Finansinių ataskaitų rengimo klausimu

Kada ir kaip apskaitoje registruojamas įstatinio kapitalo didinimas piniginiu įnašu?Pagal 8-ojo verslo apskaitos standarto (VAS) „Nuosavas kapitalas“ 12 punktą, jei yra priimtas akcininkų sprendimas didinti įstatinį kapitalą, apskaitoje įstatinio kapitalo didinimas registruojamas, kai įstatymų nustatyta tvarka įregistruojami pakeisti įmonės įstatai.Jei …

Kaip apskaitoje registruojamas neatlygintinai gautas turtas?

Kiekviena ūkinė operacija apskaitoje registruojama atsižvelgiant į jos ekonominę prasmę. Registruodama apskaitoje neatlygintinai gautą turtą, įmonė, pagal 21-ojo verslo apskaitos standarto „Dotacijos ir subsidijos“ 5 punktą, turi įvertinti, ar gautas turtas nėra atlygis už jos įprastoje veikloje tiekiamas prekes arba teikiamas …

Įmonių grupės

Kokios įmonės sudaro įmonių grupę?Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo 3 straipsnyje nustatyta, kad įmonių grupė yra patronuojančioji įmonė ir jos patronuojamosios įmonės. Patronuojančioji įmonė yra įmonė, kuri kitai įmonei gali daryti tiesioginį ar netiesioginį lemiamą poveikį. Patronuojamoji įmonė yra įmonė, …

Atsiskaitymai banko kortele

Kaip apskaitoje registruoti pirkėjų atsiskaitymą banko kortele, kai pinigai į banko sąskaitą bus gaunami kitą ataskaitinį laikotarpį?Kai pirkėjai už prekes ar paslaugas atsiskaito bankų kortelėmis, jas autorizavus, mokėjimo už prekes (paslaugas) data laikoma atsiskaitymo banko kortele data.Pavyzdžiui, pagal įmonės B …

Nuomos užstatas

Kada nuomininko apskaitoje registruojamas ne užstatas, bet sumokėtas avansas?Kai, pagal turto nuomos sutarties sąlygas, nuomininkas privalo iš anksto sumokėti nuomos mokestį už paskutinį vieną ar du mėnesius, kurio nuomotojas negalės panaudoti nuostoliams atlyginti, jei jų atsirastų per nuomos laikotarpį, sumokėtas …

Ateinančių laikotarpių pajamų ir sąnaudų požymiai

Kokie pagrindiniai ateinančių laikotarpių sąnaudų požymiai?Ateinančių laikotarpių sąnaudos apibūdintos 2-ojo verslo apskaitos standarto „Balansas“ 33 punkte.Balanso C dalyje „Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos“ parodomos nuomos, prenumeratos, abonementų, draudimo ir panašių tęstinio pobūdžio paslaugų ateinančių laikotarpių sąnaudos, kai:• įmonė avansu sumokėjo už …

Darbo užmokesčio, dirbant keliems darbdaviams, apskaita

Kaip apskaitoje registruojamas darbuotojo darbo užmokestis, GPM ir įmokos „Sodrai“, kai sudaroma darbo keliems darbdaviams sutartis?Pagal 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusias Darbo kodekso 96–99 straipsnių nuostatas dėl darbo keliems darbdaviams sutarčių, darbdavio funkcijas, susijusias su šio darbuotojo pajamų apmokestinimu, …