Didesnis socialinių darbuotojų darbo užmokestis

Socialinių paslaugų srities darbuotojams darbo užmokestis didžiąja dalimi mokamas iš savivaldybių biudžetų, tačiau 2022 m. atlyginimų didinimui pinigų skirta ir iš valstybės biudžeto. Viešajame sektoriuje dirbančių socialinių paslaugų srities darbuotojų atlyginimas, Statistikos departamento duomenimis, augo nuo 1266 Eur „ant popieriaus“ 2021 m. II ketv. iki 1591 Eur „ant popieriaus“ 2022 m. II ketv. Privačiajame sektoriuje bei individualiosiose įmonėse dirbančių socialinių paslaugų srities darbuotojų atlyginimas augo nuo 1210 Eur „ant popieriaus“ 2021 m. II ketv. iki 1349 Eur „ant popieriaus“ 2022 m. II ketv. 

Nuo šių metų pradžios padidintas darbo užmokesčio fondas, iš kurio mokami atlyginimai socialinės srities darbuotojams. Socialinių paslaugų įstaigų ir socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčio fondas padidintas 6,8 mln. eurų, o socialinės globos įstaigų darbuotojų – 4,4 mln. eurų. Nuo šių metų pradžios biudžetinių įstaigų darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, taip pat ir socialinių paslaugų srities darbuotojams, 0,5 koeficientiniu dydžiu padidinti A, B ir C lygio pareigybių minimalūs pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai. Šiemet socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti iš valstybės biudžeto savivaldybėms papildomai skirta 5,6 mln. eurų. O socialinių paslaugų srities darbuotojams nustatyti minimalieji pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai yra 30 proc. didesni. Remiantis 58 iš 60 savivaldybių, pateikusiomis informaciją apie minimaliuosius pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus, nustatyta, kad tik trijose savivaldybėse – Jurbarko r., Klaipėdos r., Neringos m. – minimalieji pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai neatitinka nustatytų reikalavimų. A lygio koeficientai neatitinka įstatyme numatytų koeficientų Neringos miesto savivaldybėje, B lygio koeficientai atitinka visose savivaldybėse, o C lygio – neatitinka Jurbarko r. ir Klaipėdos r. savivaldybėse.

Socialinių paslaugų srities darbuotojams darbo užmokestis mokamas iš savivaldybių biudžetų, tačiau nacionaliniu mastu atlyginimų minimaliąsias ribas reglamentuoja vieningas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas. Jame nurodoma, kokie minimalūs koeficientai turi būti taikomi konkrečioms biudžetinių įstaigų pareigybėms apskaičiuojant pastoviąją pareiginės algos dalį.

Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama bazinį pareiginės algos dydį dauginant iš konkrečiai pareigybei taikomo koeficiento. Prie darbo užmokesčio dar pridedama kintamoji pareiginės algos dalis, kuri priklauso nuo praėjusiais metais pasiektų darbo tikslų, priemokos, premijos ar užmokestis už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ar viršvalandinį darbą, jeigu jis buvo dirbtas. Bazinis pareiginės algos dydis, kuris dauginamas iš koeficiento, šiemet yra 181 euras. A lygio pareigybės daugiausia apima socialinius darbuotojus, atvejo vadybininkus, valstybės vaiko teisių atestuotus asmenis savivaldybėse. B lygio pareigybėms priskiriami socialiniai darbuotojai, kuriems dėl tam tikrų išlygų nėra taikomas reikalavimas būti įgijus aukštąjį išsilavinimą. Į C lygio pareigybių grupę patenka individualios priežiūros darbuotojai.

Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija