Gyvenimą pašventė buhalterijai

Šiandien, vasario 9-ąją, garbingą jubiliejų švenčia socialinių mokslų daktaras, docentas, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos bendruomenės garbės narys Valentinas Bružauskas.Baigęs Šakių rajono Kriūkų vidurinę mokyklą, Jubiliatas pasirinko buhalterinės apskaitos studijas tuometėje Lietuvos žemės ūkio akademijoje. Metus padirbęs praktinį darbą, …

„Jeigu turi mintį ar idėją – ją reikia užrašyti ir padovanoti kitiems“

Vasario 1 d. profesorius, ekonomikos mokslų habilituotas daktaras, „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų“ savaitraščio patariamosios kolegijos narys ir daugelio įdomių bei naudingų straipsnių autorius Jonas Mackevičius mini 80-metį.Turbūt nėra Lietuvoje buhalterio ir auditoriaus, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto absolvento, kuris nežinotų …

„Bijustos“ jubiliejus

  Šiomis dienomis UAB „Bijusta“ mini savo veiklos 15 metų sukaktį. „Žmogaus gyvenime tai nedaug, tačiau lyginant su nepriklausomos Lietuvos valstybės gyvavimu, tai – solidus amžius. Kaip ir Lietuvos valstybė, kūrėmės su didelėmis viltimis. Kaip ir Lietuvos valstybė išgyvenome pakilimo džiaugsmus …

Uostamiesčio buhalterių klubo jubiliejus

Neseniai savo veiklos 5-erių metų sukaktį gražiai ir šauniai paminėjo Klaipėdos buhalterių profesionalų klubas.   Klaipėdos buhalterių profesionalų klubas yra savanoriška visuomeninė organizacija, kuri jungia aukštą kvalifikaciją ir ilgametę patirtį turinčius buhalterius profesionalus, auditorius ir buhalterinės apskaitos dėstytojus. Kasdienis buhalterių …

Vilniaus kooperacijos kolegijos jubiliejus

Vilniaus kooperacijos kolegija (VKK) iškilmingu minėjimu, koncertu ir šventiniu jubiliejiniu vakaru paminėjo veiklos 65-metį ir aukštosios mokyklos 10-metį. Šios mokyklos ištakos – Kauno ekonominė mokykla, įkurta Kaune 1930 m. 1945 m. gruodžio 1 d. Kauno ekonominė mokykla buvo perduota Lietuvos …

Sau­lės ke­lias

Sau­lės ke­lias Mū­sų bu­hal­te­rių mo­ky­to­jui pro­fe­so­riui ha­bi­li­tuo­tam so­cia­li­nių moks­lų dak­ta­rui Jo­nui Mac­ke­vi­čiui – 70 me­tų. Aš ban­džiau su­skai­čiuo­ti, kiek ga­lė­jo bū­ti pro­fe­so­riaus mo­ki­nių per il­gą jo pe­da­go­gi­nio dar­bo lai­ką Vil­niaus Uni­ver­si­te­te nuo 1962 me­tų iki šiol – ne­pa­vy­ko, nes pro­fe­so­rius …