Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio pakeitimo įstatymas

2022 m. kovo 24 d. Nr. XIV-975 Vilnius 1 straipsnis. 47 straipsnio pakeitimasPakeisti 47 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:„2) darbdavys negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas2022 m. kovo 30 d. Nr. 277 Vilnius Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimą Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“:1.1. Pakeisti preambulę …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. VA-125 „Dėl informavimo apie politikų kreipimusis, lobistinę veiklą ir susitikimus su mokesčių mokėtojais“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2022 m. vasario 24 d. Nr. VA-20 Vilnius P a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymą Nr. …

Dėl Regioninės valstybės pagalbos teikimo investuotojams, įgyvendinantiems stambius projektus, schemos patvirtinimo

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas2022 m. vasario 28 d. Nr. 4-292 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio 162 dalimi, 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 348 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas2022 m. vasario 23 d. Nr. 160 Vilnius Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 12 d. nutarimą Nr. 348 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2022 m. vasario 23 d. Nr. VA-19 Vilnius P a k e i č i u Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų užpildymo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių …

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas2022 m. vasario 2 d. Nr. V-37 Vilnius P a k e i č i u Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. VA-1 „Dėl Elektroninių prašymų grąžinti kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse sumokėtą pridėtinės vertės mokestį teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2022 m. sausio 25 d. Nr. VA-11 Vilnius P a k e i č i u  Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. sausio 5 d. įsakymą Nr. VA-1 …

Dėl delspinigių dydžio, kai, darbo santykiams nepasibaigus, dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas2022 m. sausio 27 d. Nr. A1-59 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 147 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į tai, kad Lietuvos statistikos departamento paskelbtas vartotojų kainų indeksas 2021 m. buvo 110,6:T v i r …

Dėl Prevencinių priemonių taikymo grupės darbuotojų atleidimo atvejais metodikos patvirtinimo

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius2021 m. gruodžio 31 d. Nr. V-536 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 63 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu, Pranešimo Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. VA-50 „Dėl Gyventojo gautų pajamų, nuo jų sumokėto mokesčio pažymų FR0594 ir FR0595 formų ir jų pildymo bei išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2022 m. sausio 19 d. Nr. VA-9 Vilnius P a k e i č i u Nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0594 formos bei …

Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 2, 4, 5, 6, 7, 9 straipsnių ir 1, 2, 8 priedų pakeitimo įstatymas

2021 m. gruodžio 23 d. Nr. XIV-876 Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimasPakeisti 2 straipsnio 11 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:„1) neturint leidimo, kai leidimas privalomas, arba eksploatuojant neįregistruotą organinius tirpiklius naudojantį įrenginį, kai jis privalo būti įregistruotas, išmestas …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 254 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas2022 m. sausio 5 d. Nr. 20 Vilnius Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:Pakeisti Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. …

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 pakeitimo įstatymas

2021 m. lapkričio 23 d. Nr. XIV-680 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 nauja redakcijaPakeisti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą Nr. IX-574 ir jį išdėstyti taip: „Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymasI skyrius Bendrosios nuostatos1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir …

Dėl metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2022 metais patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas2021 m. gruodžio 16 d. Nr. A1-916 Vilnius Vadovaudamasi Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 7 …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. VA-44 „Dėl Naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigijusio fizinio asmens dokumentų pateikimo ir pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo taisyklių bei pranešimo FR0656 formos patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2021 m. lapkričio 12 d. Nr. VA-79 Vilnius Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 6 d. įsakymą Nr. VA-44 „Dėl Naują transporto priemonę iš kitos Europos …

Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2022 metais, įstatymas

2021 m. lapkričio 25 d. Nr. XIV-709 Vilnius 1 straipsnis. Įstatymo paskirtisŠis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir kitų …

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 pavadinimo, 2, 3, 4, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 23-2, 23-3, 25, 26, 28, 29 straipsnių, ketvirtojo skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo, įstatymo papildymo 31 straipsniu ir trečiojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

2021 m. lapkričio 23 d. Nr. XIV-681 Vilnius 1 straipsnis. Įstatymo pavadinimo pakeitimasPakeisti Įstatymo pavadinimą ir jį išdėstyti taip:„Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymas“. 2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimasPripažinti netekusia galios 2 straipsnio 5 dalį. 3 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimasPripažinti netekusia galios 3 straipsnio 15 …

Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 2, 8, 17, 29, 33, 45 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymas

2021 m. lapkričio 23 d. Nr. XIV-678 Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimasPakeisti 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:„1. Bendroji socialinio draudimo pensijos dalis (toliau – bendroji dalis, bendroji pensijos dalis) – socialinio draudimo pensijos dalis, skirta pagal šį įstatymą …

Dėl Valstybinio socialinio draudimo įmokų ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų paskirstymo metodikos patvirtinimo

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas2021 m. rugsėjo 15 d. Nr. V-482 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių 573 punktu:T v i r t i n u …