Muitinė optimizuos struktūrą, tobulins procedūras

Muitinė optimizuos struktūrą, tobulins procedūras Mui­ti­nės de­par­ta­men­tas be struk­tū­ros op­ti­mi­za­vi­mo šie­met ke­ti­na su­pap­ras­tin­ti įvai­rių pro­ce­dū­rų at­li­ki­mą, ben­dra­dar­biau­ti su ES bei tre­čių­jų ša­lių mui­ti­nių ad­mi­nist­ra­ci­jo­mis, kel­ti va­do­vų kom­pe­ten­ci­ją. To­kius pa­grin­di­nius Lie­tu­vos mui­ti­nės dar­bo pri­ori­te­tus spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pri­sta­tė ne­se­niai de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus …

Kom­plek­si­nės eko­no­mi­nės ana­li­zės te­ori­ja ir prak­ti­ka

Kom­plek­si­nės eko­no­mi­nės ana­li­zės te­ori­ja ir prak­ti­ka Doc. dr. Va­len­ti­nas BRU­ŽAUS­KAS, doc. dr. Au­re­li­ja KUS­TIE­NĖ Ne­se­niai Mask­vos Lo­mo­no­so­vo uni­ver­si­te­te vy­ko tarp­tau­ti­nė moks­li­nė-prak­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja – kas­me­ti­niai aka­de­mi­niai skai­ty­mai iš­ki­lia­jam Ru­si­jos ap­skai­tos-ana­li­zės moks­li­nin­kui bei pe­da­go­gui prof. S. Ta­tu­rui at­min­ti. Šių me­tų kon­fe­ren­ci­ja dar …

Bu­hal­te­rių sla­lo­mas vėl pa­kvie­tė į Drus­ki­nin­kus

Bu­hal­te­rių sla­lo­mas vėl pa­kvie­tė į Drus­ki­nin­kus UAB „Bal­ti­jos va­do­vų kon­fe­ren­ci­jos“, pa­va­sa­rį su­ren­gu­si kon­fe­ren­ci­ją bu­hal­te­riams ak­tu­a­liais mo­kes­čių klau­si­mais, nu­ta­rė lik­ti iš­ti­ki­ma tra­di­ci­jai ir rug­pjū­čio mė­ne­sį an­trą kar­tą šiais me­tais bu­hal­te­rius vėl su­kvie­tė drau­gėn. Pra­ėju­sius ket­vir­ta­die­nį ir penk­ta­die­nį Drus­ki­nin­kuo­se vy­ko kon­fe­ren­ci­ja bu­hal­te­riams …

Bu­hal­te­rius kvie­čia sla­lo­mas Drus­ki­nin­kuo­se

Bu­hal­te­rius kvie­čia sla­lo­mas Drus­ki­nin­kuo­se Šių me­tų pra­džia tiek įmo­nių va­do­vams, tiek bu­hal­te­riams pa­žė­rė ne­ma­žai ne­lauk­tų nau­jo­vių, dau­gy­bę mo­kes­ti­nių po­ky­čių. At­si­žvelg­da­ma į bu­hal­te­rių ir fi­nan­si­nin­kų no­rus, UAB „Bal­ti­jos va­do­vų kon­fe­ren­ci­jos“ bu­hal­te­rių sla­lo­mą su­ren­gė ne tra­di­ci­niu lai­ku – bai­gian­tis va­sa­rai, bet pa­va­sa­rį. …

Bu­hal­te­rių sla­lo­mas Drus­ki­nin­kuo­se

Bu­hal­te­rių sla­lo­mas Drus­ki­nin­kuo­se „Bu­hal­te­rių sla­lo­mo 2009“ kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viai iš pa­ty­ru­sių au­di­to­rių ir kon­sul­tan­tų, mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­to­riaus spe­cia­lis­tų iš­gir­do apie daž­niau­siai bu­hal­te­rių da­ro­mas klai­das, ga­vo prak­ti­nių pa­ta­ri­mų, kaip tai­ky­ti vie­ną ar ki­tą įsta­ty­mų nuo­sta­tą. Pa­ja­mos na­tū­ra, NPD, in­di­vi­du­a­li veik­la Au­di­to­rius Ar­tū­ras Ka­pi­ta­no­vas …

Bu­hal­te­rių sla­lo­mas Drus­ki­nin­kuo­se

Bu­hal­te­rių sla­lo­mas Drus­ki­nin­kuo­se Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį ir penk­ta­die­nį grupė Lie­tu­vos bu­hal­te­rių ir fi­nan­si­nin­kų Drus­ki­nin­kuo­se da­ly­va­vo kon­fe­ren­ci­jo­je „Bu­hal­te­rių sla­lo­mas 2009“. Kad kas­die­nė bu­hal­te­rių sla­lo­mo tra­sa bū­tų kuo sklan­des­nė, pa­si­sten­gė UAB „Bal­ti­jos va­do­vų kon­fe­ren­ci­jos“, kar­tu su part­ne­riais ir rė­mė­jais an­trą kar­tą su­ren­gu­si ak­tu­a­lią …

Tei­sin­ges­nės mo­kes­čių sis­te­mos link

Tei­sin­ges­nės mo­kes­čių sis­te­mos link Apie val­džios sie­kį nor­ma­li­zuo­ti mo­kes­čių sis­te­mą, da­ry­ti ją tei­sin­ges­nę, mo­kes­čių sis­te­mos skir­tu­mus nuo ES ša­lių mo­kes­čių sis­te­mų, mo­kes­čių naš­tos ne­to­ly­gu­mus su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­jo eko­no­mis­tai moks­lų dak­ta­rai Auš­ra Mal­dei­kie­nė, Rai­mon­das Kuo­dis ir pro­fe­so­rius Ro­mas La­zut­ka. Auš­ra …