Gyventojas, nusipirkęs nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvoje, iš užsienio įmonės, turi sumokėti pelno mokestį

Kai užsienio vienetas ne per nuolatinę buveinę Lietuvoje gauna pajamas už parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvoje, tokios jo pajamos (be atskaitymų) turi būti apmokestinamos taikant 15 proc. mokesčio tarifą. Šiuo atveju pelno mokestį prie pajamų šaltinio …

2023 m. turimo turto ir gautų pajamų deklaravimas

1. Kurie gyventojai iki 2024 m. gegužės 2 d. privalo deklaruoti turtą pagal Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymą?Kaip ir ankstesniais metais, 2023 m. gruodžio 31 d. turimą turtą turi deklaruoti Gyventojų turto deklaravimo įstatymo (GTDĮ) 2 str. 1 dalyje išvardyti gyventojai:• politikai ir jų šeimų …

Pagrindinės prievolės, kai asmuo yra išregistruojamas iš PVM mokėtojų

Asmuo, kuris yra išregistruojamas iš PVM mokėtojų, per 20 dienų nuo išregistravimo iš PVM mokėtojų dienos privalo pateikti paskutinio mokestinio laikotarpio:• PVM deklaraciją (forma FR0600);• Išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrus i.SAF posistemyje. Pažymėtina, kad teikiamoje paskutinio mokestinio laikotarpio PVM …

Dėl patirtų mažosios bendrijos steigimo išlaidų

Ar patirtos mažosios bendrijos steigimo išlaidos gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo 17 str. 1 dalimi?Mažosios bendrijos (MB) išlaidos, kurios tiesiogiai susijusios su MB steigimu, pavyzdžiui, MB nuostatų parengimu ir įregistravimu, laikomos neleidžiamais atskaitymais kaip ne­įprastinės MB vykdomai veiklai …

Susiję ar nesusiję?

Ar vienetai PMĮ prasme laikomi susijusiais, jeigu jų akcijas valdo savivaldybė arba valstybė?Kadangi valstybė (ar savivaldybė) nėra įtraukta į apmokestinimo pelno mokesčiu sistemą, todėl tais atvejais, kai valstybė (ar savivaldybė) valdo 75 proc. ir daugiau vienetų kapitalo dalių, tokie vienetai nėra …

Ar reikia registruotis PVM mokėtojais?

Tėvas ir sūnus turi 2 įmones, A ir B, kuriose kiekvienas turi po 50 proc. akcijų. Įmonės A vadovu samdomas su tėvu ir sūnumi nesusijęs asmuo Jonas J., įmonės B vadovu paskiriamas su tėvu ir sūnumi taip pat nesusijęs asmuo Petras P. Įmonės A veikla – maitinimo paslaugų …

Dėl duomenų ir apibendrintų mokesčių įstatymų paaiškinimų skelbimo internete

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) dėkoja LBAA už pateiktas pastabas ir siūlymus, kaip tobulinti mokesčių mokėtojams svarbią sritį dėl informacijos viešinimo. Išnagrinėjusi LBAA siūlymus, VMI prie FM teikia savo nuomonę: Dėl duomenų apie mokesčių mokėtojus …

Kokie darbdavio teikiami prizai ir dovanos neapmokestinami?

Neapmokestinama iš juridinio ar fizinio asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais (toliau − iš darbdavio), pinigais ar natūra per 2023 m. (2022 m., 2021 m., 2020 m., 2019 m., 2018 m.) mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gautų 200 eurų prizų ir dovanų bendra vertė.Darbuotojas …

Ne iš darbdavio gautų prizų (laimėjimų) apmokestinimas

Gyventojo ne iš darbdavio gauti nepiniginiai prizai ir laimėjimai, kurių kiekvieno vertė yra ne didesnė kaip 100 eurų, nelaikomi natūra gautomis pajamomis. Gyventojo pajamomis pripažįstami nepiniginiai prizai ir laimėjimai, kurių vertė yra didesnė už 100 eurų, ir visi piniginiai prizai ir laimėjimai, …

Ar yra nudėvimas / amortizuojamas MTEP veikloje sukurtas turtas?

Registracijos numeris KM3179Atsižvelgiant į tai, kad MTEP veikloje, sukuriant turtą, MTEP darbų sąnaudos jau yra tris kartus atskaitomos iš pajamų, todėl šis turtas, pradėjus jį naudoti ekonominėje veikloje pajamų uždirbimui, pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais nenudėvimas / neamortizuojamas, t. y. iš šio …

Platformų operatorių duomenų teikimas VMI

Registracijos numeris KM3170AspektasKomentarasKas yra DAC7?DAC7 yra Tarybos direktyva (ES) 2021/514, pagal kurią skaitmeninių platformų operatoriai kartą per metus turi teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) duomenis apie platformoje veikiančių pardavėjų gautas pajamas, apskaičiuotus mokesčius ar komisinius.Kas yra platforma?Platforma – programinė įranga, …

Kas, kokiu atveju ir kaip gali pateikti pranešimą apie ūkinės komercinės veiklos nevykdymą?

Registracijos numeris KM3183 Pranešimą apie ūkinės komercinės veiklos nevykdymą gali pateikti šie pelno nesiekiantys vienetai, kai jie nevykdo bet kokio pobūdžio ūkinės komercinės veiklos:• bendrijos (daugiabučių gyvenamųjų namų ir asmeninio naudojimo rekreacinės (poilsio), kūrybos (kūrybinės dirbtuvės) ar ūkinės (garažų ir kt.) …

Ar gali būti MTEP darbai įsigyjami iš kitos įmonės ar fizinio asmens?

Registracijos numeris KM3176 Kai darbai įsigyjami iš kitos įmonės ar fizinio asmens, dėl tokio įsigijimo patirtos sąnaudos atskaitomos iš pajamų tris kartus tik tuo atveju, jei įsigyti MTEP darbai atlikti:– Europos ekonominės erdvės valstybėje arba– valstybėje, su kuria yra sudaryta ir …

Baudų skyrimas

Kuriais atvejais mokesčių mokėtojui skiriama bauda?Baudos už mokesčių įstatymų pažeidimus skiriamos, kai mokesčių administratorius nustato, kad mokesčių mokėtojas neteisėtai sumažino mokėtiną mokestį, nes:1. neapskaičiavo nedeklaruojamo mokesčio. Laikoma, kad nedeklaruojamas mokestis nebuvo apskaičiuotas, jeigu jis turėjo būti, bet nebuvo pavaizduotas mokesčių …

Pajamų apmokestinimas

Kaip apmokestinamos už darbą rinkimų komisijose dirbančių asmenų gautos pajamos ir jiems mokamos premijos?Komentuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos Teisės departamento direktorė Rasa VIRVILIENĖ.Apygardų, savivaldybių ir apylinkių rinkimų komisijų nariams mokamos išmokos yra priskiriamos nesusijusioms su darbo santykiais pajamoms, apmokestinamoms taikant 15 proc. …

Permokėtas transporto priemonės mokestis

Registracijos numeris KM3056 Kaip gauti pažymą, kad sumokėtas mokestis už Lietuvos Respublikoje įregistruotą krovininę transporto priemonę nebuvo panaudotas?Permokėjus ar klaidingai sumokėjus mokestį už Lietuvos Respublikoje įregistruotą krovininę transporto priemonę įmokos kodu 7820, transporto priemonės valdytojas (toliau – valdytojas) turi kreiptis į …

1. Kas laikoma pajamomis?
2. Ar bus taikomos sankcijos?

Kas laikoma pajamomis?Nr. KM3120 2022-10-26Ką reiškia pajamos, kai apibrėžiama, kokie subjektai turi pradėti teikti duomenis į i. EKA? Ar pajamos reiškia bendrą atliktų pardavimų sumą be PVM? Ar skaičiuojamos tik tos pajamos, kurios buvo apskaitytos per kasos aparatus?Mokesčių administravimo įstatymo Nr. …

Dokumentai komandiruočių sąnaudoms pripažinti

Kieno vardu turi būti išrašyti komandiruotės išlaidas pagrindžiantys dokumentai?Komandiruotės išlaidas, kurių pagrindu pripažįstamos komandiruočių sąnaudos, patvirtinantys dokumentai gali būti išrašyti tiek vieneto, tiek komandiruojamo asmens vardu. Tačiau kiek­vienu atveju išlaidos, kurių pagrindu pripažįstamos sąnaudos, gali būti grindžiamos dokumentais, kurie privalo …

Atsiskaitymas grynaisiais pinigais nuo lapkričio 1 d.

Lapkričio 1 d. įsigalioja Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymas (AGPRĮ), pagal kurį atsiskaitymai ir mokėjimai už sandorius gali būti atliekami grynaisiais pinigais, jeigu jie neviršija 5 000 eurų sumos (arba šią sumą atitinkančios sumos užsienio valiuta).Kai atsiskaitymų ar mokėjimų vietoje mokėjimo paslaugų …

Mažėja kilnojamojo darbo kompensacijos

Ar darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas lauko sąlygomis, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu, gali būti kompensuojamos padidėjusios jų išlaidos?Darbo kodekso (DK) 144 str. 8 dalis nustato, kad darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas lauko sąlygomis, …