Brexit: aktualu teikiantiems Intrastato statistines ataskaitas

Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė nebėra Europos Sąjungos valstybė narė, tačiau iki
2020 m. gruodžio 31 d. buvo pereinamasis laikotarpis, kurio metu Jungtinei Karalystei ir jos
teritorijoje toliau buvo taikoma visų politikos sričių Europos Sąjungos teisė. Prekybos prekėmis su
Jungtine Karalyste statistiniai duomenys buvo teikiami Intrastato statistinėse ataskaitose. Po
pereinamojo laikotarpio, nuo 2021 m. sausio 1 d. pradėtas taikyti Protokolas dėl Airijos ir Šiaurės
Airijos, pagal kurį tam tikros ES teisės nuostatos, įskaitant ir prekių srautų judėjimą, taip pat
taikomos Jungtinei Karalystei, kiek tai susiję su Šiaurės Airija ir jos teritorija.
Intrastato statistinių ataskaitų teikimas
Nuo 2021 m. sausio 1 d. prekėms, gabenamoms tarp Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės
(išskyrus Šiaurės Airiją), taikomi muitinės formalumai ir pildomos muitinės deklaracijos, todėl
teikti Intrastato statistinių ataskaitų nereikės. Muitinės deklaracijos nebus pildomos tarp Šiaurės
Airijos ir Europos Sąjungos gabenamoms prekėms, todėl statistinę informaciją apie prekybą
prekėmis su Šiaurės Airija privaloma teikti Intrastato statistinėje ataskaitoje Išvežimas UPS-01 ir
(arba) Intrastato statistinėje ataskaitoje Įvežimas UPS-02.
Informacijos apie šalį gavėją, šalį siuntėją ir kilmės šalį teikimas
Pradedant 2021 m. sausio mėnesio ataskaitiniu laikotarpiu, teikiant duomenis apie prekybą su
Šiaurės Airija, Intrastato statistinės ataskaitos 8 langelyje „Šalis gavėja“/„Šalis siuntėja“ turi būti
nurodomas kodas XI – Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija). Kodai XU (Jungtinė Karalystė (išskyrus
Šiaurės Airiją) ir GB (Jungtinė Karalystė) 8 langelyje negali būti nurodomi.
Įvežimo ataskaitos 8a langelyje „Kilmės šalis“ turi būti nurodomas kodas XI, jei prekės kilusios iš
Šiaurės Airijos, XU, jei prekių kilmės šalis yra Jungtinė Karalystė (išskyrus Šiaurės Airiją). Tik tuo
atveju, jeigu tiksli informacija apie prekių kilmę nėra žinoma ir priskirti kodus XI ir XU
neįmanoma, gali būti nurodomas kodas GB.
Ankstesnių ir pereinamojo laikotarpio statistinių duomenų teikimas
Duomenys apie įvežtas ir\arba išvežtas iš/į Jungtinę Karalystę prekes iki 2021 m. teikiami,
papildomi ar koreguojami Intrastato statistinėse ataskaitose ir nurodomas kodas GB – Jungtinė
Karalystė.
Jei prekės iš Jungtinės Karalystės buvo išgabentos 2020 m. gruodžio mėnesio pabaigoje, o į
Lietuvą atgabentos 2021 m. sausio mėnesį ir Lietuvoje nebuvo pildoma muitinės deklaracija, šių
prekių įvežimas turėtų būti įtraukiamas į 2020 m. gruodžio mėnesio Intrastato statistinę ataskaitą
Įvežimas (UPS-02) ir nurodomas kodas GB – Jungtinė Karalystė.

Šaltinis: Lietuvos muitinė