DĖL TEISĖS AKTO PAKEITIMO

VMI prie FM informuoja, kad VMI prie FM viršininko 2021 kovo 17 d. įsakymu VA-19 pakeistos Pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas RRC910 formos užpildymo, tikslinimo ir teikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. VA-52 „Dėl Pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas RRC910 formos užpildymo, tikslinimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

Taisyklės pakeistos atsižvelgiant į gautą JAV pajamų tarnybos raštą dėl JAV užsienio sąskaitoms taikomo mokestinių prievolių vykdymo akto (toliau – FATCA) įgyvendinimo. Minėtos Taisyklės papildytos 371 punktu, kuriame pateikiamas kodų sąrašas nusakantis priežastis, kodėl tam tikrais atvejais finansų įstaigoms nepavyksta nustatyti praneštinų sąskaitų turėtojų mokesčių mokėtojų identifikacinių numerių (toliau – MMIN). Lietuvos finansų įstaigos, teikdamos informaciją už 2020 m. ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius, privalo nurodyti kiekvienos praneštinos sąskaitos turėtojo MMIN, todėl tuo atveju, kai finansų įstaigoms MMIN nustatyti nepavyks, prie kiekvienos tokios sąskaitos TIN laukelyje reikės įrašyti atitinkamą kodą. Šių kodų nurodymas pateikiamuose duomenyse padės JAV Pajamų tarnybai geriau suprasti ar finansų įstaiga atliko visus reikiamus veiksmus, kad įvykdytų FATCA įpareigojimą, pvz., ar finansų įstaiga kasmet susisiekia su sąskaitų savininkais ir prašo pateikti trūkstamus MMIN.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2021-03-19  rašte Nr. (29.3-31-3)-R-1222.

Šaltinis: VMI