Bus siekiama sistemingai mažinti biurokratizmo naštą


Saulėlydžio komisija aptarė tolesnes darbo kryptis – valstybės valdymo sistemos optimizavimą, administracinių procedūrų supaprastinimą ir biurokratizmo naštos piliečiams mažinimą, valdymui skirtų žmogiškųjų ir finansinių išteklių efektyvesnį panaudojimą. Akcentuojama, kad nepakankamai apibrėžta Vyriausybės institucijų ir įstaigų vieta valstybinime administravime pagal jų paskirtį, įgaliojimus ir vaidmenį valstybės valdyme. Todėl ateityje ketinama įvertinti Vyriausybei pavaldžių bei atskaitingų institucijų ir įstaigų veiklos prasmingumą, nustatyti aiškius jų steigimo kriterijus.
Pabrėžiama, kad būtina tobulinti ministerijų reguliavimo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų sistemos sandarą, nes vienodas ar panašias funkcijas vykdančios įstaigos skiriasi pagal įgaliojimus ir statusą, finansinį savarankiškumą, funkcinius ryšius su ministerija, yra priskirtos skirtingai įstaigų apmokėjimo grupei.
Itin didelį dėmesį Saulėlydžio komisija numato skirti viešųjų įstaigų veiklai optimizuoti, jų atsakomybei už lėšų panaudojimą, pasiektus rezultatus didinti, indėliui į viešąjį administravimą konkretizuoti.
Saulėlydžio komisijos pirmininkas Vyriausybės kancleris V. Sarapinas pabrėžė, kad pats svarbiausias uždavinys – biurokratizmo naštos piliečiams mažinimas ir valdžios institucijos kol kas vangokai teikia įvairių leidimų, pažymų, leidimų , licencijų ir kitų administracinių procedūrų supaprastinimo pasiūlymus. Būtina didinti elektroninių paslaugų teikimo, „vieno langelio“ diegimo tempus.
Numatoma parengti ir pateikti Vyriausybei administracinės naštos piliečiams nustatymo ir įvertinimo metodiką, peržiūrėti sprendimų projektų poveikio vertinimo kriterijus, atlikti teisės aktų, reglamentuojančių viešojo administravimo subjektų sprendimų priėmimo procedūras, peržiūrą.

2007-09-14 Šaltinis: LR Vyriausybė