Dėl delspinigių dydžio nustatymo 2009 m. ketvirtajam ketvirčiui

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO Į S A K Y M A S
DĖL DELSPINIGIŲ DYDŽIO NUSTATYMO 2009 M. KETVIRTAJAM KETVIRČIUI UŽ PAVĖLUOTĄ GRĄŽINTI EUROPOS SĄJUNGOS FINANSINĘ PARAMĄ, EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS IR NORVEGIJOS FINANSINIŲ MECHANIZMŲ BEI BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠAS 2009 m. rugsėjo 24 d. Nr. 1K-323 Vadovaudamasi Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų LR Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 (Žin., 2005, Nr. 69-2469; 2008, Nr. 55-2077), 8.1 punktu,n u s t a t a u nuo 2009 m. spalio 1 d. 2009 m. ketvirtajam ketvirčiui delspinigių už pavėluotą grąžinti ES finansinę paramą, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei bendrojo finansavimo lėšas dydį – 0,05 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną. Finansų ministrė Ingrida Šimonytė

Šaltinis: „Valstybės žinios“ 2009-11-24