Nustatė biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimo tvarką

Seimas priėmė Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą, kuriuo įtvirtinami biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sąlygos ir dydžiai, materialinės pašalpos, darbuotojų pareigybių lygiai ir grupės, taip pat kasmetinis veiklos vertinimas. Šis įstatymas pakeis 24 metus galiojusį Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“. Pagal patvirtintą teisinį reguliavimą didės dirbančiųjų pagal darbo sutartis darbo užmokestis. Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojams, tiek dirbantiems pagal darbo sutartis, tiek valstybės tarnautojams, bus taikomas vienodas bazinis algos dydis – 130,5 euro. Įstatyme biudžetinių įstaigų darbuotojų pareigybės, atsižvelgiant į tai, kokio lygio išsilavinimas reikalingas konkrečioms pareigoms  eiti, suskirstytos į 4 lygius: A, B, C ir D. Darbo užmokestį sudarys pareiginė alga (pastovioji ir kintamoji dalys arba tik pastovioji dalis), priemokos, mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą bei budėjimą, premijos. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų pareiginės algos kintamoji dalis nebus nustatoma, jiems bus nustatoma tik pareiginės algos pastovioji dalis. Biudžetinių įstaigų darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis bus nustatoma įstatyme įtvirtintais pareiginės algos koeficientais atsižvelgiant į darbo patirtį, pareigybės lygį ir kitus kriterijus.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas galės būti didinamas iki 100 proc., papildomai įvertinus nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių kultūros ir meno įstaigų aukščiausiojo profesinio meninio lygio kultūros ir meno darbuotojų nacionaliniu ir tarptautiniu mastu įgytą pripažinimą, trenerių turimą kvalifikacinę kategoriją ar atskirų profesijų trūkumą darbo rinkoje ar darbuotojų aukštą kvalifikacinę kategoriją, palyginti su tos pačios darbuotojų grupės kvalifikacine kategorija. Pareiginės algos kintamoji dalis priklausys nuo praėjusiais metais pasiektų rezultatų, vertinamų pagal darbuotojui iš anksto nustatytas metines užduotis, ir negalės viršyti 50 proc. pastoviosios dalies. Šis įstatymas nebus taikomas mokslo darbuotojams, diplomatams, specialiųjų misijų darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir kitiems asmenims, su kuriais Užsienio reikalų ministerija sudaro delegavimo sutartis, taip pat vystomojo bendradarbiavimo projektuose dalyvaujantiems darbuotojams.

Šaltinis: Seimas