Viešasis sektorius: kaip parengtos I pusmečio finansinės ataskaitos?

Viešojo sektoriaus subjektai 2010 m. I pusmečio savo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį jau turėjo parengti ir paskelbti. Kaip jiems sekėsi, su kokiais sunkumais susidūrė? „AAM aktualijos“ pakalbino buhalterius. Kazlų Rūdos savivaldybės Finansų skyriaus vedėja Liudvika BASTIENĖ: – Parengėme savivaldybės finansų …

Kaip įmonės

Finansų ministro 2010 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1K-188 supaprastinta beviltiškų skolų įrodymo ir apskaičiavimo tvarka. Naujos taisyklių nuostatos įsigaliojo birželio 18 d. ir taikomos apskaičiuojant 2010-ųjų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną. Pakeitimais padvigubinta suma, iki kurios nebus …

Buhalteriai pritaria asociacijos laiške keliamoms mintims

Buhalteriai pritaria asociacijos laiške keliamoms mintims Praėjusiame „AAM aktualijų“ numeryje išspausdinome Nacionalinės buhalterių asociacijos atvirą laišką LR Seimui ir LR Vyriausybei, kuriame reiškiamas nepasitenkinimas Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme numatyta NPD taikymo formule ir metinių pajamų nustatymo tvarka bei prašoma peržiūrėti …

Kaip tikrinate klientų ir partnerių patikimumą?

Kaip tikrinate klientų ir partnerių patikimumą? Sunkmečiu blogėja įmonių finansinė padėtis, didėja įsiskolinimai, areštuojamas turtas, kyla bankroto galimybė, ne visada laiku atsiskaito klientai. Kaip įsitikinti verslo partnerių ir klientų patikimumu, išvengti skolų? „AAM aktualijos“ pakalbino bendrovių buhalterius, kaip jiems sekasi …

Kaip sekasi sudaryti 2009 m. finansinių ataskaitų rinkinį?

Kaip sekasi sudaryti 2009 m. finansinių ataskaitų rinkinį? 2009 m. buvo nuolat tobulinami teisės aktai, skelbiami vis nauji mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo pakeitimai, keičiami jų išaiškinimai ir komentarai. Įmonių ir bendrovių buhalteriams tikrai nelengva suprasti visas naujoves ir jas teisingai …

Kaip sekasi diegti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus?

Kaip sekasi diegti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus? Pra­si­dė­jo vie­šo­jo sek­to­riaus ap­skai­tos ir fi­nan­si­nės at­skai­to­my­bės re­for­ma. „AAM ak­tu­a­li­jos“ pa­kal­bi­no bu­hal­te­rius, kaip jiems se­ka­si dieg­ti vie­šo­jo sek­to­riaus ap­skai­tos ir fi­nan­si­nės at­skai­to­my­bės stan­dar­tus (VSAFAS). Tau­ra­gės se­niū­ni­jos vy­riau­sio­ji buhal­te­rė Ir­ma PET­KIE­NĖ: …

Ar atkreipėte dėmesį, kad pasikeitė PSD įmokų, išskaičiuotų nuo darbdavio išmokėtų pašalpų už 2 pirmąsias nedarbingumo dienas, mokėjimo tvarka?

Ar atkreipėte dėmesį, kad pasikeitė PSD įmokų, išskaičiuotų nuo darbdavio išmokėtų pašalpų už 2 pirmąsias nedarbingumo dienas, mokėjimo tvarka? 2009 m. šias įmo­kas rei­kė­jo per­ves­ti į VMI su­ren­ka­mą­ją są­skai­tą, o 2010 m. – jau į VSDF te­ri­to­ri­nių sky­rių su­ren­ka­mą­sias są­skai­tas. …

Ar jau domėjotės naujaisiais mokesčių pasikeitimais ir kokią įtaką jie turės Jūsų įmonės veiklai?

Ar jau domėjotės naujaisiais mokesčių pasikeitimais ir kokią įtaką jie turės Jūsų įmonės veiklai? Nuo 2010 m. sau­sio 1 d. įsi­ga­lio­jo Gy­ven­to­jų pa­ja­mų, So­cia­li­nio drau­di­mo, Svei­ka­tos drau­di­mo, Pri­dė­ti­nės ver­tės ir Pel­no mo­kes­čių įsta­ty­mų pa­tai­sos. Pa­kal­bi­no­me ben­dro­vių bu­hal­te­rius, ką jie apie …

Kaip pasirengėte viešojo sektoriaus apskaitos reformai?

Kaip pasirengėte viešojo sektoriaus apskaitos reformai? Nuo 2010 m. sau­sio 1 d. vi­sos vie­šo­jo sek­to­riaus įstai­gos ap­skai­tą tu­ri tvar­ky­ti ir fi­nan­si­nes ata­skai­tas reng­ti pa­gal vie­šo­jo sek­to­riaus ap­skai­tos stan­dar­tus. „AAM ak­tu­a­li­jos“ pa­kal­bi­no vie­šo­jo sek­to­riaus įstai­gų bu­hal­te­rius, kaip jie pa­si­ren­gė re­for­mai. Lie­tu­vos …

Prie Naujųjų metų slenksčio

Prie Naujųjų metų slenksčio „AAM ak­tu­a­li­jos“ pa­kal­bi­no įmo­nių bu­hal­te­rius ir ates­tuo­tus au­di­to­rius, ko­kių ki­tų me­tų jie ti­ki­si. UAB „Ke­lu­va“ vy­riau­sio­ji bu­hal­te­rė Ri­ta Din­die­nė: – 2010-ai­siais ti­kiuo­si dau­giau op­ti­mis­ti­nių tiek dar­buo­to­jų, tiek va­do­vų nuo­tai­kų, taip pat dau­giau aiš­ku­mo ir kon­kre­tu­mo mo­kes­čių …

Ar naudojatės elektroninėmis PVM sąskaitomis faktūromis?

Ar naudojatės elektroninėmis PVM sąskaitomis faktūromis? VMI vir­ši­nin­ko 2009 m. lap­kri­čio 12 d. įsa­ky­mu Nr. VA-80 nu­sta­ty­ti rei­ka­la­vi­mai elek­tro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis iš­ra­šo­moms, siun­čia­moms, gau­na­moms ir sau­go­moms pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio są­skai­toms fak­tū­roms. „AAM ak­tu­a­li­jos“ pa­kal­bi­no bu­hal­te­rius, ar jie jau nau­do­ja­si elek­tro­ni­nė­mis PVM …

Ar Jūsų įmonėje jau atliekama turto inventorizacija?

Ar Jūsų įmonėje jau atliekama turto inventorizacija? Kiek­vie­na įmo­nė, įstai­ga ar or­ga­ni­za­ci­ja tu­ri įvai­raus il­ga­lai­kio ir trum­pa­lai­kio tur­to, pa­sta­tų, įren­gi­mų, at­sar­gų, pi­ni­gų. In­ven­to­ri­za­ci­jos me­tu tur­tas pa­tik­ri­na­mas na­tū­ro­je ir fak­tiš­kai ras­ti li­ku­čiai pa­ly­gi­na­mi su bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos duo­me­ni­mis. Tin­ka­mai at­lik­ta me­ti­nė in­ven­to­ri­za­ci­ja …

Ar Jus tenkina galimybė elektroniniu būdu teikti „Sodrai“ socialinio draudimo pranešimus?

De­šimt ir dau­giau dar­buo­to­jų tu­rin­čios įmo­nės tu­ri teik­ti „Sod­rai“ elek­tro­ni­niu bū­du per EDAS sis­te­mą so­cia­li­nio drau­di­mo pra­ne­ši­mus, pa­si­ra­šy­tus elek­tro­ni­niu pa­ra­šu bei pa­tvir­tin­tus kva­li­fi­kuo­tu skait­me­ni­niu ser­ti­fi­ka­tu. Ne vi­siems bu­hal­te­riams pa­vy­ko iš pir­mo kar­to pa­teik­ti „Sod­rai“ ket­vir­ti­nes ata­skai­tas (SAM) iki spa­lio 15 …

Ar dėl sveikatos reformos mažės darbo vietų buhalteriams?

Ar dėl sveikatos reformos mažės darbo vietų buhalteriams? Sumanymas pertvarkyti ligonines ir nefinansuoti dalies rajonų ligoninių paslaugų kelia nerimą politikams, ligoniams, medikams ir buhalteriams. Prieš planus sujungti kai kurias ligonines ir po pertvarkos pakeisti jų statusą renkami parašai ne tik …

Ar jau už­si­pre­nu­me­ra­vo­te „AAM ak­tu­a­li­jas“?

Ar jau už­si­pre­nu­me­ra­vo­te „AAM ak­tu­a­li­jas“? Iki spa­lio pa­bai­gos vyks­ta „AAM ak­tu­a­li­jų“ sa­vait­raš­čio pre­nu­me­ra­tos 2010 me­tams ak­ci­ja, ku­rios me­tu laik­raš­tį ga­li­ma už­si­sa­ky­ti pi­giau. Įmo­nių bu­hal­te­rių klau­sė­me, ar jie jau už­si­pre­nu­me­ra­vo „AAM ak­tu­a­li­jas“ ki­tiems me­tams. UAB „Švie­sa“ vy­riau­sio­ji bu­hal­te­rė Jad­vy­ga SMAI­LIE­NĖ: – …

Kaip se­ka­si kon­tro­liuo­ti ir at­gau­ti sko­las?

Kaip se­ka­si kon­tro­liuo­ti ir at­gau­ti sko­las? At­si­skai­ty­mai tarp įmo­nių vė­luo­ja, sko­los sie­kia apie 2 mlrd. Lt, o gy­ven­to­jų pra­dels­ti įsi­sko­li­ni­mai – apie 1 mlrd. Lt. Siek­da­mos kon­tro­liuo­ti įsi­sko­li­nu­sius klien­tus, įmo­nės ėmė tai­ky­ti jiems pi­ni­gi­nes bau­das. Pa­vė­luo­tai ap­mo­kė­jus te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų są­skai­tas ir …

Ko­kie Jū­sų lū­kes­čiai, ko­kių spren­di­mų ir po­ky­čių rei­kė­tų au­di­to­riams?

Ko­kie Jū­sų lū­kes­čiai, ko­kių spren­di­mų ir po­ky­čių rei­kė­tų au­di­to­riams? „AAM ak­tu­a­li­jos“ pa­kal­bi­no ates­tuo­tuo­sius au­di­to­rius. UAB „Gab­ri­lė“ di­rek­to­rė, au­di­to­rė Ri­ma Use­vi­čie­nė: – Au­di­to ko­mi­te­tas, ku­ria­me ten­ka dirb­ti, sie­kia, kad kuo grei­čiau bū­tų iš­vers­ti ir pa­reng­ti vi­si tarp­tau­ti­niai au­di­to stan­dar­tai. Pa­gal juos …

Ar mo­kė­si­te šiais me­tais di­vi­den­dus?

Ar mo­kė­si­te šiais me­tais di­vi­den­dus? UAB „Sos­ti­nės būs­tai“ vy­riau­sio­ji bu­hal­te­rė Je­le­na JAN­KE­VI­ČIŪ­TĖ: – Di­vi­den­dų ne­mo­kė­si­me, nes pa­gal Ak­ci­nių ben­dro­vių įsta­ty­mą jų mo­kė­ti ne­ga­li­ma, jei ben­dro­vė tu­ri mo­kes­čių įsi­sko­li­ni­mų. Ben­dro­vė Jus­ti­niš­kė­se sta­to aukš­tos ko­ky­bės gy­ve­na­mų­jų na­mų kom­plek­są „Dan­gaus mies­tą“. O sta­ty­bi­nin­kams, …

Ar mo­kė­si­te šiais me­tais di­vi­den­dus?

Ar mo­kė­si­te šiais me­tais di­vi­den­dus? Pa­pras­tai ba­lan­dį ben­dro­vė­se vyks­ta ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­mai ir skirs­to­mas pel­nas. Ta­čiau po nak­ti­nės mo­kes­čių re­for­mos nuo 2009 me­tų mo­kes­ti­nio lai­ko­tar­pio vie­ne­tų ap­mo­kes­ti­na­ma­sis pel­nas ap­mo­kes­ti­na­mas 20 proc., gy­ven­to­jams iš­mo­ka­mi di­vi­den­dai ap­mo­kes­ti­na­mi 20 proc. gy­ven­to­jų pa­ja­mų ir 6 …

Kaip Jums se­ka­si reng­ti 2008 me­tų fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­nį, ar ki­lo ko­kių nors sun­ku­mų?

Kaip Jums se­ka­si reng­ti 2008 me­tų fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­nį, ar ki­lo ko­kių nors sun­ku­mų? Reng­da­mi 2008 me­tų fi­nan­si­nes ata­skai­tas, ben­dro­vių bu­hal­te­riai tu­rės at­si­žvelg­ti į nau­jus rei­ka­la­vi­mus, nes 2008 m. kei­tė­si Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos, Įmo­nių fi­nan­si­nės at­skai­to­my­bės įsta­ty­mai, reg­la­men­tuo­jan­tys bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mą …