Patvirtintos viešai skelbiamų finansinių ataskaitų kokybės stebėsenos gairės

AVNT patvirtino Juridinių asmenų registre viešai skelbiamų finansinių ataskaitų kokybės stebėsenos gaires  (toliau – Gairės). Jose pateikti atrankos kriterijai, kuriais vadovaujantis bus atrenkami finansinių ataskaitų rinkiniai (toliau – FAR) kokybės stebėsenai 2022 m.

2022 m. finansinių ataskaitų kokybės stebėsenai bus atrenkamos mažų įmonių kategoriją atitinkančių uždarų akcinių bendrovių, kurios veikia apdirbamosios gamybos, statybos, didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto srityse, 2021 m. finansinės ataskaitos, sudarytos vadovaujantis Verslo apskaitos standartais.

AVNT yra įpareigota atlikti finansinių ataskaitų kokybės stebėseną vadovaujantis LR įmonių atskaitomybės įstatymo 26 straipsniu, kuris įsigaliojo 2022 m. gegužės 1 d. Kokybės stebėsenos metu bus tikrinama finansinių ataskaitų atitiktis reikalavimams, nustatytiems finansinių ataskaitų rengimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Šaltinis: AVNT