Buhalteris susirgo. Kas atliks jo darbus?

Imtis plunksnos paskatino vienos įmonės savininkės laiškas. „Sveiki, esame buhalterinės apskaitos įmonė. Vasario mėnesį nedideliame mūsų miestelyje paskelbė gripo epidemiją. Ir čia kilo diskusija, ką reikėtų daryti, jei visas mūsų kolektyvas (3 darbuotojai), aptarnaujantis 18 įmonių, staiga susirgtų. Įstatymuose nėra …

Kiek­vie­nai biu­dže­ti­nei įstai­gai – bu­hal­te­ris?

Kiek­vie­nai biu­dže­ti­nei įstai­gai – bu­hal­te­ris? Įsta­ty­mas nu­ma­to ke­lis va­rian­tus Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos įsta­ty­mas nu­sta­to, jog ūkio sub­jek­to ap­skai­tą tvar­ko ūkio sub­jek­to struk­tū­ri­nis pa­da­li­nys ar­ba vy­riau­sia­sis bu­hal­te­ris (bu­hal­te­ris), pa­gal su­tar­tį ap­skai­tos pa­slau­gas tei­kian­ti įmo­nė. Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įmo­nių ap­skai­tą ga­li tvar­ky­ti struk­tū­ri­nis …

At­sar­giai, jei ap­skai­tą tvar­ko įmo­nė

At­sar­giai, jei ap­skai­tą tvar­ko įmo­nė „Ger­bia­mi va­do­vai, jei no­ri­te bū­ti ra­mūs dėl įmo­nės bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos duo­me­nų tei­sin­gu­mo ir ati­tik­ties įsta­ty­mams, pa­gei­dau­ja­te lai­ku gau­ti in­for­ma­ty­vius duo­me­nis, no­ri­te di­des­nio efek­ty­vu­mo ir kom­pe­ten­ci­jos bu­hal­te­ri­jo­je, tuo­met Jums ga­li pa­dė­ti kva­li­fi­kuo­ti, įsta­ty­mus iš­ma­nan­tys bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos …

Mažaverčio turto apskaitos problemos ir jų sprendimai (1)

Docentė daktarė Dalia MAČERNIENĖ Mažaverčio turto apskaitos problema – dešimtmečio problema. Ji nuolat eskaluojama spaudoje, su ja susiduria ne tik buhalteriai, bet ir auditoriai bei kiti įvairūs asmenys, suinteresuoti apskaitos informacijos patikimumu. Galiu drąsiai teigti, kad įsigaliojus Vyriausybės 1993 m. …