Ne pi­ni­gai da­ro žmo­nes lai­min­gus…

Ne pi­ni­gai da­ro žmo­nes lai­min­gus… Ar ga­li pi­ni­gai pa­da­ry­ti mus lai­min­gus, jei­gu mes juos lei­džia­me ver­tin­giems pir­ki­niams? Nau­ja psi­cho­lo­gų stu­di­ja, ku­rią at­li­ko San Fran­cis­ko vals­ti­jos uni­ver­si­te­tas, pa­ro­dė, kad var­to­to­jams džiaugs­mo su­tei­kia ne ma­te­ria­li­nės ver­ty­bės, o įgy­ta gy­ve­ni­mo pa­tir­tis jas įsi­gy­jant. …

Kas už­dir­ba dau­giau?

Kos­me­ti­kos kom­pa­ni­ja „Gar­nier“ at­li­ko ap­klau­są, ku­rios re­zul­ta­tai pa­ro­dė, kad bru­ne­tėms, pa­ly­gin­ti su blon­di­nė­mis ir rau­don­plau­kė­mis, ge­riau se­ka­si fi­nan­sų sri­ty­je, jas la­biau ver­ti­na ben­dra­dar­biai. 76 proc. ap­klaus­tų vy­rų ma­no, kad tam­sūs plau­kai – pro­to įro­dy­mas. Ket­vir­ta­da­lis ap­klaus­tų vy­rų bru­ne­tes lai­ko iš­ti­ki­miau­sio­mis …