Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-132 „Dėl Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktų laidavimo ir garantijos dokumentų priėmimo ir panaudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas 2012 m. rugpjūčio 29 d. Nr. VA-81 Vilnius   P a k e i č i u  Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymą Nr. VA-132 „Dėl Valstybinei …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. VA-93 „Dėl mokesčių administratoriaus nurodymo FR0706 formos ir jos užpildymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas 2012 m. rugpjūčio 28 d. Nr. VA-80 Vilnius   P a k e i č i u Mokesčių administratoriaus nurodymo FR0706 formos užpildymo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos …

Dėl palūkanų už mokestinę paskolą dydžio nustatymo 2012 m. ketvirtajam ketvirčiui

   Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas 2012 m. rugpjūčio 27 d. Nr. 1K-293 Vilnius   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 88 straipsnio 5 dalimi ir Mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro …

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 straipsnių, trečiojo, penktojo skirsnių pavadinimų ir priedo pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 10-1 ir 10-2 straipsniais įstatymas

  2012 m. balandžio 24 d. Nr. XI-1988 Vilnius (Žin., 2001, Nr. 99-3515; 2002, Nr. 112-4967, Nr. 123-5548; 2003, Nr. 61-2771, Nr. 73-3347, Nr. 74-3427, Nr. 123-5586; 2007, Nr. 68-2654, Nr. 117-4777; 2008, Nr. 82-3236, Nr. 137-5371, Nr. 137-5372; 2009, Nr. 153-6890; 2010, …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. V-176 „Dėl Lietuvos Respublikos fizinių asmenų informacijos apie užsienio valstybių bankuose atidarytas ir uždarytas sąskaitas pranešimo FR0526 formos bei jos pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas 2012 m. birželio 19 d. Nr. VA-61 Vilnius   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 42 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. …

Dėl finansų ministro 2009 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 1K-057 „Dėl Viešųjų juridinių asmenų, kurie valdo, naudoja valstybės ir (arba) savivaldybės turtą ir juo disponuoja, vidaus auditorių ir asmenų, dirbančių vidaus audito srityje, atestacijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas 2012 m. gegužės 17 d. Nr. 1K-193 Vilnius   P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. kovo 9 d. įsakymą Nr. 1K-057 „Dėl Viešųjų juridinių asmenų, kurie valdo, naudoja valstybės ir (arba) savivaldybės turtą …

Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2012 m. birželio 20 d. Nr. 718 Vilnius   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) 187 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos trišalės tarybos 2012 m. balandžio 24 d. teikimu ir įvertinusi darbuotojų ir …

Dėl delspinigių už pavėluotą grąžinti finansinę paramą ir bendrojo finansavimo lėšas bei palūkanų už kiekvieną naudojimosi negrąžintomis lėšomis dieną dydžio nustatymo 2012 m. trečiajam ketvirčiui

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas 2012 m. gegužės 29 d. Nr. 1K-208 Vilnius   Vadovaudamasi Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2012 m. gegužės 16 d. Nr. 535 Vilnius   Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a: Pakeisti Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. …

Dėl valstybės ir savivaldybės įmonės turto vertės padidėjimo registravimo įmonės savininko kapitalo ar turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo dalyse tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2012 m. gegužės 16 d. Nr. 536 Vilnius   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo (Žin., 1994, Nr. 102-2049; 2004, Nr. 4-24; 2005, Nr. 122-4360; 2011, Nr. 150-7051) 13 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n …

Dėl delspinigių už pavėluotą grąžinti finansinę paramą ir bendrojo finansavimo lėšas bei palūkanų už kiekvieną naudojimosi negrąžintomis lėšomis dieną dydžio nustatymo 2012 m. antrajam ketvirčiui

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas 2012 m. kovo 14 d. Nr. 1K-097 Vilnius   Vadovaudamasi Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. …

Nr. 42 (666) Oficialūs dokumentai

Valstybinės mokesčių inspekcijosprie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas Dėl Mokesčių mokėtojo prašymo pritarti mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisyklių patvirtinimo 2011 m. spalio 19 d. Nr. VA-105Vilnius …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. VA-66 „Dėl konsultacijų ir atsakymų į paklausimus teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. VA-66 „Dėl konsultacijų ir atsakymų į paklausimus teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“ …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. VA-145 „Dėl Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos FR0573A, FR0573U priedų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijosprie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. VA-145 „Dėl Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos …

Nr. 1 (625) Oficialūs dokumentai

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Dėl finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2010 m. gruodžio 10 d. …

Dėl Autorinių sutarčių ir atlikėjo intelektinių paslaugų sutarčių sudarymo rekomendacijų patvirtinimo

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas Dėl Autorinių sutarčių ir atlikėjo intelektinių paslaugų sutarčių sudarymo rekomendacijų patvirtinimo 2010 m. spalio 22 d. Nr. ĮV-527Vilnius Įgyvendindamas Valstybės kontrolės pastebėtų trūkumų šalinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. gruodžio 30 …