Pritarta Žemės įstatymo pataisų pakeitimo projektui

Seimas po svarstymo pritarė Žemės įstatymo pataisų projektui, kuriuo siekiama sutrumpinti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procesą, užtikrinti efektyvų jos praktinį realizavimą bei sutrumpinti teisminių ginčų nagrinėjimo procesus, kartu užtikrinant teisingą atlyginimą už privačia nuosavybės teise priklausantį ir visuomenės poreikiams paimamą turtą. Numatoma, kad, priėmus sprendimą pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, žemės sklypo, kurį numatoma paimti visuomenės poreikiams, savininkui ir kitam naudotojui apie tai būtų pranešama registruotu laišku, įteikiamu pasirašytinai. Jeigu registruoto laiško nepavyktų įteikti, apie sprendimą pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą būtų viešai paskelbiama viename iš nacionalinių ir viename iš žemės sklypo buvimo vietos laikraščių. Informacija taip pat būtų skelbiama Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje. Siūloma įteisinti, kad nuo sprendimo pradėti žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą įregistravimo Nekilnojamojo turto registre, žemės sklypo savininkas neturės teisės jo perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti daiktinių teisių į šį žemės sklypą, taip pat pertvarkyti (padalyti, atidalyti, sujungti, atlikti perdalijimą) šį žemės sklypą. Priėmus sprendimą privačios žemės sklypą paimti visuomenės poreikiams, žemės savininkui ir kitam naudotojui būtų teisingai atlyginama už žemę pinigais pagal rinkos vertę arba žemės savininko rašytiniu sutikimu jam būtų suteikiamas valstybinės žemės sklypas, besiribojantis su paimamu visuomenės poreikiams žemės sklypu, taip pat žemės savininkui ir kitam naudotojui pinigais būtų atlyginama paimamoje visuomenės poreikiams žemėje esančių želdinių, miško medynų tūrio, negauto derliaus ir įdėtų lėšų žemės ūkio produkcijos ir miško auginimui vertė bei visi kiti savininko ir kito naudotojo nuostoliai, patirti dėl žemės sklypo ir ant jo statomų ar jau pastatytų statinių, įrenginių, žemės sklype esančių želdinių paėmimo visuomenės poreikiams. Siekiant paspartinti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, projekte numatoma, kad jeigu sutartis dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams ir atlyginimo už ją nebus nesudaryta, bus laikoma, kad tarp žemės paėmimu suinteresuotos institucijos ir žemės savininko ir kito naudotojo kilo ginčas, ir institucija, pateikusi prašymą paimti žemę visuomenės poreikiams, per 60 kalendorinių dienų nuo sprendimo paimti žemę visuomenės poreikiams gavimo dienos privalės kreiptis į teismą dėl leidimo paimti žemės sklypą pagal priimtą sprendimą paimti žemę visuomenės poreikiams. Teismui pripažinus žemės paėmimą teisėtu ir teismo nutarčiai įsiteisėjus, žemės savininkas taptų sumos, kuria buvo įvertinta žemė, savininku. Jeigu teismas nustatytų kitą paimamo žemės sklypo ar kito turto vertę ir jo savininkų ir kitų naudotojų patirtų nuostolių dydį, negu nurodyta sprendime paimti žemę visuomenės poreikiams, už paimtą visuomenės poreikiams žemę būtų atsiskaitoma teismo sprendime nurodytomis sąlygomis.

Šaltinis: Seimas 2011-03-30