Dėl nuo 2023 m. vasario 13 d. pradedamo naudoti elektroninio supaprastinto akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumento (e-SAD)

Informuojame, kad nuo 2023 m. vasario 13 d. vietoj popierinio supaprastinto akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumento (SAAD) visų ES valstybių narių  kompiuterinėse sistemose bus įdiegtas elektroninis supaprastintas vežimo dokumentas (e-SAD), todėl pasikeis prekių su sumokėtais akcizais gabenimo tarp ES įforminimo VMI Akcizų informacinėje sistemoje (AIS) tvarka.

Esminiai pokyčiai nuo 2023-02-13:

 1. Naikinama Patvirtinimo, kad už akcizais apmokestinamas prekes, atgabenamas į Lietuvos Respubliką komerciniams tikslams, akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje garantuotas, išdavimo procedūra.

Vietoj šios procedūros asmuo, norėdamas iš kitos ES gauti akcizais apmokestinamų prekių, už kurias akcizai siuntėjo šalyje sumokėti, turės:

 • užsiregistruoti VMI patvirtintu gavėju ir gauti identifikacinį numerį (SEED Nr.);
 • informuoti prekių siuntėją apie savo SEED Nr.;
 • AIS gauti jam išrašytą e-SAD;
 • AIS užpildyti pranešimą apie prekių gavimą (e-RoR), kuris automatiškai bus perduotas prekių siuntėjui.
 1. Asmuo, norėdamas išsiųsti į kitą ES akcizais apmokestinamas prekes, už kurias akcizai Lietuvoje sumokėti, turės:
 • užsiregistruoti VMI patvirtintu siuntėju ir gauti identifikacinį numerį (SEED Nr.);
 • iš prekių gavėjo gauti jo SEED Nr.;
 • AIS išrašyti e-SAD, kuris automatiškai bus perduotas prekių gavėjui.
 1. Pasikeis su e-SAD gaunamų prekių akcizų deklaravimo bei sumokėjimo terminas – visi gavimai su e-SAD turės būti deklaruojami vienoje už kalendorinį mėnesį teikiamoje akcizų deklaracijoje ir sumokami iki kito mėn. 15 d. (vietoj 5 d. d. nuo prekių atgabenimo termino).
 1. Pasikeis vyno atgabenimo iš kitų valstybių narių smulkiųjų vyno gamintojų, kuriems šiose šalyse leidžiama vietoj e-SAD arba e-AD išrašyti vyno produktų lydimąjį dokumentą (MVV), procedūra.

 Įregistravimas patvirtintu gavėju

Galima registruotis:

 • patvirtintu gavėju (t. y. neribotam laikotarpiui), arba
 • laikinai patvirtintu gavėju (t. y. vienam prekių gavimui iš konkretaus siuntėjo ir 30 d. terminui). Asmuo turi registruotis patvirtintu gavėju (t. y. negali registruotis laikinu gavėju), jei prekes su e-SAD ketina gauti dažniau kaip 3 kartus per ketvirtį.

Įregistravimo tvarka:

 • VMI el. paštu vmi@vmi.lt pateikiamas Prašymas įregistruoti patvirtintu gavėju arba Prašymas įregistruoti laikinai patvirtintu gavėju. Prašymo pavyzdį galima rasti čia;
 • VMI informuoja apie sumą, kuria turi būti užtikrinamas prievolių įvykdymas;
 • į VMI akcizų užstatų sąskaitą sumokamas piniginis užstatas arba VMI  pateikiamas laidavimo raštas / garantija;
 • VMI informuoja apie įregistravimą ir suteiktą SEED Nr. arba per Mano VMI pateikia motyvuotą atsakymą dėl atsisakymo įregistruoti.

Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai ir registruoto gavėjo statusą turintys asmenys taip pat turi registruotis patvirtintais gavėjais, jei ketina gauti prekių su e-SAD.

Įregistravimas patvirtintu siuntėju

Galima registruotis:

 • patvirtintu siuntėju (t. y. neribotam laikotarpiui), arba
 • laikinai patvirtintu siuntėju (t. y. vienam prekių siuntimui konkrečiam gavėjui ir 30 d. terminui). Asmuo turi registruotis patvirtintu siuntėju (t. y. negali registruotis laikinu siuntėju), jei prekes su e-SAD ketina siųsti dažniau kaip 3 kartus per ketvirtį.

Įregistravimo tvarka:

 • VMI el. paštu vmi@vmi.lt pateikiamas Prašymas įregistruoti patvirtintu siuntėju arba Prašymas įregistruoti laikinai patvirtintu siuntėju. Prašymo pavyzdį galima rasti čia;
 • VMI informuoja apie įregistravimą ir suteiktą SEED Nr. arba per Mano VMI pateikia motyvuotą atsakymą dėl atsisakymo įregistruoti.

Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai taip pat turi registruotis patvirtintais siuntėjais, jei ketina siųsti prekių su e-SAD.

 e-SAD gavimas AIS

Procesas:

 • Gaunamos prekės;
 • Prisijungiama prie AIS su turimą statusą atitinkančia role „Patvirtintas gavėjas“ arba „Laikinai patvirtintas gavėjas“ (pastaroji turi būti suteikiama atskirai kiekvienam gautam SEED Nr.);
 • Atveriamas posistemis „AAP judėjimo apskaita“, skiltis „e-SAD sąrašas“;
 • Surandamas reikiamas e-SAD ir peržiūrimi jo duomenys;
 • e-SAD skiltyje „e-RoR“ užpildomas pranešimas apie prekių gavimą (tai būtina padaryti per 5 d. d. nuo prekių gavimo!);
 • e-RoR duomenys automatiškai perduodami prekių siuntėjui.

 e-SAD išrašymas AIS

Procesas:

 • Prisijungiama prie AIS su turimą statusą atitinkančia role „Patvirtintas siuntėjas“ arba „Laikinai patvirtintas siuntėjas“ (pastaroji turi būti suteikiama atskirai kiekvienam gautam SEED Nr.);
 • Atveriamas posistemis „AAP judėjimo apskaita“, skiltis „e-SAD sąrašas“;
 • Renkamasi „Naujo e-SAD sukūrimas“;
 • Užpildomi e-SAD duomenys, skiltyje „e-SAD patvirtinimas“ spaudžiama „Patvirtinti e-SAD“;
 • e-SAD duomenys automatiškai perduodami prekių gavėjui;
 • Išsiunčiamos prekės;
 • Gavėjas užpildo pranešimą apie prekių gavimą (e-RoR);
 • e-RoR duomenys automatiškai perduodami prekių siuntėjui, kuriuos galima pamatyti e-SAD skiltyje “e-RoR”.

Prekių gavimas iš ES prieš ir po 2023-02-13

 

Iki 2023 m. vasario 12 d.

Nuo 2023 m. vasario 13 d.

Prieš gavimą

Asmuo kreipiasi į VMI dėl Patvirtinimo, kad akcizų sumokėjimas LT garantuotas, išdavimo

Asmuo kreipiasi į VMI dėl įregistravimo patvirtintu gavėju arba laikinai patvirtintu gavėju (vienkartiniams atvejams)

Asmuo informuoja prekių siuntėją apie gautą Patvirtinimą (pateikia kopiją)

Asmuo informuoja prekių siuntėją apie turimą patvirtinto siuntėjo SEED numerį

Gavimas

Asmuo gauna prekes ir popierinį SAAD

Asmuo gauna prekes ir AIS gali peržiūrėti gautą e-SAD

Gavimo patvirtinimas

Asmuo gavimo faktą patvirtina ant popierinio SAAD

Asmuo suveda į AIS gauto SAAD duomenis

Asmuo suveda į AIS informaciją apie gavimo faktą (e-RoR)

Asmuo suveda į AIS informaciją apie gavimo faktą (e-RoR)

Asmuo per 5 d. d. pateikia VMI popierinio SAAD du egzempliorius

Asmuo atsiima iš VMI spaudu pažymėtus popierinius SAAD

Asmuo grąžina prekių siuntėjui  VMI spaudu pažymėto popierinio SAAD 1 egzempliorių

e-RoR automatiškai elektroniniu būdu perduodamas siuntėjui

Akcizų deklaravimas

Asmuo per 5 d. d. nuo prekių gavimo užpildo ir pateikia VMI akcizų deklaraciją (FR0630A formą);

Teikia tiek deklaraciją, kiek gavo prekių siuntų

Asmuo iki kito mėnesio 15 d. užpildo ir pateikia VMI akcizų deklaraciją (Patvirtinti gavėjai – FR0630 formą; Laikinai patvirtinti gavėjai – FR0630A formą);

Teikia vieną deklaraciją už visas per mėnesį gautas siuntas

Akcizų sumokėjimas

Akcizų prievolės įskaitomos iš sumokėto piniginio užstato

Patvirtintas gavėjas sumoka akcizus už prekes, gautas per mėnesį.

Laikinai patvirtinto gavėjo Akcizų prievolės įskaitomos iš sumokėto piniginio užstato

 

Prekių siuntimas į ES prieš ir po 2023-02-13

 

Iki 2023 m. vasario 12 d.

Nuo 2023 m. vasario 13 d.

Prieš siuntimą

Asmuo kreipiasi į VMI dėl įregistravimo patvirtintu siuntėju arba laikinai patvirtintu siuntėju (vienkartiniams atvejams)

Asmuo gauna iš prekių gavėjo Patvirtinimą (kopiją)

Asmuo sužino prekių gavėjo turimą patvirtinto gavėjo SEED numerį

Siuntimas

Asmuo Patvirtinimą užregistruoja AIS

Asmuo AIS išrašo SAAD, susieja jį su Patvirtinimu ir atspausdina popieriuje

Asmuo AIS  išrašo e-SAD

Asmuo išsiunčia prekes ir SAAD

e-SAD automatiškai elektroniniu būdu perduodamas siuntėjui

Gavimo patvirtinimas

Asmuo  iš gavėjo gauna grąžintą popierinio SAAD egzempliorių, kuriame patvirtintas prekių gavimo faktas

Asmuo suveda į AIS informaciją apie gavimo faktą (e-RoR)

Gavėjo informacinė sistema e-RoR duomenis automatiškai perduoda į AIS, kur tampa matomi siuntėjui

Akcizų grąžinimas

Asmuo pateikia prašymą grąžinti akcizus ir pateikia akcizų sumokėjimą pagrindžiančius dokumentus ir popierinių SAAD kopijas

 

Asmuo pateikia prašymą grąžinti akcizus ir pateikia akcizų sumokėjimą pagrindžiančius dokumentus

 

Kai kita ES valstybė narė nepasiruošusi siųsti e-SAD

Nuo 2023-02-13 nėra pilnai pasiruošusios įdiegti e-SAD:

 • Graikija;
 • Olandija;
 • Šiaurės Airija.

Atgabenant prekes iš šių šalių, asmenys turės per 1 d. d. nuo prekių gavimo suvesti gavimų duomenis į AIS posistemį „AAP judėjimo apskaita“, skiltį „SAAD sąrašas“ (t. y. analogiškai, kaip suvedami popierinių SAAD duomenys. Duomenų susieti su Lietuvoje išduotu Patvirtinimu, kad akcizų sumokėjimas garantuotas, nereikia). Duomenys suvedami prisijungus prie AIS su role „Kitas asmuo“. Minėtų valstybių ir Lietuvos mokesčių administratoriai keisis duomenimis apie tokias prekių siuntas alternatyviomis priemonėmis.

 Vyno gavimas iš smulkiųjų gamintojų su MVV

Atsižvelgiant į tai, kad kai kuriose ES valstybėse narėse smulkiesiems vyno gamintojams leidžiama vietoj e-SAD arba e-AD išrašyti vyno produktų lydimąjį dokumentą (MVV), todėl šių dokumentų nebus bendroje ES elektroninėje sistemoje (EMSC).

Nuo 2023-02-13 vyną su MVV galės gauti:

 • akcizais apmokestinamų prekių sandėliai, jei vynas fiziškai yra gabenamas į sandėlį;
 • registruoti gavėjai (įregistruoti neribotam terminui);
 • patvirtinti gavėjai (įregistruoti neribotam terminui).

Gavę prekių su MVV, asmenys turės:

 • per 1 d. d. nuo prekių gavimo suvesti gavimų duomenis į AIS posistemį „AAP judėjimo apskaita“, skiltį „SAAD sąrašas“ (t. y. analogiškai, kaip iki šiol suvedami popierinių SAAD duomenys. Duomenų susieti su Lietuvoje išduotu Patvirtinimu, kad akcizų sumokėjimas garantuotas, nereikia). Duomenys suvedami prisijungus prie AIS su role „Kitas asmuo“.
 • gautų prekių kiekį deklaruoti:
 • akcizais apmokestinamų prekių sandėliai – už sandėlį teikiamoje FR0630 formos akcizų deklaracijoje, pradedant taikyti akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą (FR0630S priedo 30 eilutė);
 • registruoti gavėjai – už registruotą gavėją teikiamoje FR0630 formos akcizų deklaracijoje (FR0630R priedas);
 • patvirtinti gavėjai – už patvirtintą gavėją teikiamoje FR0630 formos akcizų deklaracijoje (FR0630R priedas).

Asmenys, kurie neturi jokio akcizų subjekto statuso (įregistruoto neterminuotam laikotarpiui) ir ketinantys gauti prekių su MVV, turi registruotis patvirtintais gavėjais.

 Akcizų deklaravimas ir sumokėjimas

Nuo 2023-02-13 visi mėnesio gavimai su e-SAD turės būti deklaruojami:

 • patvirtinti gavėjai – atskiroje už patvirtintą gavėją teikiamoje FR0630 formos akcizų deklaracijoje. 3 laukelyje „Akcizų mokėtojo tipas“ pažymima „Registruotas asmuo“ ir į 8 laukelį įrašomas patvirtintam gavėjui suteiktas SEED numeris;
 • laikinai patvirtinti gavėjai – už laikinai registruotus asmenis teikiamoje FR0630A formos asmens akcizų deklaracijoje. 3 laukelyje „Akcizų mokėtojo tipas“ pažymima „Laikinai registruotas asmuo“, 8 laukelis paliekamas tuščias.

Visų patvirtintų gavėjų mokestinis laikotarpis – kalendorinis mėnuo, akcizų deklaracijos pateikimo ir akcizų sumokėjimo terminas – iki kito mėnesio 15 d. Laikinai patvirtintų gavėjų deklaruotos akcizų prievolės įskaitomos iš piniginių užstatų. Patvirtinti gavėjai deklaruotas mokėtinas akcizų sumas sumoka iki kito mėnesio 15 d. Pasikonsultuoti galima tel. (8 5) 2687850 (registravimas, deklaravimas), tel. (8 5)  2194298 (laidavimai).

Šaltinis: VMI