Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. VA-36 „Dėl Fizinių asmenų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2021 m. kovo 8 d. Nr. VA-15 Vilnius P a k e i č i u Fizinių asmenų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro taisykles, patvirtintas Valstybinės …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 193 „Dėl Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių užsakymo, išdavimo, grąžinimo ir jų panaudojimo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2021 m. vasario 12 d. Nr. VA-12 Vilnius Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. 193 „Dėl Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. VA-43 „Dėl Asmenų, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti, ir jų šeimos narių, kriminalinės žvalgybos subjektų valstybės tarnautojų ir pareigūnų, kurių veiklą reglamentuoja kriminalinės žvalgybos įstatymas, ir jų šeimos narių, taip pat žvalgybos pareigūnų, kurių veiklą reglamentuoja žvalgybos įstatymas, ir jų šeimos narių metinių pajamų deklaracijų ir prašymų pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms užpildymo ir pateikimo, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2021 m. vasario 9 d. Nr. VA-9 Vilnius P a k e i č i u Asmenų, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti, ir jų šeimos narių, kriminalinės žvalgybos subjektų valstybės …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 5 d. nutarimo Nr. 576 „Dėl Ilgalaikio darbo išmokų fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas2021 m. sausio 20 d. Nr. 32 Vilnius Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 5 d. nutarimą Nr. 576 „Dėl Ilgalaikio darbo išmokų fondo nuostatų patvirtinimo“ ir preambulę išdėstyti …

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas2021 m. sausio 26 d. Nr. V-42 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 1, 2, 10, 11, 12, …

Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 4-724 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas2021 m. vasario 11 d. Nr. 4-108 Vilnius Atsižvelgdama į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje …

Dėl 2021 m. viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų plano tvirtinimo

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymas2021-02-03 Nr. V3-1 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 45 straipsnio 3 dalies 3 punktu, Auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo …

Dėl Mokesčių ir kitų mokėjimo įmokų permokos (skirtumo) nepriemokai padengti tarpusavio įskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas2021 m. sausio 29 d. Nr. VA-5/V-58 Vilnius Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnio 4, 41 ir …

Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 2-261 „Dėl Informacijos apie juridinio asmens ūkines, finansines operacijas, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimą gavimo iš bankų, finansų ir kredito įmonių bei kredito įstaigų ir kitų juridinių asmenų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas2021 m. vasario 3 d. Nr. 2-42 Vilnius Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2020 m. spalio 9 d. įsakymą Nr. 2-194 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos struktūros patvirtinimo“:P a k e …

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. EV-92 „Dėl Pranešimų apie paskelbtas prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas2021 m. sausio 26 d. Nr. EV-25 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 3 dalies 1 punktu bei siekdamas tinkamo Lietuvos Respublikos …

Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2001 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 62 „Dėl Muitinės įstaigų teikiamų papildomų paslaugų ir jų įkainių sąrašo ir Mokėjimo už muitinės įstaigų teikiamas papildomas paslaugas taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymas2021 m. sausio 27 d. Nr. 1B-54 Vilnius P a k e i č i u Muitinės įstaigų teikiamų papildomų paslaugų ir jų įkainių sąrašą, patvirtintą Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų …

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-32 „Dėl Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas2021 m. sausio 27 d. Nr. V-45 Vilnius P a k e i č i u Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisykles, patvirtintas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės …

Dėl Savarankiškai dirbančių asmenų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus, sąrašo sudarymo kriterijų tvarkos aprašo patvirtinimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2021 m. sausio 20 d. Nr. VA-3 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 51 straipsnio 1 dalimi, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. …

Dėl Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo 2017 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1.4-56.17.1.5 „Dėl Auditoriaus padėjėjų praktikos atlikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo nutarimas2020 m. gruodžio 23 d. Nr. 1.4-60.12.2.3 Vilnius Lietuvos auditorių rūmų prezidiumas n u t a r i a:Pakeisti Auditoriaus padėjėjų praktikos atlikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo 2017 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 1.4-56.17.1.5, ir …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2021 m. sausio 7 d. Nr. VA-2 Vilnius Pakeičiu Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo ir pateikimo taisykles, patvirtintas …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. VA-182/1B-1042 „Dėl mokesčių permokos įskaitymo mokesčių nepriemokai ir skoloms valstybei padengti taisyklių įgyvendinimo tvarkos“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie lietuvos respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymas2020 m. gruodžio 23 d. Nr. VA-90/1B-1054 Vilnius Pakeičiame Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. VA‑27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2020 m. gruodžio 30 d. Nr. VA-91 Vilnius P a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymą Nr. …

Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-379 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 3-iojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas2020 m. lapkričio 27 d. Nr. 1K-388 Vilnius P a k e i č i u 3-iąjį viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą „Veiklos rezultatų ataskaita“, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. …

Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1K-430 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 14-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas2020 m. lapkričio 27 d. Nr. 1K-389 Vilnius P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymą Nr. 1K-430 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 14-ojo standarto …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. VA-27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2020 m. lapkričio 17 d. Nr. VA-81 Vilnius P a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymą Nr. …