Didžiausia dovana – būti su bendraminčiais

Kokiais darbais ir mintimis gyvena šalies buhalterių organizacijos? Kokius darbus pavyko nuveikti per pandemiją, kaip keitėsi klubo veikla? Į šiuos „AAM aktualijų“ redakcijos klausimus atsako Šiaulių buhalterių klubo atstovė Sonata Jasėnaitė:– Labai džiaugiamės, kad po dvejų pandemijos metų nuotolinio bendravimo per …

Mokymai padeda gerinti klientų aptarnavimo kokybę

Subūrusi profesionalių ir kūrybingų darbuotojų kolektyvą, UAB „Stekas“ jau 25 metus Lietuvoje kuria, diegia ir prižiūri buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo programas. „Svarbiausias mūsų tikslas – gerinti klientų aptarnavimo kokybę“, – sako UAB „Stekas“ direktorius Kęstutis Vipartas. Anksčiau bendrovė neteikė klientams …

Panevėžietės džiaugėsi rudens gėrybėmis

Praėjusią savaitę Panevėžio apskrities buhalterių asociacijos narės surengė tradicinę rudens gėrybių parodą. Buhalterės pasakojo, kaip verda uogienes, ką galima pagaminti iš putino uogų ar iš svogūnų. Ypač parodos dalyvių dėmesio susilaukė svogūnų džemas, Vaidos uogienės, Rūtos vynas. Gausiausias valgiais pripažintas …

Buhalteriai mokosi visą gyvenimą

Paprastą tiesą, kad nuolat reikia mokytis ir tobulėti, žino visi buhalteriai. Kol Lietuvos Seimas nepriima galutinio sprendimo atšaukti reikalavimą išlaikyti vyriausiesiems buhalteriams privalomus profesinius buhalterinės apskaitos, finansinės atskaitomybės ir mokesčių egzaminus (sprendimas nukeltas į rudenį), šalies buhalteriai, susivieniję į savo …

Au­di­tas vi­sa­da duo­da nau­dą ir pri­dė­ti­nę ver­tę

Au­di­tas vi­sa­da duo­da nau­dą ir pri­dė­ti­nę ver­tę Pla­tus pa­slau­gų spek­tras pa­de­da su­ma­žin­ti ver­slo ri­zi­ką Į klau­si­mą, ko­kią įta­ką au­di­to ben­dro­vei da­ro eko­no­mi­nė kri­zė, au­di­to­rė Ju­li­ja Trau­ber­gai­tė at­sa­kė: „Nie­ka­da ne­si­vai­kė­me di­de­lių pel­nų, to­dėl ir kri­zės la­bai ne­pa­ju­to­me. Klien­tų su­ma­žė­jo, ta­čiau pro­cen­ti­niu …

Vie­šo­jo sek­to­riaus re­for­mos pra­di­nin­kai

Vie­šo­jo sek­to­riaus re­for­mos pra­di­nin­kai Va­do­vau­jan­tis LR fi­nan­sų mi­nist­ro 2008 m. gruo­džio 9 d. įsa­ky­mu Nr. 1K-429 „Dėl vie­šo­jo sek­to­riaus sub­jek­tų 2009 me­tų ata­skai­tų rin­ki­niams reng­ti pa­gal Vie­šo­jo sek­to­riaus at­skai­to­my­bės įsta­ty­mą nu­sta­ty­mo“, 6 vie­šo­jo sek­to­riaus sub­jek­tai įpa­rei­go­ti 2009 m. ata­skai­tų rin­ki­nius …