Dėl importuojamų akcizais apmokestinamų prekių gabenimo, kad neatsirastų prievolės mokėti importo akcizus, tvarkos aprašo patvirtinimo

Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 15 d. nutarimo Nr. 235 1.5.2 papunktį, buvo priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2023 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. VA-64/1BE-636 (toliau – Įsakymas), kuriuo:

  1. patvirtinamas Importuojamų akcizais apmokestinamų prekių gabenimo, kad neatsirastų prievolės mokėti importo akcizus, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas);
  2. pripažįstamas netekusiu galios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. VA-63/1B-661 (toliau – Įsakymas VA-63/1B-661).

Šis Įsakymas ir juo tvirtinamas Aprašas įsigalioja nuo 2023 m. spalio 1 d

Aprašas nustato:

  1. kokia tvarka turi būti gabenamos Lietuvos Respublikoje importuotos akcizais apmokestinamos prekės (toliau – prekės), kad už jas neatsirastų prievolė mokėti akcizus (iki 2023 m. spalio 1 d. šią tvarką reguliuoja Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas);
  2. kaip yra patvirtinamas Lietuvos Respublikoje importuojamų prekių, kurioms yra įforminta išleidimo į laisvą apyvartą procedūra, gavimas Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje (toliau – sandėlis) arba sandėlio savininko, gaunančio tokias prekes, nurodytoje tiesioginio pristatymo vietoje, esančioje Lietuvos Respublikoje (iki 2023 m. spalio 1 d. šią tvarką nustato Įsakymas VA-63/1B-661).

Pažymėtina, kad prievolė mokėti akcizus už Lietuvos Respublikoje importuotas prekes neatsiranda, jei šios prekės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu (toliau – AĮ) ir Aprašu:

  • nugabenamos į Lietuvos Respublikoje esantį sandėlį;
  • nugabenamos į sandėlio savininko, gaunančio tokias prekes, nurodytą tiesioginio pristatymo vietą, esančią Lietuvos Respublikoje;
  • nugabenamos į AĮ 15 straipsnio 1 dalyje nurodytą paskirties vietą. 

Importuojamas prekes iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį prekėms buvo įforminta išleidimo į laisvą apyvarta muitinės procedūra, 16 dienos (šiuo metu per 5 darbo dienas) nugabenus į sandėlį ar sandėlio savininko nurodytą tiesioginio pristatymo vietą, prievolė mokėti akcizus už Lietuvos Respublikoje importuotas prekes neatsiranda. Prekių nugabenimas į aukščiau nurodytas vietas patvirtinamas Valstybinės mokesčių inspekcijos akcizų informacinėje sistemoje (toliau – AIS) Gabenimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Tačiau, yra atvejų, kai tam, kad neatsirastų prievolė mokėti importo akcizus sandėlio savininkas ar registruotas akcizais apmokestinamų prekių siuntėjas turi kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją dėl Importuotų akcizais apmokestinamų prekių gavimo sandėlyje / tiesioginio pristatymo vietoje pažymos, kurios pavyzdinė forma nustatyta Aprašo priede (toliau – Pažyma) išdavimo:

  • kai importuojamoms prekėms muitinės formalumai buvo atlikti, taikant veiklos tęstinumo procedūrą, arba tais atvejais, kai nepavyksta Akcizų informacinėje sistemoje (AIS) atlikti e-AD projekto duomenų patikros su Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemoje pateiktais elektroninės importo deklaracijos duomenimis automatiniu būdu;
  • kai importuotojui muitų teisės aktų nustatyta tvarka yra suteikta teisė taikyti muitinės formalumų supaprastinimus;
  • kai prekės į sandėlį ar tiesioginio pristatymo vietą nugabenamos vėliau negu iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį prekėms buvo įforminta išleidimo į laisvą apyvarta muitinės procedūra, 16 dienos.

Prašymas dėl Pažymos išdavimo  Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikiamas elektroninio pašto adresu vmi@vmi.lt. Gavusi šį prašymą, Valstybinė mokesčių inspekcija  per 3 darbo dienas turi išduoti Pažymą, kurioje nurodomos faktiškai sandėlyje arba tiesioginio pristatymo vietoje gautų prekių kiekis, kuris yra nurodytas priėmimo į sandėlį akte. Ši Pažyma elektroniniu būdu perduodama muitinei ir prašymo pateikėjui.

Pažymėtina, kad importuojamas prekes nugabenus į sandėlį ar sandėlio savininko nurodytą tiesioginio pristatymo vietą vėliau negu iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį prekėms buvo įforminta išleidimo į laisvą apyvarta muitinės procedūra, 16 dienos (šiuo metu per 5 darbo dienas), atsiranda prievolė mokėti akcizus už importuotas prekes, tačiau akcizai gali būti grąžinami (atsisakoma juos išieškoti), kai importuotojas arba jo įgaliotas atstovas teritorinei muitinei pateikia prašymą grąžinti (atsisakyti išieškoti) akcizus už importuotas prekes ir Pažymą.

Šaltinis: VMI