Dėl Elektroninio kvito naudojimo taisyklių patvirtinimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2024 m. kovo 29 d. Nr. VA-33 Vilnius Vadovaudamasi Tvarių viešųjų finansų plėtros programos pažangos priemonės Nr. 04-001-08-05-02 „Didinti (gerinti) mokestinių prievolių vykdymą“ aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymu …

Lietuvos Respublikos atsiskaitymų grynaisiais pinigais sumų apvalinimo įstatymas

2024 m. kovo 28 d. Nr. XIV-2515 Vilnius 1 straipsnis. Įstatymo paskirtisŠis įstatymas nustato atsiskaitymų už prekes (paslaugas) grynaisiais pinigais sumų apvalinimo tvarką. 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokosŠiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžiamos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos …

Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo Nr. IX‑574 7 straipsnio pakeitimo įstatymas

2024 m. kovo 28 d. Nr. XIV-2516 Vilnius 1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimasPakeisti 7 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:„5) ūkinės operacijos rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine išraiška. Taikant Lietuvos Respublikos atsiskaitymų grynaisiais pinigais sumų apvalinimo įstatymą, apskaitos …

Dėl metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2024 metais patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas2023 m. gruodžio 21 d. Nr. A1-895 Vilnius Įgyvendindama Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 7 punktą:T v i r …

Dėl palūkanų ir delspinigių dydžių nustatymo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas2023 m. spalio 18 d. Nr. 1K‑355 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 88 straipsnio 5 dalimi, 99 straipsniu ir atsižvelgdama į Palūkanų ir delspinigių dydžių apskaičiavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 1K-188 „Dėl Mokesčių …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas2023 m. rugsėjo 20 d. Nr. 743 Vilnius Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimą Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ ir jį išdėstyti nauja …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas2022 m. rugsėjo 7 d. Nr. 904 Vilnius Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimu …

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 1, 2, 25, 26, 30, 36, 40, 44, 46, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 721, 75, 79, 107, 113, 117, 126, 133, 134, 137, 138, 169, 171 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

2022 m. birželio 28 d. Nr. XIV-1189 Vilnius 1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimasPakeisti 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:„1. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (toliau – šis kodeksas) reglamentuoja individualiuosius darbo santykius, kurie atsiranda sudarius darbo sutartį šio kodekso nustatyta …

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 14, 25, 27, 30, 52, 58, 139, 144, 221, 222, 223, 225, 226, 227 ir 240 straipsnių pakeitimo įstatymas

2022 m. birželio 28 d. Nr. XIV-1187 Vilnius 1 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimasPakeisti 14 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:„5. Jeigu nustatytas terminas atlikti kokį nors veiksmą, tą veiksmą galima atlikti iki paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtos valandos. Rašytiniai prašymai, …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. V-111 „Dėl Specialaus apmokestinimo momento taikymo tvarkos“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2022 m. birželio 13 d. Nr. VA-55 Vilnius Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 17 d. įsakymą Nr. V-111 „Dėl Specialaus apmokestinimo momento taikymo tvarkos“ …

Lietuvos Respublikos atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymas

2022 m. birželio 23 d. Nr. XIV-1165 Vilnius 1 straipsnis. Įstatymo paskirtisŠis įstatymas nustato asmenų tarpusavio atsiskaitymų grynaisiais pinigais ir bet kokių kitų mokėjimų pagal sandorius grynaisiais pinigais ribojimo atvejus, didžiausią šiems atsiskaitymams, taip pat bet kokiems kitiems mokėjimams pagal sandorius …

Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1K‑455 „Dėl Privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas2022 m. birželio 13 d. Nr. 1K-211 Vilnius Pakeičiu Viešojo sektoriaus subjektų privalomąjį bendrąjį sąskaitų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. 1K-455 „Dėl Privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“:1.1. Pakeičiu 1 …

Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas2022 m. birželio 15 d. Nr. 630 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 19 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:Patvirtinti Inventorizacijos taisykles (pridedama).Ingrida ŠIMONYTĖ Ministrė PirmininkėGintarė SKAISTĖ …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-103 „Dėl Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2022 m. birželio 14 d. Nr. VA-57 Vilnius P a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymą Nr. V-103 …

Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V3-11 „Dėl finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros ataskaitos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymas2022 m. vasario 17 d. Nr. V3-5 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 41 straipsnio 4 dalies 6 punktu, atsižvelgdamas į Audito priežiūros komiteto pateiktą …

Dėl elektroninių finansinės apskaitos dokumentų teikimo viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems subjektams, kurie yra perkančiosios organizacijos, atvejų

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas2022 m. balandžio 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:Nustatyti, kad:1.1. iki 2024 m. gruodžio 31 d. viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems subjektams, kurie yra perkančiosios organizacijos, išskyrus …

Dėl ūkininkų ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos finansinės apskaitos tvarkos nustatymo

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas2022 m. balandžio 25 d. Nr. 3D-280 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 348 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos finansinės …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas2022 m. balandžio 20 d. Nr. 384 Vilnius Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimą Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo …

Dėl Kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas2022 m. balandžio 5 d. Nr. A1-254 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-143 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, registracijos centrų …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 812 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas2022 m. kovo 30 d. Nr. 282 Vilnius Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimą Nr. 812 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos …