Ar auditorius = buhalteris profesionalas?

  Šių metų gegužės mėnesį baigėsi trejus metus trukęs erzelys dėl privalomo vyriausiųjų buhalterių egzaminavimo. Seimas panaikino šį LR buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimą, turėjusį įsigalioti nuo 2016 m. sausio 1 d. Tačiau 2015 m. gegužės 19 d. buvo priimtas įstatymas Nr. …

Individualios veiklos mokesčiai

  Iki 2015 m. gegužės 4 d. visi nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kurie 2014 m. buvo įregistravę VMI, kad vykdo individualią veiklą, privalo pateikti metinę pajamų deklaraciją GPM308. Šią deklaraciją gyventojai turės pildyti litais, tačiau mokesčius mokės eurais. Pagal Gyventojų pajamų …

Tikrinkite ir tikslinkite duomenis

  Jei būdami MB nariu arba IĮ savininku nepatikslinsite savo asmeninės deklaracijos GPM308, jums papildomai apskaičiuos mokesčius. Jau keletą metų individualių įmonių (IĮ) ir mažųjų bendrijų (MB) narių asmenines metines GPM308 deklaracijas VMI įkelia klaidingus duomenis apie draudiminius periodus. MB …

Kokią pridėtinę vertę audito paslaugos gali teikti įmonei? (II)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 9 (825)   III. Susijusios paslaugos Susijusios paslaugos gali būti atliekamos pagal 4400-ąjį arba 4410-ąjį TSPS.   1. Auditoriaus (audito įmonės) paslaugos dėl sutartų procedūrų apie finansinę informaciją atlikimo pagal 4400-ąjį TSPS 4400-asis TSPS taikomas, kai …

Kokią pridėtinę vertę audito ­paslaugos gali teikti įmonei? (II)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 9 (825)   1.3. Užtikrinimo užduoties paslaugos, kai auditorius pareiškia nuomonę dėl įmonės vidaus kontrolės struktūros įdiegimo, taikomos kontrolės sistemos tikslų pasiekimo, veiksmingo ir kokybės kontrolės sistemos aprašymo tikslumo pagal 3402-ąjį TUUS Užtikrinimo užduočių pagal 3402‑ąjį …

Kokią pridėtinę vertę audito ­paslaugos gali teikti įmonei? (II)

  Apie finansinės atskaitomybės auditą žino daugelis. Yra ir kitų audito įmonės teikiamų paslaugų, kurių nauda kartais yra daug didesnė nei finansinių ataskaitų auditas, tačiau Lietuvos įmonės retai jomis naudojasi. Užsienio šalyse šios kitos paslaugos savo populiarumu lenkia finansinės atskaitomybės …

Kokią pridėtinę vertę audito paslaugos gali teikti įmonei? (I)

  Lietuvoje finansinių ataskaitų audito paslaugą gali teikti audito įmonės ar individualią audito veiklą įregistravę auditoriai, kai jie skelbiami Lietuvos auditorių rūmų (LAR) audito įmonių sąraše. Jei pasirašiusi audito sutartį audito įmonė (individualią veiklą vykdantis auditorius) buvo paskelbta audito įmonių …

Ką reikia padaryti, UAB pertvarkant į mažają bendriją?

  Pagal VMI išaiškinimus, jei mažojoje bendrijoje (MB) liko neišmokėtas darbuotojų, kurie tapo MB nariais, darbo užmokestis ir jis išmokamas tą dieną, kai įmonės teisinis statusas yra MB, ši išmoka yra priskiriama B klasės pajamoms ir apmokestinama kaip B klasės …

Trikampė prekyba

  Trikampė prekyba – tai tokie prekių tiekimo sandoriai, kuriuose dalyvauja trijų valstybių narių PVM mokėtojai, o iš vienos valstybės narės išgabenamos prekės įsigyjamos kitos valstybės narės PVM mokėtojo ir, nugabentos į trečiąją valstybę narę, iš karto patiekiamos tos trečiosios …

Dėl sąskaitų faktūrų registravimo

  Kokios PVM sąskaitos, kuriose yra nurodyta PVM suma, yra neregistruojamos gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registruose? Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (PVMĮ) 79 str. 13 dalį, jeigu bendra PVM sąskaitoje faktūroje nurodomų patiektų prekių ir (arba) suteiktų paslaugų vertė (įskaitant …

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo pradžia ir pabaiga pagal VAS ir PMĮ

  Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimą reglamentuoja 1-asis verslo apskaitos standartas (VAS) „Ilgalaikis materialusis turtas“, kuris yra taikomas registruojant apskaitoje ilgalaikį materialųjį turtą, nustatant jo įsigijimo (pasigaminimo) savikainą, nusidėvėjimą, perkainojant jį, atliekant kitas su ilgalaikiu materialiuoju turtu susijusias ūkines operacijas. Ilgalaikio …

Nekilnojamojo turto nuoma iš fizinio asmens, kai nuomą apmoka darbdavys

  Versle pasitaiko, kad Lietuvos įmonės vadovas yra ne Lietuvos pilietis ir jam gyventi Lietuvoje yra išnuomotos patalpos, t. y. butas, iš fizinio asmens. Šis vadovas įdarbintas toje įmonėje ir moka gyventojų pajamų mokestį (GPM) ir įmokas „Sodrai“. Trumpai aptarsime, …

Atskaitingi asmenys – įmonės buhalterio galvos skausmas

  Visiems, atrodo, turėtų būti aišku, ką mes vadiname atskaitingu asmeniu. Atskaitingas asmuo – tai įmonės administracijos vadovo (savininko) paskirtas įmonės darbuotojas, kuriam pavedama: gauti pinigų iš įmonės kasos, vykti į komandiruotę, gauti pinigus iš kitų juridinių ar fizinių asmenų už …

Atsargų apskaita, taikant periodiškai apskaitomų atsargų būdą, pagal VAS ir Pelno mokesčio įstatymą

  Atsargų apskaitą reglamentuoja 9-asis verslo apskaitos standartas (VAS) „Atsargos“, kuris nustato atsargų registravimą apskaitoje, jų įsigijimo savikainos nustatymo, sunaudotų (parduotų) atsargų ir jų likučių įkainojimo, atsargų apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose tvarką. Atsargos pagal VAS – trumpalaikis turtas, kurį …

„Sodros“ mokestinės aktualijos

  Šiame straipsnyje norėjau apžvelgti „Sodros“ įmokų nuostatas, kurios yra sąlyginai neaiškios arba tiesiog dviprasmiškos.   Individualios veiklos įmokos Individuali veikla (IDV) pagal pažymą yra viena lengviausių formų nedarbui mažinti, kadangi tokią veiklą vykdančiam žmogui nereikia ypač didelių finansinių išteklių. …

Grynųjų pinigų inkasavimas iš kasos aparatų

  Paprastai įmonės grynuosius pinigus, inkasuotus iš kasos aparatų, pajamuoja į kasą, išrašydamos kasos pajamų orderius. Tai daryti visai nesudėtinga, jei yra tik keli kasos aparatai ir tose pačiose patalpose. Bet jei verslo sąlygos yra tokios, kad kasos aparatai yra …

Kaip nurašyti nenaudojamą ilgalaikį turtą

  „Kaip apskaitoje nurašyti netinkamą naudoti, visai nusidėvėjusį ir nenaudojamą ilgalaikį turtą“, – klausia buhalterė Aldona iš Vilkaviškio rajono.   Minėtu atveju mokykla turi telefono stotelę, kuri įsigyta 1992 m. ir dabar jau morališkai susidėvėjusi. Įsigijimo savikaina – 15 000 Lt. …

Kaip sukurti įmonės pinigų srautų valdymo sistemą

  Dažna situacija, su kuria susiduria beveik kiekviena smulki ir vidutinė, o neretai ir didelė įmonė: apyvartos pakankamos, bet nėra pelno arba pelningumas per mažas, nuolat trūksta lėšų pirkti žaliavas ir atsiskaityti su tiekėjais. „Mes gaminame puikius produktus ar teikiame …

Kai kurie mažosios bendrijos apskaitos klausimai

  2012 m. pabaigoje pradėjo steigtis mažosios bendrijos. Mažoji bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo – įmonė, kurios visi nariai yra fiziniai asmenys, joje gali būti ne daugiau kaip 10 narių; mažosios bendrijos narys negali turėti darbo santykių …

Ar reikia kasmet metų pradžioje peržiūrėti apskaitos politiką?

  Buhalterinės apskaitos įstatymo (BAĮ) 9 straipsnyje „Apskaitos politika“ numatyta, kad ūkio subjekto vadovas turi parinkti apskaitos politiką ir ją įgyvendinti, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas, veiklos pobūdį ir vadovaudamasis arba verslo apskaitos standartais (VAS), arba tarptautiniais apskaitos standartais, arba viešojo …