Kiek­vie­nas at­ve­jis in­di­vi­du­a­lus ir tu­rė­tų bū­ti ver­ti­na­mas at­ski­rai

Kiek­vie­nas at­ve­jis in­di­vi­du­a­lus ir tu­rė­tų bū­ti ver­ti­na­mas at­ski­rai Nuo lie­pos 1 d. įsi­ga­lios fi­nan­sų mi­nist­ro pa­tvir­tin­ta nau­ja gy­ven­to­jų pa­ja­mų na­tū­ra įver­ti­ni­mo tvar­ka. Ši tvar­ka ke­lia gal­vos skaus­mą ne vie­nos ben­dro­vės bu­hal­te­riui, nes nė­ra vi­siš­kai aiš­ku, kaip rei­kės tiks­liai ap­skai­čiuo­ti, kiek …

Kas yra fi­nan­si­nė at­skai­to­my­bė ir kas – fi­nan­si­nės ata­skai­tos

Kas yra fi­nan­si­nė at­skai­to­my­bė ir kas – fi­nan­si­nės ata­skai­tos Pau­lė SVO­RO­BO­VI­ČIE­NĖ Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos Ap­skai­tos me­to­do­lo­gi­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Per­skai­čius prof. Jo­no Mac­ke­vi­čiaus straips­nį „Fi­nan­si­nė at­skai­to­my­bė ar fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­nys“ („AAM ak­tu­a­li­jos“, 2009 m. Nr. 18 (546)) su­si­da­rė įspū­dis, kad są­vo­ką …