Apie šilumos energiją

Kuris PVM įstatymo straipsnis reglamentuoja lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikymą šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti? Registracijos numeris KD‑6835 Atnaujinimo data: 2015-07-07   Nuo 2009 rugsėjo 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikymą šilumos …

Kokio dydžio ir kada turi būti mokamos PSD įmokos, jei fizinis asmuo vykdo individualią veiklą įsigijęs daugiau nei vieną verslo liudijimą?

Registracijos numeris KD-6793 Atnaujinimo data: 2015-06-19   Fiziniai asmenys, kurie vykdo individualią veiklą įsigiję daugiau nei vieną verslo liudijimą, kas mėnesį moka fiksuotas 9 proc. minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios mėnesio, už kurį mokama įmoka, paskutinę dieną, dydžio PSD įmokas už …

Dėl pajamų pripažinimo

Registracijos numeris KD-8433 Atnaujinimo data: 2015-05-29   Ar išeitinės išmokos, išmokamos atleidžiamam darbuotojui, ir išmokos už įsipareigojimų nekonkuruoti laikymąsi priskiriamos gyventojo su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms, ar nenusijusioms pajamoms? Nutraukus darbo sutartį, atleistam darbuotojui Darbo …

Apie deklaravimą

Ar palūkanas už indėlį reikia deklaruoti abiems sutuoktiniams kaip bendros jungtinės nuosavybės turtą, ar turi deklaruoti tik tas, kurio vardu buvo sudaryta indėlio sutartis? Registracijos numeris KD-8432 Atnaujinimo data: 2015-05-14 Palūkanas už indėlį deklaruoja abu sutuoktiniai. Abu sutuoktiniai gali prisitaikyti …

Skiriama ūkininkams

„Kaip Mano VMI galima užpildyti ir pateikti prašymo įregistruoti ūkininku (išregistruoti iš ūkininkų), kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, REG815 formą?“ Norėdami pateikti prašymo įregistruoti ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, išregistruoti iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo …

Akcizais neapmokestinami dyzeliniai degalai žemės ūkiui (2)

Pabaiga. Pradžia Nr. 9 (825)   11. Kada po praradimo galima teikti prašymą gauti naują leidimą? Prašymą gauti naują leidimą galima teikti iš karto po praradimo. AVMI, gavusi prašymą išduoti naują leidimą vietoje prarastojo, ne vėliau kaip per 5 darbo …

Ar gyventojas, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą, turi pildyti pajamų ir išlaidų žurnalą, jei savo veikloje leidžiamais atskaitymais pripažįsta 30 proc. gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų?

Registracijos Nr. KD-8392 2015-02-10   Kai gyventojas vykdo individualią veiklą pagal pažymą ir yra pasirinkęs būdą individualios veiklos leidžiamais atskaitymais laikyti 30 proc. gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų, jis turi pildyti Gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą, registruodamas …

Kokio dydžio maitinimo išlaidų kompensacijos neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, kai sporto renginys vyksta Lietuvoje?

Registracijos Nr. KD-7455 Atnaujinimo data: 2015-02-04   Valstybės institucijos ir įstaigos, skirdamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas sporto renginiams, vykstantiems Lietuvoje, rengti, neturi viršyti sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžių: Sporto renginio pavadinimas Sportininkai …

Dėl pinigų apskaitos

Kaip apskaitomi euro rinkiniai? Kada turi būti išrašomas kasos pajamų orderis apie gautus pinigus: gavus euro rinkinius ar šiam rinkiniui tapus apyvartinėmis monetomis? Grynųjų pinigų keitimo gairėse, patvirtintose Lietuvos banko (toliau – LB) valdybos 2014 m. kovo 28 d, nutarimu …

Kokia valiuta reikės nurodyti duomenis?

Registracijos Nr. KD-8224 2014-12-10   1. Kokia valiuta (litais ar eurais) turės būti nurodomi duomenys dokumentuose, pateiktuose (išrašytuose) nuo 2015 m. sausio 1 d.? Dokumentas Valiuta 2014 m. mokestinio laikotarpio GPM deklaracija GPM308 Litais 2015 m. mokestinio laikotarpio, taip pat …

Dėl pelno mokesčio

Kokia valiuta nurodomos piniginės vertės tikslinamose pelno mokesčio deklaracijose už mokestinius laikotarpius, kurie prasidėjo iki euro įvedimo dienos, o baigėsi po euro įvedimo? Tikslinamose pelno mokesčio deklaracijose piniginės vertės (įskaitant mokėtinas ir grąžintinas iš biudžeto sumas) nurodomos ta valiuta, kuri …

Sąskaitų faktūrų numeracija

Ar nuo euro įvedimo dienos išrašomoms PVM sąskaitoms faktūroms turi būti suteikiama nauja serija ir numeracija, ar galima tęsti buvusią iki 2015 m. sausio 1 d.? Kadangi euro įvedimą Lietuvos Respublikoje reglamentuojantys bei kiti teisės aktai nereikalauja, kad nuo euro …

Kuriais atvejais mokesčių administratoriaus sprendimu suformuojama pakaitinė PVM deklaracija?

Mokesčių administratoriaus sprendimas nustatyti mokesčių mokėtojui mokestinę prievolę gali būti priimtas, jeigu mokesčių mokėtojas atitinkamo mokesčio įstatymo nustatyta tvarka laiku nepateikia mokesčio deklaracijos. Tiems mokesčių mokėtojams, kurie dėl įvairių priežasčių nepateikė PVM deklaracijų, VMI suformuoja pakaitines PVM deklaracijas. Pakaitinės deklaracijos …

Kaip apmokestinami dienpinigiai?

Dienpinigių apmokestinimas vykstant į užsienio komandiruotes nuo 2013-01-01 iki 2014-09-30: Mėnesinis darbo užmokestis neviršija 1 300 Lt (t. y. minimalios mėnesinės algos 1 000 Lt, padaugintos iš koeficiento 1,3) arba valandinis atlygis neviršija 7,88 Lt (t. y. minimalaus valandinio atlygio 6,06 Lt, padauginto iš …

Kas ir nuo kokios valstybės rinkliavos mokėjimo yra atleidžiami?

Valstybės rinkliava neimama už: 1) gimimo, mirties, įvaikinimo ir tėvystės nustatymo registravimą, už klaidų, padarytų registruojant civilinės būklės aktus, ištaisymą, nepilnamečių vaikų civilinės būklės aktų ištaisymą pasikeitus įrašams tėvų civilinės būklės aktuose; 2) vardo, pavardės, tėvo vardo pakeitimą, papildymą ir …

PVM atskaita, trikampė ir nuotolinė prekyba

Ar PVM mokėtoju neįregistruotas apmokestinamasis asmuo turi teisę į PVM atskaitą? Nuo 2013 m. sausio 1 d. apmokestinamieji asmenys, kuriems yra prievolė registruotis PVM mokėtojais pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVM įstatymas) 92 str. 1 dalies nuostatas, bet …

PVM sąskaitų faktūrų išrašymas

Ar išrašytose PVM sąskaitose faktūrose, kuriomis įforminamas prekių tiekimas (paslaugų teikimas) privalomo kainų nurodymo litais ir eurais laikotarpiu (kuris prasideda praėjus 30 dienų po to, kai Europos Taryba priėmė sprendimą dėl neatšaukiamai nustatyto euro ir lito perskaičiavimo kurso ir tęsiasi …

Klausimai ir atsakymai dėl PVM mokesčio, susiję su euro įvedimu (2)

Pabaiga. Pradžia Nr. 22 (790)   Kaip apskaičiuojama registravimosi PVM mokėtoju prievolės nustatymui po euro įvedimo dienos reikalinga atlygio (už šalies teritorijoje per paskutiniuosius 12 mėnesių patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas) suma (eurais), kai į 12 paskutiniųjų mėnesių laikotarpį …

Apie naujų transporto priemonių apmokestinimą PVM

Ką turėtų žinoti naujų transporto priemonių, kurios bus išgabentos į kitą valstybę narę, pardavėjai? Kitoje ES valstybėje narėje naudotiną naują transporto priemonę gali įsigyti ne tik užsienio asmuo. Lietuvos asmuo ją taip pat gali išsigabenti ir naudoti kitoje ES valstybėje …