 m., jam taikomas NPD yra 384 litai (320 + 64) per mėnesį, jeigu du vaikus – 544 litų (320 + 64 + 160), jeigu tris vaikus – 864 litų (320 + 64 + 160 + 320).
7. Įstatymu nustatyti GPMĮ 20 str. 10 ir 12 dalių pakeitimai yra susiję su metinio NPD ir metinio PNPD taikymo ypatumais nuo 2009 m. mokestinio laikotarpio. Juose pakartoti principai atitinka iki tol buvusias metinio NPD ir metinio PNPD taikymo taisykles.

Šaltinis: VMI
2008-06-17