Są­nau­dų ap­skai­ta

Są­nau­dų ap­skai­ta Al­gi­man­ta LAS­KAUS­KIE­NĖAtes­tuo­toji au­di­to­rė Šia­me straips­ny­je pla­čiau nag­ri­nė­si­me 6 kla­sės są­skai­tas „Są­nau­dos“. Pa­vyz­dį nag­ri­nė­si­me rem­da­mie­si pa­vyz­di­nio są­skai­tų pla­no są­skai­to­mis. Kaip ma­ty­ti iš pa­vyz­džio, UAB „AD“ 2008 m., vyk­dy­da­ma veik­lą, pa­ty­rė 65 061 Lt są­nau­dų. Są­nau­das pri­skir­si­me kon­kre­čiai są­skai­tai, ku­rią …

Pa­ja­mų ap­skai­ta

Pa­ja­mų ap­skai­ta Al­gi­man­ta LAS­KAUS­KIE­NĖAtes­tuo­toji au­di­to­rė Pa­tvir­tin­ti ver­slo ap­skai­tos stan­dar­tai nu­ma­to rei­ka­la­vi­mus pa­ja­mų ir są­nau­dų ap­skai­tai ir kiek­vie­nai są­skai­tų gru­pei at­ski­rai (il­ga­lai­kiam tur­tui, at­sar­goms, įsi­pa­rei­go­ji­mams ir pan.), ta­čiau pra­dė­jus sa­va­ran­kiš­kai dirb­ti, at­si­ran­da ne­ma­žai klau­si­mų, į ku­riuos pra­de­dan­čia­jam bu­hal­te­riui ne vi­sa­da taip …