Įspė­ji­mo apie dar­buo­to­jo at­lei­di­mą iš dar­bo tvar­kos kei­ti­mas

Įspė­ji­mo apie dar­buo­to­jo at­lei­di­mą iš dar­bo tvar­kos kei­ti­mas Hen­ri­kas DA­VI­DA­VI­ČIUSLR tei­sė­jų aso­cia­ci­jos na­rys „AAM ak­tu­a­li­jų“ Nr. 28 ra­šė­me apie įspė­ji­mo apie dar­buo­to­jo at­lei­di­mą iš dar­bo tvar­ką. Kai ku­rios ra­ši­ny­je mi­nė­tos nuo­sta­tos nuo rug­pjū­čio 4 d. pa­keis­tos. Skai­ty­to­jams siū­lo­me nau­jų nuo­sta­tų …

Rei­ka­lin­gi lie­tu­viš­ki ir aiš­kes­ni ap­skai­tos ter­mi­nai

Rei­ka­lin­gi lie­tu­viš­ki ir aiš­kes­ni ap­skai­tos ter­mi­nai Do­cen­tas dak­ta­ras Va­len­ti­nas BRUŽAUS­KAS Do­cen­tė dak­ta­rė Au­re­li­ja KUS­TIE­NĖ Mi­nint Lie­tu­vos var­do tūks­tant­me­tį, pa­brė­žia­ma bū­ti­ny­bė sau­go­ti ir puo­se­lė­ti vie­ną iš di­džiau­sių mū­sų kraš­to ver­ty­bių – lie­tu­vy­bę. Jos rei­kia ir ben­dri­nė­je, ir pro­fe­si­nė­se kal­bo­se, tarp jų …

Vie­šo­jo sek­to­riaus ap­skai­tos re­for­ma bus tę­sia­ma

Vie­šo­jo sek­to­riaus ap­skai­tos re­for­ma bus tę­sia­ma Vie­šo­jo sek­to­riaus ap­skai­tos ir fi­nan­si­nės at­skai­to­my­bės stan­dar­tai bus tai­ko­mi nuo 2010 m. sau­sio 1 d. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja nuo­lat su­lau­kia vie­šo­jo sek­to­riaus sub­jek­tų bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos dar­buo­to­jų klau­si­mų dėl VSAFAS, ar bus dar kar­tą ati­dė­tas ter­mi­nas, …

Nuo­sta­tos dėl pa­pil­do­mo dar­bo ap­mo­kė­ji­mo ga­lio­ja ir šian­dien

Nuo­sta­tos dėl pa­pil­do­mo dar­bo ap­mo­kė­ji­mo ga­lio­ja ir šian­dien Vio­le­ta PA­ŠKO­NY­TĖ „AAM ak­tu­a­li­jų“ Nr. 6 (534) Ar­nas Bal­kus kė­lė pro­ble­mą dėl mo­kė­ji­mo biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jams straips­ny­je „Ar ga­lė­si­me mo­kė­ti biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jams už pa­pil­do­mą dar­bą“. Sa­vait­raš­ty­je ke­lia­ma pro­ble­ma pa­ska­ti­no pa­si­da­lin­ti min­ti­mis. …