DĖL VIDUTINIO METINIO VARTOTOJŲ KAINŲ INDEKSO APSKAIČIAVIMO


DĖL VIDUTINIO METINIO VARTOTOJŲ KAINŲ INDEKSO APSKAIČIAVIMO STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIO DIREKTORIAUS
Į S A K Y M A S
2008 m. rugpjūčio 12 d. Nr. DĮ-160

Siekdama laiku įgyvendinti Lietuvos Respublikos minimaliojo darbo užmokesčio dydžių, socialinės apsaugos išmokų ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio indeksavimo įstatymo (Žin., 2008, Nr. 83-3294) 4 straipsnio nuostatas ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo bei finansų ministerijų nuomonę:
1. T v i r t i n u pridedamą Indeksavimo apskaitos laikotarpio vidutinio metinio vartotojų kainų indekso apskaičiavimo ir skelbimo tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas).
2. P a v e d u Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kainų statistikos skyriui paskelbti pirmojo indeksavimo apskaitos laikotarpio vidutinį metinį vartotojų kainų indeksą ne vėliau kaip per dvi dienas po Tvarkos aprašo įsigaliojimo. L. E. GENERALINIO DIREKTORIAUS PAREIGAS VILIJA LAPĖNIENĖ SUDERINTA SUDERINTA
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos Lietuvos Respublikos finansų
ir darbo ministerijos ministerijos 2008-07-30 raštu
2008-08-07 raštu Nr. (1.51-10)-SD-7333 Nr.(5.2-01)-5K-0821167)-
6K-0809286

Šaltinis: Statistikos departamentas
2008-08-25