Subsidijų už darbuotojų prastovas ir mikroįmonės apyvartinėms lėšoms apskaita

Kaip teisingai registruoti apskaitoje gautą subsidiją už darbuotojų prastovas?Pagal 21-ojo verslo apskaitos standarto „Dotacijos ir subsidijos“ 17.2 punktą, dotacijos patirtoms sąnaudoms kompensuoti apskaitoje pripažįstama panaudota tokia dalis, kiek patiriama sąnaudų, kurioms kompensuoti ji skirta, ir tokia pat dalimi mažinama pelno (nuostolių) …

Artėja finansinių ataskaitų teikimo terminas

Ar galima pateikti Juridinių asmenų registrui ne visą įstatymuose numatytą finansinių ataskaitų rinkinį, o tik santrauką?Įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme nenumatytos finansinių ataskaitų rinkinio santraukos, todėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui – VĮ Registrų centrui turi būti pateikiamas visas finansinių ataskaitų rinkinys.Įmonių finansinės …

Atsargos, dotacijos, žalos atlyginimas

Kada ilgalaikis materialusis turtas perkeliamas į atsargas?Ilgalaikis materialusis turtas į atsargų sąskaitą perkeliamas tą datą, nuo kurios turtas nenaudojamas įmonės veikloje ir atitinka visus 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ 76 punkte nustatytus kriterijus:Dabartinės būklės turtą, esant įprastoms pardavimo sąlygoms, …

Kaip lombardas savo apskaitoje turėtų registruoti įkeistų daiktų pardavimą?

Jei asmuo paskolos negrąžina, lombardas gautiną sumą turėtų nurašyti, o įkeistą daiktą pripažinti turtu:D 20     Atsargos               120K 244   Kitos gautinos sumos     120. Apskaitoje registruojant atsargas, jos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas pasirenkama mažesnė suma, t. y. įsigijimo (pasigaminimo) …

Kaip apskaitoje registruoti dovanų kuponų ar elektroninių vienkartinių bilietų pardavimo pajamas?

Pajamomis, pagal 10-ąjį verslo apskaitos standartą „Pajamos“, laikoma ekonominės naudos padidėjimas dėl turto naudojimo, pardavimo, perleidimo, vertės padidėjimo ar įsipareigojimų sumažėjimo per ataskaitinį laikotarpį, kai dėl to padidėja nuosavas kapitalas, išskyrus papildomus savininkų įnašus. Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. …

Ką pirmiausia reikia daryti prieš savininkui priimant sprendimą individualią įmonę pertvarkyti į UAB, jei individuali įmonė nerengė finansinių ataskaitų?

Iki sprendimo dėl pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę priėmimo dienos pertvarkomos įmonės turtas, kuris bus perduodamas už bendrovės akcijas, turi būti įvertintas nepriklausomo turto vertintojo. Atlikus turto vertinimą, sudaromas pertvarkymo balansas pagal turto vertinimo dienos duomenis.Pertvarkymo balansas skirtas sprendimui dėl …

Skolų išieškojimo įmonių apskaita

Kokie reikalavimai taikomi skolų išieškojimo įmonės apskaitai?18-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ V skyriuje Pirminis finansinio turto pripažinimas nustatyta, kad finansinis turtas (sutartinė teisė gauti pinigus) apskaitoje turi būti registruojamas tik tada, kai įmonė gauna arba pagal …