Dėl duomenų ir apibendrintų mokesčių įstatymų paaiškinimų skelbimo internete

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) dėkoja LBAA už pateiktas pastabas ir siūlymus, kaip tobulinti mokesčių mokėtojams svarbią sritį dėl informacijos viešinimo. Išnagrinėjusi LBAA siūlymus, VMI prie FM teikia savo nuomonę: Dėl duomenų apie mokesčių mokėtojus …

Kokie darbdavio teikiami prizai ir dovanos neapmokestinami?

Neapmokestinama iš juridinio ar fizinio asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais (toliau − iš darbdavio), pinigais ar natūra per 2023 m. (2022 m., 2021 m., 2020 m., 2019 m., 2018 m.) mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gautų 200 eurų prizų ir dovanų bendra vertė.Darbuotojas …

Ne iš darbdavio gautų prizų (laimėjimų) apmokestinimas

Gyventojo ne iš darbdavio gauti nepiniginiai prizai ir laimėjimai, kurių kiekvieno vertė yra ne didesnė kaip 100 eurų, nelaikomi natūra gautomis pajamomis. Gyventojo pajamomis pripažįstami nepiniginiai prizai ir laimėjimai, kurių vertė yra didesnė už 100 eurų, ir visi piniginiai prizai ir laimėjimai, …

Ar yra nudėvimas / amortizuojamas MTEP veikloje sukurtas turtas?

Registracijos numeris KM3179Atsižvelgiant į tai, kad MTEP veikloje, sukuriant turtą, MTEP darbų sąnaudos jau yra tris kartus atskaitomos iš pajamų, todėl šis turtas, pradėjus jį naudoti ekonominėje veikloje pajamų uždirbimui, pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais nenudėvimas / neamortizuojamas, t. y. iš šio …

Platformų operatorių duomenų teikimas VMI

Registracijos numeris KM3170AspektasKomentarasKas yra DAC7?DAC7 yra Tarybos direktyva (ES) 2021/514, pagal kurią skaitmeninių platformų operatoriai kartą per metus turi teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) duomenis apie platformoje veikiančių pardavėjų gautas pajamas, apskaičiuotus mokesčius ar komisinius.Kas yra platforma?Platforma – programinė įranga, …

Kas, kokiu atveju ir kaip gali pateikti pranešimą apie ūkinės komercinės veiklos nevykdymą?

Registracijos numeris KM3183 Pranešimą apie ūkinės komercinės veiklos nevykdymą gali pateikti šie pelno nesiekiantys vienetai, kai jie nevykdo bet kokio pobūdžio ūkinės komercinės veiklos:• bendrijos (daugiabučių gyvenamųjų namų ir asmeninio naudojimo rekreacinės (poilsio), kūrybos (kūrybinės dirbtuvės) ar ūkinės (garažų ir kt.) …

Ar gali būti MTEP darbai įsigyjami iš kitos įmonės ar fizinio asmens?

Registracijos numeris KM3176 Kai darbai įsigyjami iš kitos įmonės ar fizinio asmens, dėl tokio įsigijimo patirtos sąnaudos atskaitomos iš pajamų tris kartus tik tuo atveju, jei įsigyti MTEP darbai atlikti:– Europos ekonominės erdvės valstybėje arba– valstybėje, su kuria yra sudaryta ir …

Baudų skyrimas

Kuriais atvejais mokesčių mokėtojui skiriama bauda?Baudos už mokesčių įstatymų pažeidimus skiriamos, kai mokesčių administratorius nustato, kad mokesčių mokėtojas neteisėtai sumažino mokėtiną mokestį, nes:1. neapskaičiavo nedeklaruojamo mokesčio. Laikoma, kad nedeklaruojamas mokestis nebuvo apskaičiuotas, jeigu jis turėjo būti, bet nebuvo pavaizduotas mokesčių …

Pajamų apmokestinimas

Kaip apmokestinamos už darbą rinkimų komisijose dirbančių asmenų gautos pajamos ir jiems mokamos premijos?Komentuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos Teisės departamento direktorė Rasa VIRVILIENĖ.Apygardų, savivaldybių ir apylinkių rinkimų komisijų nariams mokamos išmokos yra priskiriamos nesusijusioms su darbo santykiais pajamoms, apmokestinamoms taikant 15 proc. …

Permokėtas transporto priemonės mokestis

Registracijos numeris KM3056 Kaip gauti pažymą, kad sumokėtas mokestis už Lietuvos Respublikoje įregistruotą krovininę transporto priemonę nebuvo panaudotas?Permokėjus ar klaidingai sumokėjus mokestį už Lietuvos Respublikoje įregistruotą krovininę transporto priemonę įmokos kodu 7820, transporto priemonės valdytojas (toliau – valdytojas) turi kreiptis į …

1. Kas laikoma pajamomis?
2. Ar bus taikomos sankcijos?

Kas laikoma pajamomis?Nr. KM3120 2022-10-26Ką reiškia pajamos, kai apibrėžiama, kokie subjektai turi pradėti teikti duomenis į i. EKA? Ar pajamos reiškia bendrą atliktų pardavimų sumą be PVM? Ar skaičiuojamos tik tos pajamos, kurios buvo apskaitytos per kasos aparatus?Mokesčių administravimo įstatymo Nr. …

Dokumentai komandiruočių sąnaudoms pripažinti

Kieno vardu turi būti išrašyti komandiruotės išlaidas pagrindžiantys dokumentai?Komandiruotės išlaidas, kurių pagrindu pripažįstamos komandiruočių sąnaudos, patvirtinantys dokumentai gali būti išrašyti tiek vieneto, tiek komandiruojamo asmens vardu. Tačiau kiek­vienu atveju išlaidos, kurių pagrindu pripažįstamos sąnaudos, gali būti grindžiamos dokumentais, kurie privalo …

Atsiskaitymas grynaisiais pinigais nuo lapkričio 1 d.

Lapkričio 1 d. įsigalioja Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymas (AGPRĮ), pagal kurį atsiskaitymai ir mokėjimai už sandorius gali būti atliekami grynaisiais pinigais, jeigu jie neviršija 5 000 eurų sumos (arba šią sumą atitinkančios sumos užsienio valiuta).Kai atsiskaitymų ar mokėjimų vietoje mokėjimo paslaugų …

Mažėja kilnojamojo darbo kompensacijos

Ar darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas lauko sąlygomis, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu, gali būti kompensuojamos padidėjusios jų išlaidos?Darbo kodekso (DK) 144 str. 8 dalis nustato, kad darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas lauko sąlygomis, …

Kaip apmokestinamos atliekų pardavimo pajamos?

Atliekų pardavimo pajamos (gautos nevykdant individualios veiklos) apmokestinamos nuo pirmo euro taikant 5 proc. pajamų mokesčio tarifą.Jeigu atliekas pardavėte įmonei ar gyventojui, kuris vykdo individualią atliekų supirkimo veiklą, 5 proc. pajamų mokestį nuo išmokamos sumos privalo išskaičiuoti įmonė ar minėtas …

Kaip skaičiuoti nenukirsto miško įsigijimo kainą?

Kaip nustatoma parduoto nenukirsto miško (be žemės) ar apvaliosios medienos įsigijimo kaina, jeigu miškas buvo pirktas, dovanotas, gautas paveldėjimo būdu ar grąžintas pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą? Įsigijimo būdasĮsigijimo kainaPirkimasPirkimo–pardavimo sutartyje nurodyta nenukirsto miško (medynų) ar …

MB nario iš MB gautų pajamų apmokestinimas

SituacijaMB narys (nuolatinis Lietuvos gyventojas) per 2021 m. iš mažosios bendrijos (MB) išsiėmė 165 000 eurų (t. y. išsiimta suma viršija 60 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) ir viršija 120 VDU). Šią sumą priskyrė pajamoms iš paskirstytojo pelno. KlausimasKokio dydžio gyventojų pajamų mokesčio …

Užsienyje gautų pajamų apmokestinimas

Nuo ko priklauso, ar turėsite deklaruoti pajamas ir mokėti pajamų mokestį Lietuvoje.Jei gavote pajamų užsienio valstybėje, prievolė mokėti pajamų mokestį ir deklaruoti pajamas Lietuvoje priklauso nuo šių aplinkybių:• Jūsų rezidavimo statuso (esate nuolatinis Lietuvos gyventojas ar nenuolatinis);• gautų pajamų rūšies …

NPD taikymas Lietuvoje įdarbintiems gyventojams, dėl karo Ukrainoje atvykusiems į Lietuvą

Ar darbdaviai (gyventojus pagal darbo sutartį įdarbinęs Lietuvos vienetas, nuolatinis Lietuvos gyventojas, užsienio vieneto nuolatinė buveinė Lietuvoje arba nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje), įdarbinę dėl karo veiksmų iš Ukrainos į Lietuvą pasitraukusius  gyventojus, nuo už …

Įmonės automobilis naudojamas ne darbo metu

Ar tuo atveju, kai darbuotojas naudoja įmonės automobilį asmeniniais tikslais (pvz., savaitgalį ar pan.) ir už tai sumoka automobilio nuomos mokestį, pripažįstama, kad darbuotojas gavo pajamų natūra?Kai darbuotojas visiškai apmoka už jam darbdavio suteiktą paslaugą, t. y. už automobilio nuomą, …