Savivaldybės nenoriai mokosi iš savo klaidų


Valstybės kontrolė apibendrino 23-jose savivaldybėse atliktų finansinių ir teisėtumo auditų duomenis. Valstybinėms funkcijoms atlikti, mokinio krepšeliui bei valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti praėjusiais metais šioms savivaldybėms iš valstybės biudžeto skirta daugiau nei 1 mlrd. 62 mln. Lt specialių tikslinių dotacijų. Įvertinus 4 m. finansinių auditų savivaldybėse rezultatus, akivaizdi pažanga pasiekta Marijampolės, Kėdainių ir Rokiškio rajonų savivaldybėse. Kai kurios savivaldybės dar nėra pajėgios laiku ištaisyti klaidas, užtikrinti tinkamą finansų ir valstybės turto valdymą. Valstybiniai auditoriai reikšmingesnių pastabų dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo turėjo Kauno miesto, Birštono, Jonavos, Kupiškio, Anykščių ir Molėtų rajonų savivaldybėms. Auditoriai negalėjo patvirtinti, ar daugiau kaip 11 mln. Lt dotacijų buvo panaudota vadovaujantis teisės aktais. Auditoriai rekomendavo nustatyti papildomas finansų kontrolės procedūras, kurios užtikrintų tinkamą apskaitos tvarkymą.
Audito metu nustatyta reikšmingų teisės aktų pažeidimų naudojant valstybės lėšas ir turtą. Ignalinos, Anykščių, Širvintų ir Molėtų rajono savivaldybės, pažeisdamos įstatymus, valstybės turtą perdavė valdyti kitoms įstaigoms. Vilniaus, Kauno ir Panevėžio miestų bei Molėtų rajono savivaldybės, naudodamos lėšas, nesivadovavo Viešųjų pirkimų įstatymu. Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų Vilniaus miesto savivaldybėje valstybės kontrolieriaus pavaduotojas sprendimu įpareigojo administracijos vadovą pažeidimus padariusius asmenis traukti tarnybos atsakomybėn.
Atliekant auditus pastebėta, kad savivaldybės 2007 m. nepanaudojo ir perskirstė daugiau nei 46 mln. Lt skirtų dotacijų, iš kurių per 42 mln. Lt buvo nepanaudotos lėšos, skirtos socialinėms išmokoms ir kompensacijoms, socialinei paramai mokiniams ir asmenų su sunkia negalia globai teikti. Valstybės kontrolės nuomone, būtina tobulinti šioms ir kitoms sritims skiriamų lėšų planavimo metodikas, kurios užtikrintų realesnį valstybės biudžeto lėšų poreikį.
Auditoriams kilo abejonių ir dėl tinkamo mokinio krepšelio lėšų, skirtų pedagogų kvalifikacijai tobulinti, naudojimo. Kelionių-seminarų užsienyje programoms finansuoti buvo panaudota daugiau nei 1,6 mln. Lt, tačiau daugumos šių programų pagrindinę dalį sudarė pažintinės ekskursijos. Valstybės kontrolės nuomone, savivaldybių ugdymo įstaigos neužtikrino racionalaus mokinio krepšelio lėšų, skirtų kvalifikacijai tobulinti, panaudojimo. Nuo šių metų rugsėjo įsigaliojus įstatymo pataisoms, biudžeto lėšomis bus apmokamos tik išlaidos, patirtos keliant kvalifikaciją o ne tenkinant turistinius poreikius. Be to, edukacinės išvykos užsienyje galės būti rengiamos tik akreditavus kvalifikacijos tobulinimo programą.

Šaltinis: Valstybės kontrolė
2008-08-21