Pritarta Darbo kodekso pataisoms dėl apmokėjimo už nepanaudotas atostogas

Seimas pritarė Darbo kodekso projektui, kuriuo siekiama užtikrinti darbuotojų saugumą verslo ar jo dalies perdavimo atveju; nustatyti galimybę, reaguojant į rinkos pokyčius, darbo grafikus nustatyti ir darbo tvarkos taisyklėse. Siūloma įtvirtinti, kad piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas būtų išmokama nutraukiant darbo sutartį, bet ne daugiau kaip už trejų darbo metų nepanaudotas kasmetines atostogas, jei darbuotojas faktiškai galėjo jomis pasinaudoti ir kolektyvinėje sutartyje nenustatyta kitaip. DK siūloma papildyti nuostata, kad verslo ar jo dalies perdavimo atveju darbo santykiai tęstųsi tokiomis pačiomis sąlygomis verslo perėmėjo įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje, nepaisant verslo ar jo dalies perdavimo teisinio pagrindo. Pakeisti darbo sąlygas ar nutraukti darbo sutartį dėl verslo ar jo dalies perdavimo būtų draudžiama. Apie būsimą verslo ar jo dalies perdavimą darbuotojui turėtų būti pranešta iš anksto raštu ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų, nurodant verslo ar jo dalies perdavimo datą, teisinį pagrindą, tokio perdavimo ekonominius ir socialinius padarinius darbuotojui. Pritarta siūlymui, numatančiam, kad darbdavys galėtų nutraukti neterminuotą darbo sutartį su darbuotoju, kai jam sueina 65 m. Numatoma, kad naujomis teisėtomis priežastimis darbdavio iniciatyva nutraukti darbo santykius negalėtų būti darbuotojo ketinimas turėti vaikų bei priklausomybė asociacijoms, išskyrus atvejus dėl asmens išpažintos religijos, tikėjimo ar įsitikimų, dirbantiems religinėse bendruomenėse, bendrijose ar centruose, jei reikalavimas darbuotojui dėl išpažintos religijos, tikėjimo ar įsitikimų, atsižvelgiant į religinės bendruomenės, bendrijos ar centro etosą, yra įprastas, teisėtas ir pateisinamas reikalavimas. Siūloma įtvirtinti draudimo atsisakyti priimti į darbą išimtis, kurios galėtų būti taikomos šiais atvejais: dėl asmens išpažintos religijos, tikėjimo ar įsitikinimų, kai darbuotoją į darbą priima religinė bendruomenė, bendrija ar centras, ir reikalavimas darbuotojui dėl religijos, tikėjimo ar įsitikinimų yra įprastas, teisėtas ir pateisinamas. Iš darbo sutarčių rūšių siūloma išbraukti sutartis patarnavimo darbams, kuriomis darbuotojas įsipareigotų teikti darbdaviui asmenines namų ūkio paslaugas. Siūloma, kad pataisos įsigaliotų 2012 m. lapkričio 1 d. Iki tos dienos sudarytos patarnavimo sutartys tęstųsi ir joms būtų taikomos atitinkamų darbo sutarčių (neterminuotų ar terminuotų) nuostatos. Numatoma, kad darbuotojai, iki 2012 m. lapkričio 1 d. turintys nepanaudotų kasmetinių atostogų daugiau kaip už trejus darbo metus, turėtų teisę jas išnaudoti iki 2015 m. lapkričio 1 d. Nutraukiant darbo sutartį iki 2015 m. lapkričio 1 d., piniginė kompensacija būtų išmokama už visas nepanaudotas kasmetines atostogas.Vyriausybė iki 2012 m. lapkričio 1 d. turėtų priimti šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. Po svarstymo už projektą balsavo 34, susilaikė 17 Seimo narių.

Šaltinis: Seimas