Kas yra sukauptos sąnaudos ir kokiais atvejais naudojama sukauptų sąnaudų sąskaita?

Aldona NARBUTIENĖ Atestuota auditorė Biudžetinės įstaigos sąnaudas ir mokėtinas sumas registruoja tą mėnesį, kurį gaunamos sąskaitos faktūros ar kiti dokumentai, ir tuoj pat, kai sąskaitas patvirtina atsakingi darbuotojai, pvz., vykdantys išankstinę finansų kontrolę. Finansų ministerijos parengtoje pavyzdinėje metodikoje įrašyta, kad …

Baudų, susijusių su nefinansine ar investicine veikla, pajamų pripažinimas ir apskaita

Aldona NARBUTIENĖ Atestuota auditorė Biudžetinės įstaigos, atsakingos už baudų, susijusių su nefinansine ar neinvesticine veikla, apskaičiavimą, skyrimą ir jų prievolės vykdymo kontrolę, baudas pripažįsta ir registruoja savo apskaitoje pajamas, atsižvelgdamos į prievolės įvykdymo tikėtinumą. Kai biudžetinės įstaigos vykdantys darbuotojai priima …

Sąnaudų apskaita pagal VSAFAS (2)

Sąnaudų apskaita pagal VSAFAS (2) Aldona NARBUTIENĖ Atestuota auditorė Pabaiga. Pradžia Nr. 4 (580) Transporto sąnaudos Transporto sąnaudos – viešojo sektoriaus subjekto nuosavybės, patikėjimo teise valdomų, naudojamų pagal nuomos arba panaudos sutartis automobilių degalų, nuomos, eksploatacijos, remonto, transporto draudimo ir …

Sąnaudų apskaita pagal VSAFAS (1)

Sąnaudų apskaita pagal VSAFAS (1) Aldona NARBUTIENĖ Atestuota auditorė 11-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas (VSAFAS) „Sąnaudos“ nustato, kaip viešojo sektoriaus subjektas turėtų pripažinti, įvertinti, registruoti ir grupuoti apskaitoje sąnaudas, kaip jas pateikti finansinėse ataskaitose. Finansų ministerijos metodinėje …

Pajamų apskaita pagal VSAFAS

Pajamų apskaita pagal VSAFAS Aldona NARBUTIENĖ Atestuotoji auditorė Vie­šo­jo sek­to­riaus ap­skai­tos ir fi­nan­si­nės at­skai­to­my­bės stan­dar­tuo­se bei ki­tuo­se tei­sės ak­tuo­se var­to­ja­mų są­vo­kų žo­dy­nė­ly­je įra­šy­ta, kad pa­ja­mos – tai gau­ta, gau­na­ma ar­ba gau­ti­na eko­no­mi­nė nau­da už vie­šų­jų pa­slau­gų tei­ki­mą, pre­kių ir pa­slau­gų …

Prieš pra­dė­da­mos tvar­ky­ti ap­skai­tą pa­gal VSAFAS, tur­to ir įsi­pa­rei­go­ji­mų in­ven­to­ri­za­ci­jai biu­dže­ti­nės įstai­gos tu­ri skir­ti ypa­tin­gą dė­me­sį

Prieš pra­dė­da­mos tvar­ky­ti ap­skai­tą pa­gal VSAFAS, tur­to ir įsi­pa­rei­go­ji­mų in­ven­to­ri­za­ci­jai biu­dže­ti­nės įstai­gos tu­ri skir­ti ypa­tin­gą dė­me­sį Al­do­na NAR­BU­TIE­NĖAtes­tuo­to­ji au­di­to­rė In­ven­to­ri­za­ci­jos tai­syk­lės, pa­tvir­tin­tos LR Vy­riau­sy­bės 1999 m. bir­že­lio 3 d. nu­ta­ri­mu Nr. 719, nu­sta­to, kad, bai­gian­tis biu­dže­ti­niams me­tams, biu­dže­ti­nės įstai­gos pri­va­lo …

Pa­grin­di­nės il­ga­lai­kio ma­te­ria­lio­jo tur­to ap­skai­tos sąs­kai­tų ko­res­pon­den­ci­jos pa­gal VSAFAS (2)

Pa­grin­di­nės il­ga­lai­kio ma­te­ria­lio­jo tur­to ap­skai­tos sąs­kai­tų ko­res­pon­den­ci­jos pa­gal VSAFAS (2) Al­do­na NAR­BU­TIE­NĖAtes­tuo­to­ji au­di­to­rė Pabaiga. Pradžia Nr. 26 (554) IMT per­lei­di­mo ūki­nių ope­ra­ci­jų ap­skai­ta Pri­ėmus spren­di­mą ne­mo­ka­mai (ne­at­ly­gin­ti­nai) per­duo­ti il­ga­lai­kį ma­te­ria­lų­jį tur­tą ki­tam sub­jek­tui, jis nu­ra­šo­mas iš ap­skai­tos. Jei il­ga­lai­kis ma­te­ria­lu­sis …

Pa­grin­di­nės il­ga­lai­kio ma­te­ria­lio­jo tur­to ap­skai­tos sąs­kai­tų ko­res­pon­den­ci­jos pa­gal VSAFAS (1)

Pa­grin­di­nės il­ga­lai­kio ma­te­ria­lio­jo tur­to ap­skai­tos sąs­kai­tų ko­res­pon­den­ci­jos pa­gal VSAFAS (1) Al­do­na NAR­BU­TIE­NĖAtes­tuo­to­ji au­di­to­rė „AAM ak­tu­a­li­jų“ Nr. 17 (545) ap­ta­rė­me 12-aja­me VSAFAS „Il­ga­lai­kis ma­te­ria­lu­sis tur­tas“ nu­sta­ty­tus il­ga­lai­kio ma­te­ria­lio­jo tur­to pri­pa­ži­ni­mo, įver­ti­ni­mo, re­gist­ra­vi­mo ap­skai­to­je ir pa­tei­ki­mo fi­nan­si­nė­se ata­skai­to­se rei­ka­la­vi­mus. Da­bar ap­tar­si­me pa­grin­di­nes …

At­sar­gų ap­skai­tos prak­ti­niai as­pek­tai šiuo metu ir pri­tai­kius VSA­FAS

At­sar­gų ap­skai­tos prak­ti­niai as­pek­tai šiuo metu ir pri­tai­kius VSA­FAS Al­gi­man­ta LAS­KAUS­KIE­NĖAtes­tuo­toji au­di­to­rė 8-asis vie­šo­jo sek­to­riaus ap­skai­tos ir fi­nan­si­nės at­skai­to­my­bės stan­dar­tas „At­sar­gos“ (to­liau – 8 VSAFAS) nu­sta­to vie­šo­jo sek­to­riaus sub­jek­to (to­liau – įstai­ga) at­sar­gų re­gist­ra­vi­mo ap­skai­to­je, jų įsi­gi­ji­mo sa­vi­kai­nos, su­nau­do­tų at­sar­gų …

Il­ga­lai­kio ma­te­ria­lio­jo tur­to ap­skai­ta biu­dže­ti­nė­se įstai­go­se pagal VSAFAS (2)

Il­ga­lai­kio ma­te­ria­lio­jo tur­to ap­skai­ta biu­dže­ti­nė­se įstai­go­se pagal VSAFAS (2) Al­do­na NAR­BU­TIE­NĖ Ates­tuo­to­ji au­di­to­rė Pabaiga. Pradžia Nr. 17 (545) Il­ga­lai­kio ma­te­ria­lio­jo tur­to nu­si­dė­vė­ji­mas Il­ga­lai­kio ma­te­ria­lio­jo tur­to nu­dė­vi­mo­ji ver­tė tu­ri bū­ti nuo­sek­liai pa­skirs­to­ma per vi­są tur­to nau­din­go tar­na­vi­mo lai­ką. Kon­kre­taus il­ga­lai­kio ma­te­ria­lio­jo …

Il­ga­lai­kio ma­te­ria­lio­jo tur­to ap­skai­ta biu­dže­ti­nė­se įstai­go­se pa­gal VSAFAS (1)

Il­ga­lai­kio ma­te­ria­lio­jo tur­to ap­skai­ta biu­dže­ti­nė­se įstai­go­se pa­gal VSAFAS (1) Al­do­na NAR­BU­TIE­NĖ Ates­tuo­to­ji au­di­to­rė Biu­dže­ti­nės įstai­gos, tvar­ky­da­mos sa­vo bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą ir reng­da­mos fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­nius, Vie­šo­jo sek­to­riaus ap­skai­tos ir fi­nan­si­nės at­skai­to­my­bės stan­dar­tus (VSAFAS) tu­rės tai­ky­ti nuo 2010 m. sau­sio 1 d. …