Lietuva šventė Buhalterių ir auditorių dieną

Kiekvienais metais, gegužės antrąjį penktadienį, buhalteriai ir auditoriai mini savo profesinę šventę – Lietuvos buhalterių ir auditorių dieną. Vieni buhalteriai švenčia drauge su savo klubų ir asociacijų nariais, organizuoja įvairius renginius, išvykas, bendras vakarienes, lanko muziejus, kiti kukliau – pasveikina …

Artėja Velykos…

Senovės lietuviams Velykos buvo didžioji pavasario šventė. Kai kurie tvirtina, kad Velykų pavadinimas yra kilęs iš žodžio „vėlės“. Mat seniau buvo tradicija tą dieną lankyti mirusiųjų kapus, nunešti jiems maisto – kiaušinių. Mūsų protėviai tikėdavo, kad, atėjus pavasariui, vėlės atsikelia iš …

Atėjo Užgavėnės…

Užgavėnės šiandien Lietuvoje yra turbūt visų labiausiai mėgiama liaudiškoji šventė, kur daug erdvės žaismei ir valiūkavimui. Tradicine švente džiaugiasi tiek vyresnės kartos žmonės, tiek ir jaunimas. Krikščioniškajame kalendoriuje Užgavėnės atriboja pokalėdinį laikotarpį nuo priešvelykinio, o septynių Gavėnios susikaupimo savaičių pirmosios …

Kalėdų rytą saulė pražydo

Pamenu, kaip močiutė, suvyniojusi silkę į rudą popierių, kepa ją krosnyje ant žarijų. Vėliau silkę sutrina, prideda pjaustytų žalių svogūnų, įpila raugintų burokėlių rasalo, virinto atšaldyto vandens, pagal skonį įberia druskos, pipirų, acto ir štai – tradicinis žemaitiškas Kūčių patiekalas – cibulynė, …

X „AAM aktualijų“ taurės boulingo turnyrą laimėjo UAB „Grant Thornton Rimess“

X kalėdiniame „AAM aktualijų“ taurės boulingo turnyre dalyvavo aštuonios komandos. Prieš prasidedant varžyboms, tylos minute buvo pagerbtas šią vasarą mirusio „AAM aktualijų“ vyriausiojo redaktoriaus, šio turnyro sumanytojo Algirdo Linkaus atminimas. Jau pirmoji partija parodė, kad šiemet pagrindinė kova vyks tarp …

Artėja Vėlinės

Gyvieji eina į kapines mirusiųjų aplankyti, o, pasak prietaringų žmonių, mirusieji ateina pas gyvuosius… Vėlinių kilmė siejama su lietuvių tikėjimu. Mirštant žmogui, nuo kūno atsiskiria vėlė, kuri vėliau bendrauja su gyvaisiais, juos lanko. Pasak tautosakos, vėlėms čionai atkakus judėti padeda …

Buhalterių dienos atgarsiai

  Gegužės antrąjį penktadienį Lietuvos buhalteriai ir auditoriai dvidešimt antrąjį kartą minėjo savo profesijos šventę. Nors ši diena pažymėta ne visuose kalendoriuose, tai nesutrukdė buhalterių profesinėms organizacijoms, savivaldybėms, įmonėms ir įstaigoms pagerbti buhalterius, skirti gražius sveikinimus, įteikti gėlių. Anot buhalterių …

Ant aukščiausiojo laiptelio užkopė „AAM aktualijos“

  Devintajame kalėdiniame „AAM aktualijų“ boulingo turnyre dalyvavo aštuonios komandos. Dėl labai rimtų priežasčių paskutinėmis dienomis atsisakė dalyvauti turnyre aštuonių ankstesnių varžybų dalyvis – Kauno profesionalių buhalterių klubas. Šiemet turnyre debiutavo ir naujokė – entuziastinga buhalterių komanda iš Kauno AB …

Metų buhalterių ir auditorių varžybos,

Metų buhalterių ir auditorių varžybos, ar­ba VI „AAM ak­tu­a­li­jų“ ka­lė­di­nio bou­lin­go tur­ny­ro lai­mė­to­jai – vėl AB „Au­dė­jas“ žai­dė­jai Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį sos­ti­nės bou­lin­go ir bi­liar­do cen­tro „Ame­ri­go“ du­ris pra­vė­rė ži­no­mi ša­lies au­di­to­riai, bu­hal­te­riai, fi­nan­si­nin­kai, ap­skai­tos ir mo­kes­čių spe­cia­lis­tai. Po dar­bų jie …

Tra­di­ci­nė LBAA sto­vyk­la vyks Ker­na­vė­je

Tra­di­ci­nė LBAA sto­vyk­la vyks Ker­na­vė­je Rug­pjū­čio 26–28 die­no­mis Lie­tu­vos bu­hal­te­rių ir au­di­to­rių aso­cia­ci­ja ren­gia Ker­na­vė­je tra­di­ci­nę, jau 19-ąją, bu­hal­te­rių sto­vyk­lą „Bu­hal­te­rių sos­ti­nė 2009“. Bu­hal­te­rių sto­vyk­los da­ly­viams LBAA pa­ren­gė tu­ri­nin­gą ir įdo­mią pro­gra­mą. Pa­sak LBAA di­rek­to­rės Auš­ros Nor­vi­lai­tės, tris die­nas bu­hal­te­riai …

Die­na, kai dė­me­sio cen­tre – bu­hal­te­riai ir au­di­to­riai

Die­na, kai dė­me­sio cen­tre – bu­hal­te­riai ir au­di­to­riai Ge­gu­žės ant­rą­jį penk­ta­die­nį Lie­tu­vos bu­hal­te­riai ir au­di­to­riai tra­di­ciš­kai jau de­vy­nio­lik­tą­jį kar­tą mi­nė­jo sa­vo pro­fe­si­jos šven­tę. Lie­tu­vos bu­hal­te­rių ir au­di­to­rių aso­cia­ci­ja pa­kvie­tė bu­hal­te­rius, fi­nan­si­nin­kus, au­di­to­rius į iš­kil­min­gą Bu­hal­te­rių ir au­di­to­rių die­nos mi­nė­ji­mą, ku­riam …

Ge­gu­žės 8-oji – Bu­hal­te­rių ir au­di­to­rių die­na

Ge­gu­žės 8-oji – Bu­hal­te­rių ir au­di­to­rių die­na De­vy­nio­lik­tą­jį kar­tą Lie­tu­vos bu­hal­te­riai ir au­di­to­riai šie­met pa­mi­nės sa­vo pro­fe­si­jos die­ną. Ant­rą­jį ge­gu­žės penk­ta­die­nį kas­met šią die­ną šven­čia di­des­nių įmo­nių bu­hal­te­riai, bu­hal­te­rių klu­bai, bu­hal­te­rius svei­ki­na kai ku­rios sa­vi­val­dy­bės, ap­skri­čių vir­ši­nin­kai. Šven­tės iš­va­ka­rė­se bu­hal­te­rių …

Ge­gu­žės 8-oji – Bu­hal­te­rių ir au­di­to­rių die­na

Ge­gu­žės 8-oji – Bu­hal­te­rių ir au­di­to­rių die­na Kiek­vie­nais me­tais pa­va­sa­rį, ant­rą­jį ge­gu­žės penk­ta­die­nį, Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Bu­hal­te­rių ir au­di­to­rių die­na. Su­si­rin­kę drau­gėn ša­lies ben­dro­vių, įmo­nių, įstai­gų ir or­ga­ni­za­ci­jų bu­hal­te­riai mi­ni Bu­hal­te­rių ir au­di­to­rių die­ną. Bu­hal­te­rius pa­svei­ki­na va­do­vai, įtei­kia gra­žiau­sių pa­va­sa­ri­nių gė­lių …

Pir­mą kartą bu­hal­te­rių pro­fe­si­nio to­bu­li­ni­mo sto­vyk­la su­reng­ta Vil­niu­je

"AAM aktualijų" žurnalistas Romas DIKČIUS Pra­ėju­sią sa­vai­tę Vil­niu­je „Ka­ro­li­nos“ cen­tre vy­ko 2006 metų Bu­hal­te­rių ir au­di­to­rių aso­cia­ci­jos pro­fe­si­nio to­bu­li­ni­mo sto­vyk­la. Nors šį kar­tą ji ne­pa­si­žy­mė­jo da­ly­vių gau­sa, bet ne­sa­ky­tu­me, jog ji bu­vo blo­ges­nė ne­gu anks­tes­niais me­tais. Sto­vyk­lo­je da­ly­va­vo ne tik …