Kokio dydžio maitinimo išlaidų kompensacijos neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, kai sporto renginys vyksta Lietuvoje?

Registracijos Nr. KD-7455 Atnaujinimo data: 2015-02-04   Valstybės institucijos ir įstaigos, skirdamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas sporto renginiams, vykstantiems Lietuvoje, rengti, neturi viršyti sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžių: Sporto renginio pavadinimas Sportininkai …

Dėl pinigų apskaitos

Kaip apskaitomi euro rinkiniai? Kada turi būti išrašomas kasos pajamų orderis apie gautus pinigus: gavus euro rinkinius ar šiam rinkiniui tapus apyvartinėmis monetomis? Grynųjų pinigų keitimo gairėse, patvirtintose Lietuvos banko (toliau – LB) valdybos 2014 m. kovo 28 d, nutarimu …

Kokia valiuta reikės nurodyti duomenis?

Registracijos Nr. KD-8224 2014-12-10   1. Kokia valiuta (litais ar eurais) turės būti nurodomi duomenys dokumentuose, pateiktuose (išrašytuose) nuo 2015 m. sausio 1 d.? Dokumentas Valiuta 2014 m. mokestinio laikotarpio GPM deklaracija GPM308 Litais 2015 m. mokestinio laikotarpio, taip pat …

Dėl pelno mokesčio

Kokia valiuta nurodomos piniginės vertės tikslinamose pelno mokesčio deklaracijose už mokestinius laikotarpius, kurie prasidėjo iki euro įvedimo dienos, o baigėsi po euro įvedimo? Tikslinamose pelno mokesčio deklaracijose piniginės vertės (įskaitant mokėtinas ir grąžintinas iš biudžeto sumas) nurodomos ta valiuta, kuri …

Sąskaitų faktūrų numeracija

Ar nuo euro įvedimo dienos išrašomoms PVM sąskaitoms faktūroms turi būti suteikiama nauja serija ir numeracija, ar galima tęsti buvusią iki 2015 m. sausio 1 d.? Kadangi euro įvedimą Lietuvos Respublikoje reglamentuojantys bei kiti teisės aktai nereikalauja, kad nuo euro …

Kuriais atvejais mokesčių administratoriaus sprendimu suformuojama pakaitinė PVM deklaracija?

Mokesčių administratoriaus sprendimas nustatyti mokesčių mokėtojui mokestinę prievolę gali būti priimtas, jeigu mokesčių mokėtojas atitinkamo mokesčio įstatymo nustatyta tvarka laiku nepateikia mokesčio deklaracijos. Tiems mokesčių mokėtojams, kurie dėl įvairių priežasčių nepateikė PVM deklaracijų, VMI suformuoja pakaitines PVM deklaracijas. Pakaitinės deklaracijos …

Kaip apmokestinami dienpinigiai?

Dienpinigių apmokestinimas vykstant į užsienio komandiruotes nuo 2013-01-01 iki 2014-09-30: Mėnesinis darbo užmokestis neviršija 1 300 Lt (t. y. minimalios mėnesinės algos 1 000 Lt, padaugintos iš koeficiento 1,3) arba valandinis atlygis neviršija 7,88 Lt (t. y. minimalaus valandinio atlygio 6,06 Lt, padauginto iš …

Kas ir nuo kokios valstybės rinkliavos mokėjimo yra atleidžiami?

Valstybės rinkliava neimama už: 1) gimimo, mirties, įvaikinimo ir tėvystės nustatymo registravimą, už klaidų, padarytų registruojant civilinės būklės aktus, ištaisymą, nepilnamečių vaikų civilinės būklės aktų ištaisymą pasikeitus įrašams tėvų civilinės būklės aktuose; 2) vardo, pavardės, tėvo vardo pakeitimą, papildymą ir …

PVM atskaita, trikampė ir nuotolinė prekyba

Ar PVM mokėtoju neįregistruotas apmokestinamasis asmuo turi teisę į PVM atskaitą? Nuo 2013 m. sausio 1 d. apmokestinamieji asmenys, kuriems yra prievolė registruotis PVM mokėtojais pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVM įstatymas) 92 str. 1 dalies nuostatas, bet …

PVM sąskaitų faktūrų išrašymas

Ar išrašytose PVM sąskaitose faktūrose, kuriomis įforminamas prekių tiekimas (paslaugų teikimas) privalomo kainų nurodymo litais ir eurais laikotarpiu (kuris prasideda praėjus 30 dienų po to, kai Europos Taryba priėmė sprendimą dėl neatšaukiamai nustatyto euro ir lito perskaičiavimo kurso ir tęsiasi …

Klausimai ir atsakymai dėl PVM mokesčio, susiję su euro įvedimu (2)

Pabaiga. Pradžia Nr. 22 (790)   Kaip apskaičiuojama registravimosi PVM mokėtoju prievolės nustatymui po euro įvedimo dienos reikalinga atlygio (už šalies teritorijoje per paskutiniuosius 12 mėnesių patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas) suma (eurais), kai į 12 paskutiniųjų mėnesių laikotarpį …

Apie naujų transporto priemonių apmokestinimą PVM

Ką turėtų žinoti naujų transporto priemonių, kurios bus išgabentos į kitą valstybę narę, pardavėjai? Kitoje ES valstybėje narėje naudotiną naują transporto priemonę gali įsigyti ne tik užsienio asmuo. Lietuvos asmuo ją taip pat gali išsigabenti ir naudoti kitoje ES valstybėje …

Kokią įtaką euras darys mokesčiams?

Kokia valiuta galima sumokėti mokesčius po euro įvedimo? Po euro įvedimo visi mokėjimai į biudžetą per kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigas turi būti atliekami eurais.   Kokia valiuta mokesčių deklaracijose turės būti nurodomos mokėtinos (grąžintinos) ir kitos sumos už …

Klausimai ir atsakymai dėl PVM mokesčio, susiję su euro įvedimu (1)

Kokia valiuta (litais ar eurais) turės būti nurodomi duomenys mokestinio laikotarpio PVM deklaracijose FR0600, pateiktose už mokestinius laikotarpius, kurie prasidės nuo euro įvedimo dienos (nuo 2015-01-01)? Mokestinio laikotarpio PVM deklaracijų FR0600, pateikiamų už mokestinius laikotarpius, kurie prasidėjo nuo euro įvedimo …

Kas naujo skaičiuojant pelno mokestį?

Įmonių buhalteriai, pateikę 2013 m. pelno mokesčio deklaracijas ir sumokėję pelno mokestį, klausia, į ką turėtų atkreipti dėmesį, tvarkydami įmonių apskaitą. Kas nauja, apskaičiuojant 2014 m. gautą pelną? Apskaičiuojant 2014 m. ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį: 1. Pelno mokesčio …

Ką turi daryti ūkio subjektas, norintis gauti pažymą apie atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais?

Institucija reikalingus pažymos duomenis apie mokesčių mokėtoją (-us) gali gauti, sudariusi duomenų teikimo sutartį (toliau – sutartis) su Valstybine mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM). Sudarius sutartį ir užregistravus instituciją kaip elektroninių paslaugų gavėją, ji gali …

Kokius veiksmus reikia atlikti, kai prašymas išduoti patvirtinimą, kad akcizų sumokėjimas Lietuvoje garantuotas, jau pateiktas per „Mano VMI“?

Kai prašymas išduoti patvirtinimą, kad akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje garantuotas, buvo sėkmingai pateiktas, reikia užtikrinti mokestinės prievolės įvykdymą, atliekant tokius veiksmus:   1. Jei dar nesate sumokėję piniginio užstato, galite suformuoti mokėjimo dokumentą. Paslaugos kortelėje arba gauto dokumento informacijoje bloke …

Mokesčių mokėtojų atsakomybė

  Kokio dydžio bauda gali būti skirta mokesčių mokėtojui? Mokesčių mokėtojui priskaičiuojama trūkstama mokesčio suma ir skiriama nuo 10 iki 50 proc. minėtos mokesčio sumos dydžio bauda. Tačiau atitinkamo mokesčio įstatymas gali nustatyti ir kitaip: – už nuslėptą valstybinių gamtos išteklių …

Kurie fiziniai asmenys turi registruotis Mokesčių mokėtojų registre?

  Į Mokesčių mokėtojų registrą turi registruotis mokesčių mokėtojai: 1. kurie pradeda vykdyti individualią veiklą (įskaitant individualią veiklą per nuolatinę bazę), išskyrus tų veiklos rūšių vykdymą, kurias pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus gali vykdyti tik juridiniai asmenys; 2. draudėjai; draudėjas – …