Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V3-11 „Dėl finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros ataskaitos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymas2022 m. vasario 17 d. Nr. V3-5 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 41 straipsnio 4 dalies 6 punktu, atsižvelgdamas į Audito priežiūros komiteto pateiktą …

Dėl elektroninių finansinės apskaitos dokumentų teikimo viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems subjektams, kurie yra perkančiosios organizacijos, atvejų

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas2022 m. balandžio 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:Nustatyti, kad:1.1. iki 2024 m. gruodžio 31 d. viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems subjektams, kurie yra perkančiosios organizacijos, išskyrus …

Dėl ūkininkų ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos finansinės apskaitos tvarkos nustatymo

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas2022 m. balandžio 25 d. Nr. 3D-280 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 348 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos finansinės …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas2022 m. balandžio 20 d. Nr. 384 Vilnius Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimą Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo …

Dėl Kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas2022 m. balandžio 5 d. Nr. A1-254 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-143 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, registracijos centrų …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 812 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas2022 m. kovo 30 d. Nr. 282 Vilnius Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimą Nr. 812 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos …

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio pakeitimo įstatymas

2022 m. kovo 24 d. Nr. XIV-975 Vilnius 1 straipsnis. 47 straipsnio pakeitimasPakeisti 47 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:„2) darbdavys negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas2022 m. kovo 30 d. Nr. 277 Vilnius Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimą Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“:1.1. Pakeisti preambulę …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. VA-125 „Dėl informavimo apie politikų kreipimusis, lobistinę veiklą ir susitikimus su mokesčių mokėtojais“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2022 m. vasario 24 d. Nr. VA-20 Vilnius P a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymą Nr. …

Dėl Regioninės valstybės pagalbos teikimo investuotojams, įgyvendinantiems stambius projektus, schemos patvirtinimo

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas2022 m. vasario 28 d. Nr. 4-292 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio 162 dalimi, 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 348 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas2022 m. vasario 23 d. Nr. 160 Vilnius Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 12 d. nutarimą Nr. 348 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2022 m. vasario 23 d. Nr. VA-19 Vilnius P a k e i č i u Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų užpildymo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių …

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas2022 m. vasario 2 d. Nr. V-37 Vilnius P a k e i č i u Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. VA-1 „Dėl Elektroninių prašymų grąžinti kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse sumokėtą pridėtinės vertės mokestį teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2022 m. sausio 25 d. Nr. VA-11 Vilnius P a k e i č i u  Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. sausio 5 d. įsakymą Nr. VA-1 …

Dėl delspinigių dydžio, kai, darbo santykiams nepasibaigus, dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas2022 m. sausio 27 d. Nr. A1-59 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 147 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į tai, kad Lietuvos statistikos departamento paskelbtas vartotojų kainų indeksas 2021 m. buvo 110,6:T v i r …

Dėl Prevencinių priemonių taikymo grupės darbuotojų atleidimo atvejais metodikos patvirtinimo

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius2021 m. gruodžio 31 d. Nr. V-536 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 63 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu, Pranešimo Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. VA-50 „Dėl Gyventojo gautų pajamų, nuo jų sumokėto mokesčio pažymų FR0594 ir FR0595 formų ir jų pildymo bei išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2022 m. sausio 19 d. Nr. VA-9 Vilnius P a k e i č i u Nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0594 formos bei …

Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 2, 4, 5, 6, 7, 9 straipsnių ir 1, 2, 8 priedų pakeitimo įstatymas

2021 m. gruodžio 23 d. Nr. XIV-876 Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimasPakeisti 2 straipsnio 11 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:„1) neturint leidimo, kai leidimas privalomas, arba eksploatuojant neįregistruotą organinius tirpiklius naudojantį įrenginį, kai jis privalo būti įregistruotas, išmestas …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 254 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas2022 m. sausio 5 d. Nr. 20 Vilnius Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:Pakeisti Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. …

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 pakeitimo įstatymas

2021 m. lapkričio 23 d. Nr. XIV-680 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 nauja redakcijaPakeisti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą Nr. IX-574 ir jį išdėstyti taip: „Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymasI skyrius Bendrosios nuostatos1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir …