Finansų krizės atšvaitai

Vartydamas 2010 m. pirmojo pusmečio latvių specializuoto (9 tūkst. tiražu leidžiamo ir 51,34 lato metams kainuojančio) žurnalo „Bilance“ numerius apie mokesčių naujoves, buhalterinę apskaitą, finansus ir darbo teisę, gali rasti labai daug panašumų su Lietuva: mokesčiai padidėjo, mažėja biudžeto pajamos, …

Žurnalo puslapiuose – ekonominės krizės atspindys ir nežinia dėl rytojaus

Žurnalo puslapiuose – ekonominės krizės atspindys ir nežinia dėl rytojaus Spe­cia­li­zuo­tas lat­vių žur­na­las apie mo­kes­čių nau­jo­ves, bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą, fi­nan­sus, įmo­nių veik­lą ir tei­sę „Bi­lan­ce“ („Ba­lan­sas“) iš­sa­miai ana­li­zuo­ja bu­hal­te­riams svar­bius klau­si­mus. Žur­na­las – sa­vo sri­ties rin­kos ly­de­ris tiek ti­ra­žu, tiek skai­ty­to­jų …