Finansų ministrai aptarė viešuosius finansus

Finansų ministrai aptarė viešuosius finansus Europos Sąjungos ekonomikos ir finansų ministrų tarybos (ECOFIN) posėdyje svarstomi viešųjų finansų, Stabilumo ir augimo pakto įgyvendinimo klausimai, Europos Tarybos išvados dėl Tarptautinės apskaitos standartų valdybos, kiti klausimai. ECOFIN taip pat priėmė galutinius sprendimus dėl Kipro ir Maltos prisijungimo prie euro zonos nuo 2008 m. sausio 1 d. bei dėl Maltos ir Kipro valiutos kursų fiksavimo euro atžvilgiu. Finansų ministrai aptarė Europos Komisijos parengtą ataskaitą apie viešuosius finansus ekonominėje ir pinigų sąjungoje, kurioje teigiama, kad 2007 m. viešieji finansai ES žymiai pagerėjo: euro zonoje valdžios sektoriaus deficitas 2006 m. sumažėjo iki 1,6 proc. BVP, o ES – iki 1,7 proc. BVP ir pirmąkart nuo 2002 m. sumažėjo skola. EK skaičiavimais, iki 2008 m. pabaigos tik 2 ES šalys narės – Vengrija ir Čekija nebus pakoregavusios perviršinio deficito. Ataskaitoje pažymima, kad ES šalių narių vyriausybės artimiausiais metais turės toliau stiprinti pastangas gerinant biudžeto pajamų ir išlaidų santykį. ES ekonomikos ir finansų ministrai pritarė EK Komunikatui Europos Parlamentui ir Tarybai dėl prevencinės Stabilumo ir augimo pakto dalies efektyvumo užtikrinimo. EK pasiūlė plėsti ES fiskalinės priežiūros mastą, didinti ES šalių atsakomybę už stabilumo ir konvergencijos programose išsikeltų biudžeto tikslų siekimą, didinti vidutinės trukmės biudžeto realumą ir patikimumą bei toliau siekti tvarios fiskalinės padėties vidutinės trukmės laikotarpiu: gerinti biudžeto planų vykdymą ir analizuoti, kokie biudžeto sprendimai sušvelnins gyventojų senėjimo poveikį.

Šaltinis: Finansų ministerija
2007-07-11