Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos pa­slau­gas tu­ri teik­ti at­sa­kin­gi ir etiš­ki bu­hal­te­riai

Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos pa­slau­gas tu­ri teik­ti at­sa­kin­gi ir etiš­ki bu­hal­te­riai „Vi­si, pri­iman­tys į dar­bą bu­hal­te­rį, sa­ko, kad jiems rei­kia bu­hal­te­rio prak­ti­ko, – tei­gia LBAA pre­zi­den­tė Dan­guo­lė Pranc­kė­nie­nė. – Aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se bu­hal­te­riai ne­įgy­ja pa­kan­ka­mai prak­ti­nių įgū­džių – tai jie įgy­ja ap­skai­tos ir …

„Sod­ros“ per­ženg­ta ri­ba

„Sod­ros“ per­ženg­ta ri­ba Ar lai­ki­no­jo ne­dar­bin­gu­mo me­tu ne­ga­li­ma gau­ti pa­ja­mų? Lo­giš­kai mąs­tant, ga­li­ma. Juk pa­ja­mų ga­vi­mas ne­su­si­jęs su jų už­dir­bi­mu. Už­dirb­ti gal ir ne­ga­li­ma. Bet su to­kių tei­gi­nių au­to­riais ir­gi drįs­čiau gin­čy­tis. Kas už­draus po­etui, jam gu­lint li­go­ni­nė­je, pa­ra­šy­ti ke­tu­rei­lį? …

Per ša­lį ri­ta­si ban­kro­tų ban­ga

Per ša­lį ri­ta­si ban­kro­tų ban­ga Per ket­vir­tį pa­skelb­ti 446 įmo­nių bank­ro­tai Ju­ri­di­nių as­me­nų re­gist­ro duo­me­ni­mis, 2009 m. ant­ro­jo ket­vir­čio pra­džio­je Lie­tu­vo­je bu­vo 178 683 ne­iš­re­gist­ruo­ti ju­ri­di­niai as­me­nys, iki šio lai­ko bu­vo iš­re­gist­ruo­ti 138 942 ju­ri­di­niai as­me­nys. Šių me­tų ant­ro­jo ket­vir­čio …