Valstybės kontrolė pateikė Vyriausybei 2013 m. auditų išvadas

Valstybės kontrolė pateikė Vyriausybei 8 išvadas – dėl 2013 m. valstybės biudžeto, VSDF, PSDF, VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo, Privatizavimo, Garantinio ir Rezervinio (stabilizavimo) išteklių fondų, nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio ir skolos ataskaitų. Auditų rezultatai rodo, kad biudžetų vykdymo ataskaitos sudaromos be didesnių klaidų. Tačiau dėl Privatizavimo fondo finansinių ataskaitų rinkinio teisingumo pareiškėme neigiamą nuomonę, nes pasigedo kompetencijos tvarkant buhalterinę apskaitą. Naudojant fondų lėšas ir valdant turtą neišvengta ir teisės aktų pažeidimų. Nustatyta, kad pažeidžiant teisės aktus, buvo panaudota 84,7 mln. Lt, arba 0,3 proc. visų valstybės biudžeto asignavimų. Šios lėšos buvo panaudotos ne pagal paskirtį, neekonomiškai, pažeidžiant įstatymus, padarant žalą valstybei, pažeidžiant finansinę drausmę ar nesilaikant darbo apmokėjimą reglamentuojančių teisės aktų. Be to, 45,8 mln. Lt valstybės biudžete nenumatytų išlaidų apmokėta tiesiogiai iš skolintų lėšų neperskirsčius jų per valstybės biudžetą. Apibendrindami, kaip valdomas valstybės turtas, auditoriai pabrėžia, kad pažeidimų pobūdis daugelį metų iš esmės nesikeičia. Pavyzdžiui, valstybės turtu leidžiama naudotis neatlygintinai kitiems ūkio subjektams ir jiems gauti naudą, turtas perduodamas valdyti nepasirašius sutarčių, nekontroliuojama, ar perdavus valdyti, jis naudojamas pagal paskirtį, tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomojamos įstaigose jau nedirbantiems asmenims ir už nepagrįstai mažą kainą, nuomojamas be viešojo nuomos konkurso, neteisingai apskaičiuojamas nuomos mokestis.

Vertinant Privatizavimo fondo lėšų ir turto valdymą nustatyta atvejų, kai Valstybės turto fondas nesiekė, nekontroliavo ir neužtikrino, kad jam patikėtas turtas būtų valdomas taip, kad iš jo valstybė gautų kiek galima daugiau naudos, savo neveikimu privačioms bendrovėms sudarė sąlygas gauti naudos neatlygintinai naudojantis valstybės turtu. Nustatyta, kad pagal panaudą perduotas technikos sporto šakoms plėtoti turtas buvo naudojamas ne pagal paskirtį.

Atlikus „Sodros“ auditą nustatyta, kad skiriant pinigus užimtumui didinti ir susijusioms įstaigoms išlaikyti nesiremta lėšų poreikio analize, išsamiais skaičiavimais ir 2013 m. į Užimtumo fondą pervesta 3,7 mln. Lt daugiau, nei šiam tikslui buvo patvirtinta 2013 m. fondo biudžete. Taip pat 640,6 tūkst. Lt fondo lėšų panaudota padengti Užimtumo fondo administravimo išlaidas, nors teisės aktuose toks lėšų naudojimas nėra numatytas. Tarpusavyje nesuderinus teisės aktų nuostatų dėl kompensacijos už sveikatos draudimo įmokų administravimą, „Sodra“ 2013 m. negavo 15,2 mln. Lt pajamų už šių įmokų surinkimą ir pervedimą į PSDF. Fondo valdyba neišnaudojo galimybių iš dviejų komercinių bankų išreikalauti Valstybinio socialinio draudimo įstatyme įteisintų nemokamų fondo lėšų apyvartos operacijų ir 2013 m. sumokėjo 15,2 mln. Lt už socialinio draudimo išmokų įskaitymą į gavėjų sąskaitas. Nustatyta, kad 2013 m. „Sodros“ teritoriniai skyriai dalį (iš viso 208 mln. Lt) motinystės (tėvystės) pašalpų, mokėtų vienam iš tėvų už vaikus nuo 1 iki 2 m., mokėjo neišėjusiems vaiko priežiūros atostogų asmenims.

Atliekant PSDF auditą, Valstybinė ligonių kasa atsisakė pateikti visą auditui atlikti reikalingą informaciją apie ŽIV(AIDS) užsikrėtusiems pacientams atliktus laboratorinius kraujo tyrimus, už kuriuos buvo sumokėta iš PSDF biudžeto lėšų. Todėl negauta patikimų įrodymų, kad 794,2 tūkst. Lt šio biudžeto lėšų buvo sumokėta už faktiškai atliktus kraujo tyrimus. Auditoriai negalėjo įvertinti ir 2,6 mln. Lt PSDF biudžeto lėšų, skirtų sumokėti už greitosios medicinos pagalbos centralizuotų dispečerinių tarnybų paslaugas, panaudojimo teisėtumo. Sveikatos apsaugos ministerija, neturėdama įgaliojimų disponuoti PSDF lėšomis, Valstybinei ligonių kasai pavedė skirti papildomas tikslines fondo lėšas Vilniaus priklausomybės ligų centro išlaikymui, nors šis centras turėjo būti išlaikomas iš Sveikatos apsaugos ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Valstybinė ligonių kasa šias lėšas (2 mln. Lt) skyrė Priklausomybės ligų gydymo programai vykdyti, nepagrindusi jų poreikio ir nesant paskirstymo kriterijų.  VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo ir Garantiniame fonduose reikšmingų klaidų nenustatyta. Audito metu Garantiniame fonde fiksuotos įmonių administratorių klaidos, kurių nepastebėjo Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos specialistai, buvo geranoriškai ištaisytos ir 47,5 tūkst. Lt Garantinio fondo permoka buvo grąžinta į valstybės iždą.

Antrus metus iš eilės sudaromas ir nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys. Įvertinę 2013 m. nacionalinį ataskaitų rinkinį auditoriai pažymėjo, kad mūsų valstybei priklausančio turto vertė dar nėra žinoma, nes apskaitoje neregistruojama ir finansinėse ataskaitose nenurodoma miško žemės ir miško vertė, didelė dalis kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitoje užregistruotos simboline vieno lito verte, laisva valstybinė žemė neregistruota Nekilnojamojo turto registre ir neįvertinta pagal teisės aktų reikalavimus. Atlikę auditus auditoriai konstatavo, kad Vyriausybė 2013 m. prisiimdama skolinius įsipareigojimus laikėsi teisės aktų reikalavimų, tačiau to negalima pasakyti apie kai kurias savivaldybes.

Šaltinis: Valstybės kontrolė