Planuoti ateitį padeda finansininkas

2009 m. įkurta VšĮ „OSFL projektai“, pasak finansų direktorės ­Julijos Motiejūnienės, yra gavusi 5,5 mln. eurų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo paramą pagal 3 metų nevyriausybinėms organizacijoms vykdyti programą, susijusią su žmogaus teisėmis Lietuvoje. Finansų direktorė Julija Motiejūnienė gali daug …

Bendravimas teikia žinių, atgaivos, praskaidrina sielą

  Neseniai Panevėžyje buvo įkurta Panevėžio apskrities buhalterių asociacija. Jos steigėjos: UAB „Fintigra“ direktorė Birutė Vitkienė, Panevėžio įmonių ir įstaigų vyriausiosios buhalterės Jolanta Narkevičienė, Jūratė Kairienė, Vaida Ščiukienė ir Virginija Miškinienė. Asociacijos prezidente išrinkta 40 metų buhalterio darbo ir didelę …

Kooperacija yra bendradarbiavimas, pagrįstas atsakingu veikimu

  2013 m. balandžio 17 d. Vilniaus kooperacijos kolegijos (VKK) direktoriaus pareigas pradėjo eiti Romualdas Pusvaškis, 18 m. dirbęs Švietimo ir mokslo ministerijoje, buvo viceministras, ministerijos sekretorius, Specialistų rengimo ir profesinio ir tęstinio mokymo departamento direktorius. „AAM aktualijų“ pokalbis su VKK direktoriumi …

Sprendimus telydi išmintis

  Į „AAM aktualijų“ klausimus atsako Seimo Audito komiteto pirmininkė Jolita VAICKIENĖ.   – Ką Jums reiškia šios pareigos? – Be jokios abejonės, tai yra labai sunkios ir atsakingos pa­rei­gos. Tai ne tik didesnės galimybės, bet ir daug didesnė atsakomybė. …

Apskaitos profesorių būryje – naujas veidas

  Lietuvos apskaitos profesorių būrį neseniai papildė Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Finansų ir apskaitos katedros docentė Kristina Rudžionienė. Mokslininkė nuo 2006 m. bendradarbiauja su „AAM aktualijomis“. Per tą laiką išspausdino 9 straipsnius įvairiais apskaitos ir apskaitos terminijos klausimais. Šiandien …

Seimo Audito komiteto biuro vedėja Daiva RAUDONIENĖ: „Įregistruoti įstatymų projektai buvo viešai skelbiami Seimo tinklalapyje, tačiau jokių siūlymų ar pastabų nebuvo gauta“

  – Kaip, būdama teisininke, pasukote į auditą? – Apie auditą jau mąsčiau nuo 1998 metų – vos baigusi verslo administravimo bakalauro studijas Kauno technologijos universitete. Tuo metu dar labai mažai kas Lietuvoje žinojo, ką reiškia žodis „auditas“, taigi bandžiau …

„…Niekur neradau tiek džiaugsmo, kaip tarnaudamas Dievui…“

  Šį trečiadienį Pivašiūnuose prasideda garsieji Šv. Mergelės Marijos dangun ėmimo (Žolinė – rugpjūčio 15–22 d.) atlaidai. Juose drauge su kitais kunigais šv. Mišias aukos ir Pivašiūnų parapijos klebonas monsinjoras Vincas Baublys… prieš daugiau nei 20 metų dirbęs Žemės ūkio ministerijos Sodininkystės ir …

Vilniaus rajono merė… lietuviškai išmoko per dviračių treniruotes

  Pokalbis su Vilniaus rajono savivaldybės mere Marija Rekst (Rekść) Tarp šalies merų Vilniaus raj. savivaldybės merė turbūt vienintelė, kuri turi buhalterinį išsilavinimą, vienintelė, kurios posėdžių kabinetą puošia didelis Jėzaus paveikslas. 2009 metais Vilniaus rajono taryba paskelbė vadinamąjį Kristaus Karaliaus intronizacijos …

Apskaitos profesorių būryje – nauji veidai

Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos katedroje šią vasarą įvyko nemažai reikšmingų pokyčių. Konkursą Apskaitos katedros profesoriaus pareigoms eiti laimėjo dvi docentės, „AAM aktualijų“ laikraščio specialiosios korespondentės Europos apskaitos asociacijos kongresuose – Loreta Valančienė (žr. nuotr. kairėje) ir …

Laiminga, nes įgyvendino savo svajonę

Laiminga, nes įgyvendino savo svajonę Buhalteris turi atlikti savo funkcijas UAB „Tikslus balansas“ direktorė, buhalterė profesionalė Marija Ušinskienė sako, kad nėra gerai, kai buhalteris imasi apskaitos, finansinės analizės, darbų saugos, personalo tvarkymo, nes jis negali būti visų galų meistras. Jeigu …

Ir sunkmečiu žmonės už savo lėšas siekia įgyti naujų žinių

Ir sunkmečiu žmonės už savo lėšas siekia įgyti naujų žinių Po uni­ver­si­te­to 8 m. pa­dir­bė­ju­si ben­dro­vė­je bu­hal­te­re, vė­liau – ir vy­riau­si­ą­ja bu­hal­te­re, Li­na Ši­mie­nė ta­po bu­hal­te­rių mo­ky­to­ja ir jau 4 m. dir­ba Aly­taus dar­bo rin­kos mo­ky­mo cen­tre vyr. bu­hal­te­re mo­ky­to­ja. …

Alytaus regiono buhalterių asociacija vienija aktyvius bendraminčius

Alytaus regiono buhalterių asociacija vienija aktyvius bendraminčius Šian­dien bu­hal­te­ris tu­ri ne tik ge­rai su­pras­ti, kas yra de­be­tas ir kre­di­tas, bet ir iš­ma­ny­ti ver­slo eko­no­mi­kos, fi­nan­sų, dar­bo tei­sės ir ki­tus da­ly­kus, nau­do­tis bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos kom­piu­te­rių sis­te­mo­mis. Bu­hal­te­riui ten­ka nuo­lat mo­ky­tis, kel­ti …

Balansas – kiekvieną mėnesį

Balansas – kiekvieną mėnesį „Šiuo me­tu gy­ve­na­me blo­giau, ne­gu anks­čiau, nes eko­no­mi­ko­je – nuos­mu­kis, mū­sų apy­var­ta, par­da­vi­mai su­ma­žė­jo, ben­dro­vė­je vy­ko re­or­ga­ni­za­ci­ja, su­ma­žė­jo dar­buo­to­jų, ne­se­niai į ki­tą dar­bą iš­ėjo bu­hal­te­rė ir į jos vie­tą ki­tos ne­nu­ma­to­ma pri­im­ti, bet ne­ga­liu sa­ky­ti, kad …

Buhalterija – patikimose rankose

Buhalterija – patikimose rankose Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos veikla plati ir įvairiapusiška. Tai ne tik knygos, bet ir literatūros vakarai, susitikimai, parodos, konkursai. Biblioteka turi per 30 kaimo filialų, atskirame pastate įsikūrusį Vaikų literatūros skyrių. Įstaigoje dirba …

Pi­ni­gų sko­li­ni­mo­si kra­ne­lis atsuk­tas pro­jek­tams, duo­dan­tiems grą­žą

Pi­ni­gų sko­li­ni­mo­si kra­ne­lis atsuk­tas pro­jek­tams, duo­dan­tiems grą­žą „AAM ak­tu­a­li­jų“ po­kal­bis su Lie­tu­vos ko­mer­ci­nių ban­kų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tu Sta­siu KRO­PU – Pas­ta­ruo­ju me­tu pa­ste­bi­ma ak­ty­vi Lie­tu­vos ko­mer­ci­nių ban­kų aso­cia­ci­jos veik­la. – Ban­kų pa­slau­gos vi­suo­me­nei la­bai svar­bios. Jų veik­la su­si­ju­si su pa­si­ti­kė­ji­mu ir …

„Viską pasiekiau kruopščiu darbu“

„Viską pasiekiau kruopščiu darbu“ „AAM ak­tu­a­li­jų“ sa­vait­raš­čio žur­na­lis­to Ro­mo Dik­čiaus po­kal­bis su kan­di­da­te į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tus, Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke Lo­re­ta GRAU­ŽI­NIE­NE – Ko­dėl nu­ta­rė­te ba­lo­ti­ruo­tis į pre­zi­den­to pos­tą? – Iš Dar­bo par­ti­jos ga­vu­si pa­siū­ly­mą bū­ti ke­lia­ma par­ti­jos kan­di­da­te …