Atsiliepimas į straipsnį „Sodros“ mobingas prieš buhalterius“
(„AAM aktualijų“ Nr. 45, 2022 m.)

Pastaruoju metu kas mėnesį gaunu iš „Sodros“ laiškelius su priminimu dėl greitai sueinančio termino pateikti mėnesinę SAM formą. Paprastai tokį priminimą gaunu 12–13 dienomis. Mane labai piktina tokie priminimai, nes niekada nevėluoju pateikti SAM pranešimų. Be to, gaunu priminimą, kai …

Dar apie bendrijų steigimą

 Po atestuotos auditorės Algimantos Laskauskienės straipsnio „Bendrijų steigimo, atsakomybės ir apskaitos klausimai“, išspausdinto „AAM aktualijų“ Nr. 41–43, sulaukėme savaitraščio skaitytojos V. K. laiško, kuriame ji prašė atsakyti į keletą iškilusių klausimų. Bendriją steigia butų ir kitų patalpų savininkai. Bendrijos steigėjai tampa …

Įmonės veiklos pardavimas

 „Dėkoju už straipsnį (Nr. 37–38) „Kaip elgtis, parduodant verslą?“, kuriame buvo paminėti trys verslo pardavimo atvejai. Ar galite plačiau paaiškinti, kokiomis Pelno mokesčio įstatymo nuostatomis vadovautis, kai įmonė parduoda veiklos dalį, kaip turimą turtą, ir kai įmonė parduoda vykdomą ekonominę …

Dar kartą apie įmonės veiklai įsigyto automobilio pardavimą

 „AAM aktualijų“ redakcija gavo skaitytojo laišką, kuriame šis dėkoja mokesčių specialistei Gailinai Budzinskienei už straipsnį „Įmonės veiklai įsigyto automobilio pardavimas“, išspausdintą „AAM aktualijų“ Nr. 30, ir prašo parašyti plačiau apie įmonės veiklai įsigyto automobilio pardavimą, kai PVM į atskaitą, pagal …

Ir vėl viskas iš pradžių

Seimo rudens darbų sesijos programoje vėl numatyta svarstyti LR buhalterinės apskaitos įstatymo (BAĮ) pataisas. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijai (toliau – LBAA) buvo skubos tvarka persiųstas derinti LR buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 2 ir 10-1 straipsnių pakeitimo įstatymo NR. …

Buhalteris profesionalas taps apskaitos profesionalu?

Buhalterio profesionalo sąvokos naikinimo Buhalterinės apskaitos įstatyme epopėja tęsiasi.Buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas liepos 26 d. buvo svarstytas ministerijų atstovų pasitarime, kuriame pasiūlyta Finansų ministerijai atsižvelgti į Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento pastabas ir ginčytinas projekto nuostatas aptarti su Lietuvos buhalterių …

Istorija dėl buhalterio profesionalo vardo tęsiasi

Jau rašėme, kad Finansų ministerija parengė Vyriausybės nutarimo projektą, kuriame siūloma nepritarti Buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimui ir nuostatos dėl buhalterio profesionalo išbraukimui iš Buhalterinės apskaitos įstatymo. Projekto pristatyme Vyriausybei teigiama, kad dauguma pasitarimo Finansų ministerijoje dalyvių nepritarė įstatymo projektu siūlomam …

Dėl Buhalterinės apskaitos įstatymo projekto

  Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Finansų ministerijos duomenimis, 2016 m. birželio 13 d. oficialiai Lietuvoje buvo 92 buhalteriai profesionalai. Mes kalbame apie buhalterį profesionalą, kurio apibrėžimą LR buhalterinės apskaitos įstatymo (BAĮ) projekte Nr. XIIP-3639 siūloma išbraukti. Finansų …

Apie buhalterio profesionalo vardo devalvavimą, profesijos prestižo menkinimą ir… rekomendacijos mokestį

Dėl ko kilo ginčas „AAM aktualijų“ savaitraščio Nr. 20 spausdinome Lietuvos buhalterių bendruomenės laiš­ką „Kaip Finansų ministerija pasiuntė buhalterius žibučių ieškoti“, kuriame Lietuvos buhalterių bendruomenės grupė (daugiau kaip 50 parašų) išdėstė savo požiūrį į buhalterio profesionalo statuso įteisinimą įstatymu. Daugelis …

Ko siekiama – pirmavimo Europoje ar buhalterio profesinės kompetencijos?
(Įžvalgos dėl Finansų ministerijos atsakymo į viešą buhalterių bendruomenės laišką)

  Finansų ministerijos atsakyme jaučiamas bandymas žaisti dvigubą žaidimą. Iš vienos pusės – išreikštas susirūpinimas, kad verslo sąlygos Lietuvoje neblogėtų, kad mirtingiems (eiliniams) buhalteriams būtų viskas paprasčiau. Iš kitos pusės – akivaizdūs, netiesioginiai veiksmai (milžiniškas spaudimas) buhalteriams uždėti papildomą finansinę …

Apskaitos profesionalas turi išmanyti daugiau, ne tik nacionalinius reglamentus

  Lietuvos buhalterių bendruomenė piktinasi Vyriausybės nustatyta tvarka, reikalaujančia įgyti profesines žinias patvirtinančias tarptautines akreditacijas. Tačiau Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto (KTU EVF) Apskaitos katedros atstovai sako, kad nors toks nepasitenkinimas dėl tam tikrų priežasčių yra pagrįstas, tačiau …

Finansų ministerija atsiliepia į viešą buhalterių bendruomenės laišką

Susipažinę su 2016 m. gegužės 24 d. savaitraštyje „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos“ (Nr. 20 (884) paskelbtu viešu laišku Lietuvos buhalteriams, kurį pasirašė Lietuvos buhalterių bendruomenės nariai, suprantame, kad laiške keliami klausimai dėl buhalterio profesionalo nustatymo buhalterių visuomenei yra aktualūs ir svarbūs. …

Ką būtinai reikėtų padaryti iki UAB pertvarkant į mažają bendriją?

  Ankstesniame straipsnyje „Ką reikia padaryti, UAB pertvarkant į mažąją bendriją?“ („AAM aktualijų“ Nr. 5)  pateiktas senesnis 2014 m. gruodžio 19 d. VMI komentaras, kuriame buvo nurodyta, kad tokios išmokos FR0471 formoje deklaruojamos tik 70 pajamų kodu, todėl joms negali …

Apie buhalterių darbą, administruojant darbuotojų skolas

Lietuvos antstolių rūmai atsiliepė į „AAM aktualijų“ Nr. 1 straipsnį „Kodėl buhalteris teikia paslaugas nemokamai?“ ir atsiuntė savo komentarą „Įmonių buhalteriai antstolių darbo nedirba – jie padeda skolingiems darbuotojams“. Jame pripažįsta, kad problema iš tiesų yra aktuali, tačiau nesutinka, kad buhalteriai …

Programos diegėjų bankrotas – galvos skausmas finansininkams ir buhalteriams (Apie kelių savivaldybių rūpesčius, patirtus programos diegėjams iškėlus bankroto bylą)

  „AAM aktualijose“ (2013 m. Nr. 9) straipsnyje „Kiek galima eksperimentuoti su buhalteriais?“ rašėme, kaip šešios savivaldybės, sudariusios finansų apskaitos sistemos diegimo sutartis su „CID Baltic“(vėliau pervadinta į UAB „Softplus”) atsidūrė nežinioje, kai 2013 m. sausio 29 d. įmonė paskelbė esanti …

Kodėl taip dažnai imta keisti Buhalterinės apskaitos įstatymą?

  Vis dar netyla karštos buhalterių diskusijos dėl Seimo priimtų Buhalterinės apskaitos įstatymo (BAĮ) pataisų ir Finansų ministerijos iniciatyvos dar kartą keisti BAĮ. Kuo gi nusipelnė buhalteriai tokio didelio įstatymų leidėjo dėmesio, kad per metus jų veiklą reglamentuojantį teisės aktą …

Dar kartą apie kilnojamojo pobūdžio darbą

  „AAM aktualijų“ Nr. 38 vyriausioji finansininkė Regvita Rintautė straipsnyje „Kompensuojamų išmokų įforminimas ir mokėjimas vairuotojams“ išsamiai paaiškino ir atsakė į redakcijos gautą buhalterės klausimą, kaip teisingai įforminti darbą darbo sutartyje dėl kompensuojamų išlaidų apmokėjimo, kai darbas yra kilnojamojo pobūdžio. …

Vien buhalterių pastangų tikrai neužteks

  „AAM aktualijų“ Nr. 30 rašėme apie viešojo sektoriaus apskaitos reformos padarytas klaidas, apie buhalterių pastangas įveikti jau reformos vykdymo dokumentuose užprogramuotas kliūtis, jų vergišką darbą ir ne per geriausius to darbo rezultatus. Kaip jie gali būti geresni, kai daugelyje …

Darbo sąlygų keitimas pagal medicinos išvadą

Henrikas DAVIDAVIČIUS LR teisėjų asociacijos narys „AAM aktualijų“ 2010 m. Nr. 40 išspausdintame straipsnyje „Darbuotojo darbo sąlygų keitimas pagal medicinos išvadą“ buvo nurodyta, kad Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) išvada dėl darbuotojo pakitusios sveikatos būklės ir rekomenduojamų naujų darbo …

Rūpestis dėl viešojo intereso įmonių audito kokybės

Rūpestis dėl viešojo intereso įmonių audito kokybės Ga­lio­jan­čia­me Au­di­to įsta­ty­me (ak­tu­a­li re­dak­ci­ja nuo 2008 m. rug­sė­jo 1 d.) nu­sta­ty­ta, kad vie­šo­jo in­te­re­so įmo­nė yra to­kia įmo­nė, ku­ri svar­bi vi­suo­me­nei dėl sa­vo veik­los mas­to, po­bū­džio ar klien­tų skai­čiaus. Vie­šo­jo in­te­re­so įmo­nė …