Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai, įsigaliosiantys nuo 2014 m.

VMI informuoja, kad 2013 m. birželio 27 d. įstatymu Nr. XII-427 (Žin., 2013, Nr. 75-3756, toliau – Įstatymas) buvo pakeisti ir papildyti LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau-GPMĮ) 2, 5, 6, 16, 17, 19, 20, 22 straipsniai. Esminiai pakeitimai:

1 straipsnis. GPMĮ 2 straipsnio pakeitimas ir papildymas

GPMĮ 2 str. 7 d. 1 punkto pakeitimas nustato, kad vertybinių popierių (įskaitant ir išvestinių finansinių priemonių) perleidimas nepripažįstamas individualia veikla. Šios nuostatos taikomos, apskaičiuojant ir deklaruojant 2014 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas.

Pagal iki 2014 m. sausio 1 d. galiojančias GPMĮ 2 str. 7 dalies nuostatas pajamos, gautos iš savarankiško tęstinio investavimo į vertybinius popierius ir kitas finansines priemones (įvertinus kitas reikšmingas aplinkybes, pvz., gaunamų pajamų dalį bendrose gyventojo pajamose ir kt.), gali būti priskiriamos individualios veiklos pajamoms. Taip pat tokią veiklą pats gyventojas, įvertinęs visas aplinkybes, gali įregistruoti ir 2013 m., ir ankstesniais mokestiniais laikotarpiais gautas pajamas gali deklaruoti kaip individualios veiklos pajamas.

GPMĮ 2 str. 11, 28 dalių pakeitimas bei 2 straipsnio papildymas naujomis 36 ir 37 dalimis suvienodina GPMĮ vartojamas sąvokas su LR finansinių priemonių rinkų įstatyme bei LR vertybinių popierių įstatyme vartojamomis sąvokomis.

2 straipsnis. GPMĮ 5 str. 4 d. 2 punkto pakeitimas

GPMĮ 5 str.  4 d.  2 punkto pakeitimas, išbraukiant iš šiuo metu galiojančio GPMĮ 5 str.  4 d.  2 punkto žodžius „metinės“ ir „(tantjemos)“ nustato, kad nuo     2014 m. sausio 1 d. nenuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų mokesčio objektui bus priskiriamos visos iš Lietuvos įmonių tų įmonių stebėtojų tarybos bei valdybos narių gaunamos išmokos nepriklausomai nuo jų išmokėjimo periodiškumo. Vadinasi, nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojus minėtiems pakeitimams, Lietuvos įmonių išmokamos stebėtojų tarybos bei valdybos nariams – nenuolatiniams Lietuvos gyventojams – ne tik metinės, bet ir kitokios išmokos per metus bus apmokestinamos pajamų mokesčiu, neatsižvelgiant į tai, už kokių metų veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje išmokos bus mokamos.

3 straipsnis. GPMĮ 6 straipsnio 2 dalies pripažinimas netekusia galios, 3 d. ir 4 d. 1 punkto pakeitimas

GPMĮ 6 str. 2 dalis pripažįstama netekusia galios, vadinasi, panaikinamas 20 proc. pajamų mokesčio tarifas. Apskaičiuojant ir deklaruojant 2014 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas iš paskirstytojo pelno (įskaitant dividendus) taikomas 15 proc. tarifas. Apskaičiuojant ir deklaruojant 2013 metų ir ankstesnių mokestinių laikotarpių pajamas iš paskirstytojo pelno, taikomas 20 proc. pajamų mokesčio tarifas.

GPMĮ 6 str. 3 dalis pakeista, nustatant, kad 5 proc. pajamų mokesčio tarifas taikomas individualios veiklos pajamoms, išskyrus pajamas iš laisvųjų profesijų veiklos. Iš GPMĮ 6 str. 3 dalies išbraukti žodžiai „ir pajamas iš vertybinių popierių (įskaitant pajamas iš išvestinių finansinių priemonių)“. Šis pakeitimas susijęs su tuo, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. vertybinių popierių (įskaitant ir išvestinių finansinių priemonių) perleidimas nepripažįstamas individualia veikla.

GPMĮ 6 str. 4 d. 1 punktas pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija suvienodinus GPMĮ ir Lietuvos švietimą, mokslą ir studijas reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

4 straipsnis. GPMĮ 16 str. 1 dalies pakeitimas

GPMĮ 16 str. 1 dalies pakeitimas nustato, kad, apskaičiuojant ir deklaruojant 2014 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių apmokestinamąsias pajamas, įvertinamas faktas, kad visos pajamos (įskaitant pajamas iš paskirstytojo pelno – dividendus) apmokestinamos, taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą. Vadinasi, gyventojo patirtos išlaidos (numatytos GPMĮ 21 straipsnyje) gali būti atimamos ir iš gautų dividendų. Apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas iš pajamų, kurios apmokestinamos 5 proc. pajamų mokesčio tarifu, kaip ir anksčiau neatimamos nuolatinio Lietuvos gyventojo patirtos išlaidos.

5 straipsnis. GPMĮ 17 str. 1 d. 20, 21, 22 ir 30 punktų ir 2 dalies pakeitimas ir 17 str. 1 d. 19, 29 punktų pripažinimas netekusiais galios

GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies pakeitimai nustato, kad:

– panaikinama pajamų mokesčio lengvata gyventojų gautoms palūkanoms už įmonėms ir kitiems gyventojams suteiktas paskolas (17 str. 1 d. 19 punktas);

– apmokestinamos visos kitos palūkanos iš indėlių ir iš skolos vertybinių popierių (pvz., obligacijų), nustatant tokioms pajamoms (jas visas sumuojant) minimalų 10 000 litų per mokestinį laikotarpį neapmokestinamųjų pajamų dydį, netaikant jokių lengvatinių terminų dėl tokių investicijų trukmės;

– panaikinama pajamų mokesčio lengvata vertybiniams popieriams, įsigytiems iki     1999 m. sausio 1 d. (17 str. 1 d. 29 punktas)

– apmokestinamos pajamos iš finansinių priemonių (pvz., akcijų) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo, jeigu skirtumas tarp perleidimo ar realizavimo sumos ir įsigijimo kainos viršija 10 000 litų per mokestinį laikotarpį. Anksčiau galiojusi vertybinių popierių 366 dienų išlaikymo lengvata panaikinama.

Šios nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2014 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautas pajamas iš finansinių sandorių perleidimo ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo.

GPMĮ 17 str. 1 d. 20 punkto pakeitimas nustato, kad pajamų mokesčiu neapmokestinama palūkanų už ne nuosavybės vertybinius popierius (pvz., obligacijas), taip pat palūkanų už Lietuvos ir užsienio valstybių vyriausybių, taip pat jų politinių ar teritorijos administracinių padalinių, vietos valdžios ne nuosavybės vertybinius popierius, palūkanų už Lietuvos ir užsienio valstybių bankuose ir kitose kredito įstaigose laikomus indėlius suma, neviršijanti 10 000 litų per mokestinį laikotarpį, jeigu ne nuosavybės vertybiniai popieriai įsigyti ar sutartys dėl indėlių sudarytos nuo 2014 metų sausio 1 d. Jeigu palūkanų už minėtus vertybinius popierius bei palūkanų už indėlius suma viršija 10 000 litų per mokestinį laikotarpį, tai apmokestinama viršijanti suma, pvz., tuo atveju, jeigu gyventojas per mokestinį laikotarpį gautų 15 000 litų palūkanų, tai 10 000 Lt palūkanų suma priskirtina neapmokestinamosioms pajamoms, o 5 000 litų (15 000 – 10 000) – apmokestinamosioms pajamoms.

GPMĮ 17 str. 1 d. 21 punkto pakeitimas nustato, kad pajamų mokesčiu neapmokestinamos palūkanos už Europos ekonominės erdvės valstybių vyriausybių, taip pat Europos ekonominės erdvės valstybių politinių ar teritorijos administracinių padalinių vertybinius popierius, jeigu jie įsigyti iki 2013 m. gruodžio 31 d.

GPMĮ 17 str. 1 d. 22 punkto pakeitimas nustato, kad pajamų mokesčiu neapmokestinamos Europos ekonominės erdvės valstybėse gautos palūkanos už jų bankuose ir kitose kredito įstaigose laikomus indėlius, sutartys dėl kurių sudarytos iki 2013 m. gruodžio 31 d.

Tais atvejais, jeigu gyventojas gauna palūkanų ne iš Europos ekonominės erdvės valstybėse už jų bankuose ir kitose kredito įstaigose laikomus indėlius arba ne už Europos ekonominės erdvės valstybių vyriausybių, taip pat Europos ekonominės erdvės valstybių politinių ar teritorijos administracinių padalinių vertybinius popierius, tokios palūkanos apmokestinamos netaikant 10 000 litų neapmokestinamojo dydžio.

6 straipsnis. GPMĮ 19 str. pavadinimo ir 1, 2 dalių pakeitimas

GPMĮ 19 straipsnio nauja redakcija nustato, kad perleisto turto įsigijimo kainos nustatymo taisyklės taikomos apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas, gautas už perleistas finansines priemones (pvz., akcijas) ar realizuotas išvestines finansines priemones. Taip pat GPMĮ 19 straipsnyje įtvirtinama bendra nuostata, kad, gyventojui negalint objektyviai pagrįsti, kuri konkreti (kada, kuriuo sandoriu įsigyta) keliais sandoriais įgyto vienarūšio, individualiais požymiais neapibūdinto turto (pvz., konkrečios bendrovės akcijų) dalis perleidžiama, iš apmokestinamųjų pajamų pirmiausia atskaitoma anksčiausiai už tokį turtą (jo dalį) sumokėta įsigijimo kaina (jos dalis).

GPMĮ 19 straipsnio pakeitimai taikomi, apskaičiuojant ir deklaruojant pajamas, gautas 2014 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais.

7 straipsnis. GPMĮ 20 str. 1, 2 ir 8 dalių pakeitimas

GPMĮ 20 straipsnio 1 dalis pakeista, nustatant, kad metinis neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – NPD) padidinamas iki 6 840 litų, jeigu gyventojo metinės pajamos (toliau – GMP) neviršija 12 000 litų. Jeigu GMP viršija 12 000 litų, metinis NPD negali būti didesnis negu suma, apskaičiuota pagal tokią formulę: 6 840 – 0,26 x (GMP – 12 000).

GPMĮ 20 str. 2 dalis pakeista, nustatant, kad NPD – 570 litų (per mėnesį), jeigu gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos neviršija 1 000 litų per mėnesį. Jeigu gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos viršija 1 000 litų per mėnesį, taikytinas NPD apskaičiuojamas pagal tokią formulę: 570 – 0,26 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – 1 000 litų).  Pasiekus per mėnesį 3 192 litų sumą arba 38 304 litų sumą per metus, NPD ir MNPD netaikomi.

GPMĮ 20 str. 8 dalis pakeista, nustatant, kad tėvams arba įtėviams, auginantiems vaikus (įvaikius) iki 18 metų vaiką (įvaikį), taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, kiekvienam vaikui taikomas vienodas 200 litų papildomas NPD (toliau – PNPD). Tarkime, už 4 auginamus vaikus tėvams taikomas 800 litų PNPD (anksčiau ši suma buvo – 700 litų), už 5 vaikus – 1 000 litų (anksčiau buvo – 900 litų). GPMĮ 20 straipsnio nuostatos taikomos, apskaičiuojant ir deklaruojant 2014 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas.

8 straipsnis. GPMĮ 22 str. 2 d. 1 punkto pakeitimas

GPMĮ 22 str. 2 d. 1 punkto pakeitimas nustato, kad B klasės pajamoms priskiriamos nuolatinių Lietuvos gyventojų gaunamos palūkanos.  Nuolatinių Lietuvos gyventojų gaunamos pajamos iš išvestinių finansinių priemonių realizavimo priskiriamos B klasės pajamoms. Nenuolatiniams Lietuvos gyventojams pajamos gautos iš išvestinių finansinių priemonių realizavimo pagal GPMĮ 5 straipsnio nuostatas – nėra pajamų mokesčio objektas.

Nenuolatinių Lietuvos gyventojų gaunamos iš Lietuvos vieneto, iš užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę ir iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę palūkanos priskiriamos A klasės pajamoms.

GPMĮ 22 straipsnio nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2014 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas.

VMI  informuoja, kad 2013 m. birželio 27 d. įstatymu Nr. XII-431 buvo priimtas LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymas (Žin., 2013, Nr. 75-3759). GPMĮ 6 str. 4 d. 2 punktas pakeistas, nustatant, kad Marijampolės miesto savivaldybės Marijampolės miesto teritorijoje ir Marijampolės kaimiškoje teritorijoje būtų taikomas skirtingas fiksuotas pajamų mokestis už individualią veiklą, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą. Vadinasi, asmenims, įsigyjantiems verslo liudijimą verstis verslo liudijime nurodytos rūšies veikla Marijampolės kaimiškoje teritorijoje, savivaldybės taryba turės teisę nustatyti mažesnį fiksuoto dydžio pajamų mokestį. Šis įstatymas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

Šaltinis: VMI