Švietimo ir mokslo ministerija bei pavaldžios įstaigos taiso klaidas

Švietimo ir mokslo ministerijoje atliktas finansinis auditas už 2009 m. parodė, kad ministerijai pavaldžiose įstaigose trūksta finansinės drausmės. Valstybės kontrolieriaus pavaduotojas sprendimu įpareigojo švietimo ir mokslo ministrą reikšmingus teisės aktų pažeidimus padariusius asmenis traukti tarnybos ar drausminėn atsakomybėn. Kai kurios aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai, savivaldybių administracijos, religinėms bendruomenėms ir bendrijoms priklausančios mokyklos apie biudžeto lėšų panaudojimą ministerijai ir jai pavaldiems Lietuvos jaunimo turizmo ir Švietimo aprūpinimo centrams teikė neišsamius arba netinkamus apskaitos dokumentus arba iš viso jų nepateikė. Ministerija iš biudžeto lėšų gavėjų nepareikalavo patirtas išlaidas pagrįsti apskaitos dokumentais, to neatliko ir minėtos ministerijai pavaldžios dvi įstaigos, todėl auditoriai negalėjo patvirtinti, kad 5,5 mln. Lt išlaidų tikrai buvo patirtos ir kad šios biudžeto lėšos panaudotos pagal paskirtį. Ministerijai pavaldžių įstaigų ilgalaikio turto sąskaitose netinkamai apskaityta ar iš viso neapskaityta ir Nekilnojamojo turto registre neužregistruota dalis statinių, apskaitos registruose apie juos pateikti duomenys neatitinka Registrų centro duomenų. Kai kuriais atvejais Nekilnojamojo turto registro duomenys ir apskaitos duomenys neatitinka faktinės pastatų būklės ir paskirties. Pavyzdžiui, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro vardu užregistruoti 23 pastatai, o į apskaitą įtraukta tik 11 pastatų. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros, Lietuvos mokinių ir studentų sporto, Lietuvos jaunųjų gamtininkų, Švietimo aprūpinimo ir Ugdymo plėtotės centrai bei Varėnos technologijos ir verslo mokykla gautas pajamas už suteiktas paslaugas klaidingai priskyrė pavedimų lėšoms arba panaudojo atsiskaitymams su įvairiais tiekėjais ir darbuotojais, todėl į valstybės biudžetą nepervedė 627 tūkst. Lt pajamų. Tuo tarpu Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitacinis profesinio mokymo centras, Dieveniškių technologijų ir verslo bei Varėnos technologijos ir verslo mokyklos pirko prekes, paslaugas ar darbus, netaikydamos Viešųjų pirkimų įstatymo. Audito ataskaitoje pažymima ministerijos pažanga vykdant audito metu pateiktas rekomendacijas ir šalinant nustatytus trūkumus. Ministerija, skirdama lėšas nepavaldžioms įstaigoms, sudarė lėšų naudojimo sutartis, o pavaldžioms įstaigoms, netinkamai panaudojusioms biudžeto lėšas, sumažino 2010 m. asignavimus. Pažymėtina, kad pavaldžios įstaigos taip pat ištaisė dalį klaidų.

Šaltinis: Valstybės kontrolė 2010-08-26