Elektroninės prekybos ypatumai

„AAM aktualijų“ savaitraščio skaitytojai nori plačiau sužinoti apie MOSS sistemą, elektroninę prekybą, jos ypatumus, apmokestinimą, piktnaudžiavimą mokesčių srityje, pajamų slėpimą.„AAM aktualijų“ redakcija paprašė Valstybinę mokesčių inspekciją atsakyti į skaitytojus dominančius klausimus.Komentuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos Kontrolės departamento vyresnysis patarėjas Rolandas PUNCEVIČIUS. E. …

Kuriais atvejais išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal kasos aparato kvitą?

Registracijos numeris KD-5134 Atnaujinimo data: 2015-05-14   Nuo 2015-01-01 Išlaidas sąnaudomis pripažįstant pagal kasos aparatų kvitus, prekių ir paslaugų, kurių įsigijimą patvirtina kasos aparato kvitas, vertės (įskaitant PVM) riba yra 290 eurų. Degalų (variklių benzino, dyzelinių degalų, suskystintųjų dujų) įsigijimo …

Akcizais neapmokestinami ­dyzeliniai degalai žemės ūkiui (1)

1. Kas gali įsigyti akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų žemės ūkiui? Akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų turi teisę įsigyti žemės ūkio veiklos subjektai, kurie naudoja degalus žemės ūkyje ir yra deklaravę žemės ūkio naudmenas. Žemės ūkio veiklos subjektai – tai ūkininkai, įregistravę ūkį …

Pakeistas ir papildytas komentaras

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 25 str. 1 d. 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos …

Iš užsienio gautų honorarų ir autorinių atlyginimų apmokestinimas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos paaiškina apie nuolatinių Lietuvos gyventojų iš užsienio valstybių gautų honorarų ir autorinių atlyginimų apmokestinimą pajamų mokesčiu ir šių pajamų dvigubo apmokestinimo naikinimą Lietuvoje: Dėl honorarų apmokestinimo pajamų mokesčiu ir jų dvigubo apmokestinimo panaikinimo …

Iš užsienio perkamų paslaugų apmokestinimas PVM

Iš užsienio perkamų paslaugų apmokestinimas PVM Su nekilnojamaisiais pagal prigimtį daiktais susijusios paslaugos Pagal PVM įstatymo 13 straipsnio 4 dalies nuostatas su nekilnojamaisiais pagal prigimtį daiktais susijusios paslaugos laikomos suteiktomis šalies teritorijoje tuo atveju, kai daiktai, su kuriais paslaugos susijusios, …

Pašalpų apmokestinimas ir deklaravimas

Pašalpų apmokestinimas ir deklaravimas Pašalpos Pašalpų apmokestinimas ir deklaravimas(gyventojams) Pašalpų apmokestinimasir deklaravimas (įmonėms) Pašalpa gyventojui mirus, išmokėta jo sutuoktiniui arba vaikams (įvaikiams), arba tėvams (įtėviams), kai pašalpą išmoka asmuo, su kuriuo miręs gyventojas buvo (mirties metu ar praeityje) susijęs darbo …

Kaip apmokestinamos patalpų nuomos pajamos

Kaip apmokestinamos patalpų nuomos pajamos Valstybinė mokesčių inspekcija, siekdama, kad gyventojams būtų suteikta kuo išsamesnė informacija apie gaunamų turto nuomos pajamų apmokestinimą, papildo VMI prie FM 2009-12-10 paaiškinimą Nr. (18-23-31-1)-R-11905 ir jį išdėsto taip: Gyventojai, nuomodami patalpas (pvz., butus, negyvenamąsias …

Kada kasos aparato kvitai pakeičia PVM sąskaitas faktūras, jų registracija

Kada kasos aparato kvitai pakeičia PVM sąskaitas faktūras, jų registracija 1. Ka­da ka­sos apa­ra­to kvi­tas pri­pa­žįs­ta­mas PVM są­skai­ta fak­tū­ra? Maž­me­ni­nė­je de­ga­lų (va­rik­lių ben­zi­no, dy­ze­li­nių de­ga­lų, su­skys­tin­tų du­jų) pre­ky­bo­je par­duo­dant pre­kes ir pa­slau­gas, ka­sos apa­ra­to kvi­tas pri­pa­žįs­ta­mas PVM są­skai­ta fak­tū­ra, jei­gu: …

Pel­no ne­sie­kian­čių įmo­nių ūki­nės ko­mer­ci­nės veik­los pa­ja­mos

Pel­no ne­sie­kian­čių įmo­nių ūki­nės ko­mer­ci­nės veik­los pa­ja­mos 1. Ko­kios pa­ja­mos pri­ski­ria­mos pel­no ne­sie­kian­čių or­ga­ni­za­ci­jų ūki­nės ko­mer­ci­nės veik­los pa­ja­moms? Pel­no ne­sie­kian­čios or­ga­ni­za­ci­jos pel­no mo­kes­tį mo­ka nuo ūki­nės ko­mer­ci­nės veik­los pa­ja­mų. Pa­gal PMĮ 5 str. 4 da­lies (2008 m. gruo­džio 18 d. …

Pel­no ne­sie­kian­čių įmo­nių ap­mo­kes­ti­ni­mo ypa­tu­mai

Pel­no ne­sie­kian­čių įmo­nių ap­mo­kes­ti­ni­mo ypa­tu­mai 1. Koks pel­no mo­kes­čio ta­ri­fas tai­ko­mas pel­no ne­sie­kian­čioms or­ga­ni­za­ci­joms, ap­mo­kes­ti­nant ap­mo­kes­ti­na­mą­jį pel­ną? Pa­gal PMĮ 5 str. 4 da­lies (2008 m. gruo­džio 18 d. įsta­ty­mo Nr. XI-73 re­dak­ci­ja, Žin., 2008, Nr. 149-6000; tai­ko­ma, ap­skai­čiuo­jant 2009 ir …

Pa­ja­mų na­tū­ra ap­mo­kes­ti­ni­mas, kai gy­ven­to­jas už kre­di­tą ar­ba pa­sko­lą mo­ka leng­va­ti­nes pa­lū­ka­nas ar­ba jų ne­mo­ka

Pa­ja­mų na­tū­ra ap­mo­kes­ti­ni­mas, kai gy­ven­to­jas už kre­di­tą ar­ba pa­sko­lą mo­ka leng­va­ti­nes pa­lū­ka­nas ar­ba jų ne­mo­ka Nuo 2009 m. sau­sio 1 d., pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; 2008, Nr. 149-6033; to­liau – GPMĮ) 9 straips­nio …

Jei mokate avan­są

Jei mokate avan­są Ar avan­sas, gau­tas už tris pas­ku­ti­nius au­to­mo­bi­lio nuo­mos mė­ne­sius, yra PVM ob­jek­tas (leng­va­sis au­to­mo­bi­lis iš­nuo­mo­tas 5 me­tams; 3 mė­ne­sių nuo­mos dy­džio avan­sas, ku­ris bus įskai­čiuo­tas kaip pas­ku­ti­nių 3 mė­ne­sių nuo­mos mo­kes­tis, su­mo­kė­tas 2009 m. sau­sio 26 d.; …

Avan­so ap­mo­kes­ti­ni­mas pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čiu

Avan­so ap­mo­kes­ti­ni­mas pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čiu Pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo (to­liau – PVM įsta­ty­mas) 14 straips­nio 4 da­lies nuo­sta­tas, tam tik­rais at­ve­jais už pre­kes ir pa­slau­gas, ku­rios bus par­duo­tos at­ei­ty­je, gau­tas avan­sas tam­pa PVM ob­jek­tu. Ko­kiais at­ve­jais nuo …

Dėl gyventojų pajamų mokesčio

Dėl gyventojų pajamų mokesčio Ar gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čiu ne­ap­mo­kes­ti­na­mi dien­pi­ni­giai tu­ri bū­ti įskai­čiuo­ja­mi į me­ti­nes gy­ven­to­jo pa­ja­mas? Tei­sės ak­tų nu­sta­ty­tų nor­mų ne­vir­ši­jan­tys, pa­ja­mų mo­kes­čiu ne­ap­mo­kes­ti­na­mi dien­pi­ni­giai ski­ria­mi ko­man­di­ruo­čių me­tu pa­ti­ria­moms iš­lai­doms kom­pen­suo­ti, tai­gi jie sa­vo es­me lai­ko­mi kom­pen­sa­ci­jo­mis. Pa­ja­mų mo­kes­čiu …

Sveikatos draudimo įmokos, investicinio projekto lengvatų taikymas

Sveikatos draudimo įmokos, investicinio projekto lengvatų taikymas In­di­vi­du­a­lios įmo­nės sa­vi­nin­kas nuo 2009 m. sau­sio 10 d. iki sau­sio 31 d. ki­to­je įmo­nė­je (UAB) dir­bo pa­gal dar­bo su­tar­tį. Nuo va­sa­rio 1 die­nos jis dar­bo su­tar­tį nu­trau­kė. Šis sa­vi­nin­kas nė­ra ap­draus­tas PSD …

Dėl pa­ja­mų na­tū­ra

Dėl pa­ja­mų na­tū­ra Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos (to­liau – VMI prie FM) pa­aiš­ki­na Lie­tu­vos Res­pub­li­kos gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; to­liau – GPMĮ) 9 straips­nio nuo­sta­tų įgy­ven­di­ni­mo prin­ci­pus, įsi­ga­lio­jus 2008 m. gruo­džio 23 …

Kaip Lie­tu­vos gy­ven­to­jui iš­veng­ti di­vi­den­dų ir pa­lū­ka­nų dvigubo apmokestinimo?

Kaip Lie­tu­vos gy­ven­to­jui iš­veng­ti di­vi­den­dų ir pa­lū­ka­nų dvigubo apmokestinimo? Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­aiš­ki­na, kaip nuo­la­ti­niai Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, iš Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių ir už­sie­nio vals­ty­bių, su ku­rio­mis Lie­tu­va tai­ko dvi­gu­bo ap­mo­kes­ti­ni­mo iš­ven­gi­mo su­tar­tis, įmo­nių per tar­pi­nin­kus – ban­kus ir ki­tas kre­di­to …

Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo mo­kes­čio ak­tu­a­li­jos

Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo mo­kes­čio ak­tu­a­li­jos Ko­kiu ko­du per­ves­ti Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo 17 str. 8 da­lies pa­grin­du mo­ka­mas įmo­kas į VMI są­skai­tą (čia įei­na ir sta­tu­ti­nių vals­ty­bės tar­nau­to­jų mo­ka­mos įmo­kos, ir li­gos pa­šal­pos už 2 pir­mas die­nas, mo­ka­mos iš drau­dė­jo lė­šų)? …