Finansų mokslo ir praktikos raida Lietuvoje

„AAM aktualijos“ 2018 m. vykdė projektą „Finansų mokslo ir praktikos raida Lietuvoje per 100 valstybės gyvavimo metų“ ir šiame numeryje jį baigia.Projektui vykdyti dalinę paramą skyrė Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.Projektas „Finansų mokslo ir praktikos raida Lietuvoje per 100 …

Pirmieji atkurtos Lietuvos revizoriai

Žinybinė revizijų institucijaAtkurtos Lietuvos kooperacija buvo didžiulė organizacija, savo veikla palietusi visų ūkininkų ir kitų gyventojų interesus. Šalia didelių kooperatinių įmonių „Parama“, „Pienocentras“, „Lietūkis“ valsčiuose sparčiai kūrėsi smulkūs kooperatyvai. Visų šių įmonių veiklą reglamentavo 1919 m. priimtas Kooperacijos bendrovių ir …

Docentas Jonas Dagys – buhalterinės apskaitos ir statistikos mokslų puoselėtojas

Docentas Jonas Dagys (1904–1983) – žinomas Lietuvos ekonomikos mokslo teoretikas, statistikas, respublikos nusipelnęs ekonomistas, ilgametis Vilniaus universiteto dėstytojas.1925–1929 m. Kaune studijuodamas Lietuvos universitete, įsitraukė į socialdemokratinę veiklą (dalyvavo „žaizdrininkų“, „žiežirbininkų“ organizacijose, 1925–1929 m. redagavo laikraštį „Social­demokratas“). Tuo metu Lietuvoje ekonomikos mokslas …

Prof. Alfonsas Žilėnas – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės buhalterinės apskaitos, finansų ir mokesčių tyrinėtojas

 Profesorius Alfonsas Žilėnas (1921–2005) buvo vienas žymiausių sovietinio laikotarpio Lietuvos finansų mokslininkų. Nors jis dirbo sovietmečiu, tačiau daug rašė apie kapitalistinių valstybių finansus, taip pat apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės buhalterinę apskaitą, finansus ir mokesčius. Profesorius visą savo gyvenimą paskyrė mokslinei …

Ką apie buhalterius liudija išlikę metraščiai?

Pamirštos kolegų pavardėsSusipažinkime su kolegomis, kurie gyveno ir dirbo „prie Smetonos“. Tai sovietmečiu visų pamiršti ir niekam nežinomi tarpukario Lietuvos akcinių bendrovių vyriausieji buhalteriai. Prikelti iš užmaršties šiuos apskaitos vadovus paskatino Lietuvos valstybės centriniame archyve saugomi seni metraščiai. Juose pateikiama …

Apie apskaitą laivininkystėje

Skaitytojams pristatome Nepriklausomos Lietuvos ūkio ir politikos veikėjo Ernesto Galvanausko veiklą Lėkštos žinios prašėsi studijųŽymus prieškario Lietuvos ūkio ir politikos veikėjas Ernestas Galvanauskas (1882–1967), būdamas kalnakasybos specialistu, įsitikino, kad kiekvienas inžinierius privalo turėti bent elementarių buhalterinių žinių, todėl, niekieno neverčiamas, ėmė …

Gyvenimą paskyręs buhalterijai

Kostą Valužį prisimenant Kartą prieš profesoriaus Kosto Valužio 80-metį paklausiau jo, kas yra laimė. „Laimingas esi tada, kai turi su kuo palyginti. Jeigu lyginu save su bendraamžiais, tai jų liko vienas kitas. Neįsivaizduoju savęs sėdinčio ir dejuojančio, kad pavargau. Metai prabėgo …

Kazys Sruoga – produkcijos savikainos kalkuliavimo pradininkas

 Tarpukario Lietuvoje produkcijos savikainos kalkuliavimui buvo skiriama mažai dėmesio.Didesnės įmonės bandė apskaičiuoti kai kurių gaminių savikainą ir tam naudojo vadinamuosius savus kalkuliavimo metodus ir formas. Produkcijos savikainos kalkuliavimo problemomis pradėta labiau domėtis po Kazio Sruogos straipsnių žurnale „Tautos ūkis“ 1937–1938 …

Profesorius Petras Šalčius – pirmojo lietuviško buhalterinės apskaitos vadovėlio autorius

 Didžiausią indėlį į nepriklausomos Lietuvos buhalterinės apskaitos pamatų kūrimą įnešė Jonas Ilgūnas. Tačiau ne jis parašė pirmą lietuvišką buhalterinės apskaitos vadovėlį.Pirmą lietuvišką buhalterinės apskaitos vadovėlį – „Sąskaitybos vadovėlis vartotojų bendrovėms“ – parašė ir 1920 m. išleido Petras Šalčius (1893–1958). Be to, …

Lito „tėvo“ prof. Vlado Jurgučio pastangos šviesti ir lavinti jaunimą

Darbai, skirti studentijaiProfesorius Vladas Jurgutis beveik pusę savo gyvenimo skyrė moksliniam ir pedagoginiam darbui. Pedagoginės veiklos metais jis skaitė įvairius kursus: ekonomikos mokslo pagrindus, pinigų ir bankų mokslą, socialinę politiką, finansų ir kredito mokslo pagrindus. Pavartę V. Jurgučio užrašus, rasime įrašą, …

Normatyvinis produkcijos savikainos kalkuliavimo metodas – užmirštas ir nepropaguojamas

 Normatyvinis gamybos išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo metodas (toliau – normatyvinis produkcijos savikainos kalkuliavimo metodas arba tiesiog – normatyvinis metodas) buvo labai populiarus buvusioje Tarybų Sąjungoje, visose sąjunginėse respublikose. Jį 1929 m. sukūrė rusų autoriai, o Lietuvoje pradėtas taikyti …

Sektinas prieškario Lietuvos apskaitos ir finansų specialisto Aleksandro Dantos veiklos kelias

Neieškojo šiltos vietosPrieškario Lietuvos apskaitos ir finansų specialisto Aleksandro Dantos (1902–1983) asmens byla Centriniame valstybės archyve saugoma jau daug metų. Per tą laiką jo veikla domėjosi vos keli archyvo lankytojai. Manome, byla verta didesnio dėmesio, todėl pabandysime prikelti iš užmaršties …

Stiprinkime Lietuvos nepriklausomo audito praktinį, mokslinį ir metodinį potencialą (III)

 Lietuvos nepriklausomo audito sistemos mokslinio potencialo stiprinimasLietuvos nepriklausomo audito lauko mokslinį potencialą sudaro jame dirbantys universitetų ir kolegijų dėstytojai, doktorantai, aktyviausi bakalauro ir magistro studijų programų studentai. Jie rašė audito vadovėlius, monografijas, mokslines knygas, skelbė mokslinius straipsnius įvairiuose Lietuvos ir …

Stiprinkime Lietuvos nepriklausomo audito praktinį, mokslinį ir metodinį potencialą (II)

 Lietuvos nepriklausomo audito sistemos metodinio ir organizacinio potencialo stiprinimasKuriant Lietuvos nepriklausomo audito metodinę ir organizacinę bazę, per pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį daugiausia darbų ir priemonių atliko Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija, Audito ir apskaitos institutas (vėliau – Audito, apskaitos ir turto …

Stiprinkime Lietuvos nepriklausomo audito praktinį, mokslinį ir metodinį potencialą (I)

 Per 28 Lietuvos nepriklausomybės metus buvo sukurta veiksminga nepriklausomo audito sistema. Jos kūrime tam tikrais laikotarpiais aktyviai dalyvavo kai kurios valstybinės institucijos, apskaitos ir audito profesinės organizacijos (Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija, Lietuvos Respublikos audito ir apskaitos institutas, Lietuvos auditorių …

Sovietmečio buhalteriai: informacijos teikėjai ar instrukcijų vergai?

Tekdavo laviruotiRašantieji apie sovietmečio buhalterius paprastai vartoja kelias standartines frazes: „Nerasime respublikoje įmonės ir organizacijos, kuri neapsieitų be buhalterio. Šios profesijos žmonėms valstybė patikėjo ne tik kontroliuoti, bet ir apibendrinti įmonės darbą visose ūkinės veiklos srityse. Buhalteris visada būna įmonės …

Tarpukario sąskaitybos terminija ir dabartinis požiūris

 1918 m., paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, iškilo būtinybė sukurti nacionalinius teisės aktus, pritaikytus naujoms gyvenimo sąlygoms. Tačiau tai greitai padaryti nebuvo galimybių. Kurį laiką nepriklausomoje Lietuvoje buvo taikomi pataisyti carinės Rusijos įstatymai, galioję iki Pirmojo pasaulinio karo. Tuomet dar buvo taikoma …

Atkurtos Lietuvos iškilios asmenybės, ragavusios buhalterio duonos

Minėdami Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, prikelkime iš užmaršties iškilias asmenybes, kurioms, susiklosčius įvairioms aplinkybėms, teko ragauti buhalterio duonos. Buhalterių bičiulisIštikimam Lietuvos buhalterių bičiuliui monsinjorui Kazimierui Vasiliauskui (1922–2001) teko kelerius metus keltis ir gultis su skaičiais kirbančia galva. Todėl jis labai vertino …

Įmonių buhalterinė atskaitomybė sovietinės okupacijos laikotarpiu Lietuvoje

 Sovietinės okupacijos laikotarpiu Lietuvoje nebuvo vartojami finansinės atskaitomybės arba finansinių ataskaitų rinkinio terminai. Kadangi buhalterinė apskaita nebuvo skirstoma į finansinę ir valdymo apskaitą, atskaitomybė buvo vadinama buhalterine atskaitomybe.Sovietiniu laikotarpiu buvo trys apskaitos rūšys: buhalterinė, statistinė ir operatyvinė. Pagal šias apskaitos …

Tarpukario ekonomistas ir Finansų ministerijos sekretorius

Iki 1918 m. Lietuvoje, galima sakyti, nebuvo nė vieno ūkinio didesnės apimties lietuvių kalba ne tik originalaus, bet ir verstinio veikalo, nė vieno specialaus ekonomikos klausimais periodinio leidinio, trūko ekonominių terminų.1924 m. Kauno universiteto Teisių fakultete buvo įkurtas Ekonomikos skyrius, …