Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo nuostatų pakeitimo

VMI prie FM praneša, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. gruodžio 12 d. priėmė Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2653  ir 2019 m. birželio 13 d.  Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 2, 3 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2244. Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo  (NTM5) pakeitimai, įsigaliojĘ nuo 2020 m. sausio 1 d., yra šie:

1) NTMĮ 2 straipsnis papildytas kolektyvinio investavimo subjekto sąvoka – šio subjekto sąvoka NTMĮ tikslais suprantama taip pat, kaip ir Pelno mokesčio įstatyme;

2) NTMĮ 3 str. papildytas 4 dalimi, pagal kurią kolektyvinio investavimo subjekto (kuris nėra juridinis asmuo) NTMĮ nustatytas teises įgyvendinančiu ir pareigas vykdančiu asmeniu (mokesčio mokėtoju) laikoma šio kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonė;

3) Pakeista NTMĮ 6 str. 1 dalis ir nustatoma, kad mokesčio tarifas – nuo 0,5 proc. iki 3 proc. nekilnojamojo turto vertės, jeigu NTMĮ nenustatyta kitaip;

4) Sumažinta fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančių ar jų įsigyjamų gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkystės statinių ir inžinerinių statinių neapmokestinamoji vertė, t. y. fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančio ar jų įsigyjamo anksčiau minėto nekilnojamojo turto neapmokestinamoji vertė sumažinta iki 150 000 eurų, o asmenims, auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 m., ir asmenims, auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 m., taip pat vyresnį vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis  nuolatinės slaugos poreikis, nuosavybės teise priklausančio ar jų įsigyjamo anksčiau minėto nekilnojamojo turto  neapmokestinamoji vertė sumažinta iki 200 000 eurų. Daugiau informacijos apie  Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2653 rasite VMI prie FM 2019 m. gruodžio  30 d. informaciniame pranešime Nr. (32.42-31-1E) RM-38145, o apie  Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 2, 3 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2244  – VMI prie FM 2019 m. birželio  28 d. informaciniame pranešime Nr. (32.42-31-1E)  RM-20057.

 Šaltinis: VMI