Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete rengiami ekonomikos ir vadybos specialistai

Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete rengiami ekonomikos ir vadybos specialistai 2010 m. į Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo bakalauro studijas, pasak VU Ekonomikos fakulteto bakalauro studijų reikalų prodekano doc. dr. Jono Martinavičiaus, iš viso priimta 500 studentų, …

Mėgautis saulėlydžiu padeda kūrybiniai pomėgiai

Iš buvusio VU Ekonomikos fakulteto dėstytojo Leono KRIVKOS bloknoto „Mūsų visuomenė turi dėti visas pastangas išlaikyti universitetus,kad neužgestų lietuviams ir jų kalbai šviesa.“ Profesorius Vladas Jurgutis Pasigirsiu viešai – daugiau kaip tris dešimtmečius dėsčiau prestižo lentelėje pirmaujančiame Vilniaus universiteto (VU) …

Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos spe­cia­ly­bė aukš­to­jo moks­lo per­mai­nų vin­giuo­se

Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos spe­cia­ly­bė aukš­to­jo moks­lo per­mai­nų vin­giuo­se Jo­nas JA­KU­BAUS­KASVil­niaus ko­o­pe­ra­ci­jos ko­le­gi­jos di­rek­to­rius 2009 me­tai – di­de­lių per­mai­nų, po­ky­čių lai­kas Lie­tu­vos aukš­to­jo moks­lo sis­te­mo­je. LR Sei­mas pri­ėmė nau­ją Stu­di­jų ir moks­lo įsta­ty­mą. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja ėmė­si ryž­tin­gų žings­nių nau­jai tvar­kai, …