Kalti ne buhalteriai, o reformos rengėjai

  Kas gi kaltas, kad viešojo sektoriaus apskaitos reforma buksuoja, kad ir vėl kai kurios savivaldybės laiku neparengė konsoliduotų finansinių ataskaitų? Pirmiausia – tai neapgalvota, griozdiška ir daugumai sunkiai suprantama viešojo sektoriaus apskaitos reforma. Reformai išleistos didelės Europos Sąjungos paramos …

Mes – prieš patyčias

  Gvidas KARKAUSKAS Švietimo įstaigų apskaitos ir finansų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Loreta KESMINIENĖ Švietimo įstaigų apskaitos ir finansų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja   Kada reikėtų kalbėti apie atlyginimą? Taip dažniausiai prasideda pamokymai ieškantiems darbo. O kada reikia prabilti …

Nei išklausyti, nei perskaityti

Esu Lie­tu­vos bu­hal­te­rių ir au­di­to­rių aso­cia­ci­jos na­rys nuo jos su­kū­ri­mo. Tik ne­se­niai iš pa­žįs­ta­mų su­ži­no­jau, kad įvy­ko LBAA ne­ei­li­nė kon­fe­ren­ci­ja. Į ren­gi­nį kvie­tė tik su­mo­kė­ju­sius LBAA na­rio mo­kes­tį. Ka­dan­gi šiuo me­tu esu be­dar­bis, net ge­riau­siais ke­ti­ni­mais tam ne­ga­liu skir­ti 80 …

„At­sar­giai, jei ap­skai­tą tvar­ko įmo­nė“ – Ar tik­rai?

„At­sar­giai, jei ap­skai­tą tvar­ko įmo­nė“ – Ar tik­rai? Po „AAM ak­tu­a­li­jų“ Nr. 33 iš­spaus­din­to straips­nio „At­sar­giai, jei ap­skai­tą tvar­ko įmo­nė“ re­dak­ci­ja ga­vo UAB „Dvi­gu­bo įra­šo“ ap­skai­tos įmo­nių gru­pės įkū­rė­jos au­di­to­rės Al­do­nos Lie­tuv­nin­kie­nės laiš­ką. Skai­ty­to­ja tei­gia, jog to­kie ten­den­cin­gi straips­ny­je pa­teik­ti …

Kam pa­ti­kė­ti tvar­ky­ti ap­skai­tą?

Kam pa­ti­kė­ti tvar­ky­ti ap­skai­tą? Po 2009 m. rug­sė­jo 7 d. „AAM ak­tu­a­li­jų“ Nr. 33 iš­spaus­din­to Ro­mo Dik­čiaus straips­nio „At­sar­giai, jei ap­skai­tą tvar­ko įmo­nė“ re­dak­ci­ja su­lau­kė sa­vait­raš­čio skai­ty­to­jos Vil­mos Štur­ly­tės at­si­lie­pi­mo. Ji ra­šo: „Ap­skai­tos pa­slau­gų įmo­nių at­si­ra­di­mą pa­ska­ti­no rin­ka – at­si­ra­do …