Darbuotojai ir darbdaviai dėl darbo ginčų gali kreiptis į darbo ginčų komisijas

 Darbo ginčų komisija – privaloma ikiteisminio darbo ginčų nagrinėjimo institucija, kuri nuo 2013 m. sausio 1 d. sprendžia individualius darbo ginčus. Darbuotojai ir darbdaviai dėl pažeistų teisių turės kreiptis ne į teismus, bet į darbo ginčų komisijas, įsteigtas prie VDI teritorinių padalinių. Lietuvoje veikia 13 darbo ginčų komisijų: 4 – Vilniuje, 3 – Kaune, 2 – Klaipėdoje, po 1 – Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir Telšiuose. Utenos, Marijampolės, Tauragės apskritis aptarnauja atitinkamai Vilniaus, Kauno, Klaipėdos darbo ginčų komisijos.

Individualiu darbo ginču laikomas darbuotojo ir darbdavio nesutarimas dėl neišmokėto darbo užmokesčio, neatlygintos materialinės žalos, paskirtos drausminės nuobaudos, nesuteiktų atostogų ir pan. Darbuotojo atleidimo iš darbo ar grąžinimo į pareigas teisėtumo klausimai ir toliau bus sprendžiami teismuose. Jei darbo ginčo nepavyksta išspręsti darbovietėje, darbuotojai ir darbdaviai gali kreiptis į darbo ginčų komisiją – artimiausią VDI teritorinį skyrių. Prašant išnagrinėti individualų darbo ginčą, reikia pateikti išsamiai situaciją apibūdinantį nustatytos formos prašymą, kuriame nurodoma darbo ginčo esmė, t. y. priežastis, dėl kurios kilo nesutarimas, visos aplinkybės, galinčios nulemti darbo ginčo nagrinėjimą ir sprendimą, asmenų kontaktai, kurie galės patvirtinti prašyme išdėstytus faktus. Naudinga pateikti ir turimus dokumentus, susijusius su darbo ginču. Darbuotojo ar darbdavio pareiškimą gavusi komisija su juo susipažins, esant reikalui, apklaus įmonės darbuotojus, susirinks kitą reikiamą informaciją. Paskirtą dieną į komisijos posėdį bus kviečiamos abi darbo ginčo šalys – darbdavys ir darbuotojas. Posėdžio tikslas – sutaikyti abi šalis. Jei tai nepavyks, komisija balsuos dėl sprendimo priėmimo. Komisija privalės darbo ginčą išspręsti per vieną mėnesį nuo pareiškimo priėmimo. Dėl svarbių priežasčių nagrinėjimas gali būti pratęstas dar vienam mėnesiui. Siekiant, kad darbo ginčai būtų sprendžiami efektyviai ir skaidriai, darbo ginčų komisijose dirba tiek darbdavių, tiek darbuotojų (profesinių sąjungų) atstovai. Jie skiriami rotacijos būdu iš Trišalės tarybos sekretoriato sudaryto ir LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus patvirtinto sąrašo. Nagrinėjant darbo ginčą nei profesinės sąjungos, nei darbdaviai negalės atstovauti savo įmonei. Darbo ginčų komisijų sprendimai privalomi šalims ir vykdytini pagal civilinio proceso taisykles. Jei darbuotojas ar darbdavys nesutiks su darbo ginčų komisijos sprendimu, galės kreiptis į teismą, kur darbo ginčas bus nagrinėjamas iš naujo. Priimdamas sprendimą,  teisėjas galės remtis darbo ginčų komisijos surinkta medžiaga ginčo klausimu ir darbo ginčų komisijos sprendimu.

Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija