Dėl metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2022 metais patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas2021 m. gruodžio 16 d. Nr. A1-916 Vilnius Vadovaudamasi Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 7 …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. VA-44 „Dėl Naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigijusio fizinio asmens dokumentų pateikimo ir pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo taisyklių bei pranešimo FR0656 formos patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2021 m. lapkričio 12 d. Nr. VA-79 Vilnius Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 6 d. įsakymą Nr. VA-44 „Dėl Naują transporto priemonę iš kitos Europos …

Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2022 metais, įstatymas

2021 m. lapkričio 25 d. Nr. XIV-709 Vilnius 1 straipsnis. Įstatymo paskirtisŠis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir kitų …

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 pavadinimo, 2, 3, 4, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 23-2, 23-3, 25, 26, 28, 29 straipsnių, ketvirtojo skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo, įstatymo papildymo 31 straipsniu ir trečiojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

2021 m. lapkričio 23 d. Nr. XIV-681 Vilnius 1 straipsnis. Įstatymo pavadinimo pakeitimasPakeisti Įstatymo pavadinimą ir jį išdėstyti taip:„Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymas“. 2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimasPripažinti netekusia galios 2 straipsnio 5 dalį. 3 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimasPripažinti netekusia galios 3 straipsnio 15 …

Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 2, 8, 17, 29, 33, 45 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymas

2021 m. lapkričio 23 d. Nr. XIV-678 Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimasPakeisti 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:„1. Bendroji socialinio draudimo pensijos dalis (toliau – bendroji dalis, bendroji pensijos dalis) – socialinio draudimo pensijos dalis, skirta pagal šį įstatymą …

Dėl Valstybinio socialinio draudimo įmokų ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų paskirstymo metodikos patvirtinimo

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas2021 m. rugsėjo 15 d. Nr. V-482 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių 573 punktu:T v i r t i n u …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2021 m. spalio 26 d. Nr. VA-72 Vilnius Vadovaudamasi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl Žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2021 m. spalio 19 d. Nr. VA-68 Vilnius P a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymą Nr. …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas2021 m. spalio 13 d. Nr. 836 Vilnius Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimą Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“:1.1. Pakeisti …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. VA-93 „Dėl Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų formų ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2021 m. rugsėjo 3 d. Nr. VA-51 Vilnius P a k e i č i u Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisykles, patvirtintas Valstybinės …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. VA-108 „Dėl Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių, pranešimo apie atliktą mokestinį tyrimą FR0687 formos ir užduoties atlikti mokestinį tyrimą FR0688 formos patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2021 m. rugpjūčio 30 d. Nr. VA-50 Vilnius Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 28 d. įsakymą Nr. VA‑108 „Dėl Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių, Pranešimo apie …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas2021 m. rugpjūčio 11 d. Nr. 669 Vilnius Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimą Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“:Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Kai …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2021 m. liepos 26 d. Nr. VA-46 Vilnius Pakeičiu Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo ir pateikimo taisykles, patvirtintas …

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. A1-169 „Dėl Informacijos apie komandiruotus darbuotojus ir motyvuoto pranešimo dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 4 dalyje numatyto laikotarpio pratęsimo teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas2021 m. liepos 28 d. Nr. A1-553 Vilnius Pakeičiu Informacijos apie komandiruotus darbuotojus ir motyvuoto pranešimo dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 4 dalyje numatyto laikotarpio pratęsimo teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos …

Dėl Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius mokestinio patikrinimo atlikimo, rezultatų įforminimo ir jų patvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas2021 m. birželio 7 d. Nr. D1-347 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 16 straipsnio 1 ir 3 dalimis,t v i r t …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. VA‑27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2021 m. balandžio 27 d. Nr. VA-30 Vilnius Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymą Nr. VA-27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems …

Dėl Motorinės transporto priemonės ir jos priekabos nuosavybės teisės deklaravimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas2021 m. balandžio 29 d. Nr. 1V-379 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi, 273 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 262 „Dėl įgaliojimų …

Dėl Mokestinės tvarkos neatitikimų pavyzdžių aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas2021 m. balandžio 16 d. Nr. 1K-124 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 171 dalimi:Tvirtinu Mokestinės tvarkos neatitikimų pavyzdžių aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).R e k o m e n d u o j u …

Dėl Juridinių asmenų duomenų apie iš kiekvieno paramos teikėjo gautų piniginių lėšų išmokėjimą fiziniams asmenims PRC913 formos bei jos užpildymo taisyklių patvirtinimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2021 m. balandžio 13 d. Nr. VA-28 Vilnius Vadovaudamasi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. VA‑137 „Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įgyvendinimo“ ir …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. VA-186 „Dėl Mokesčių mokėtojo permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo)“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2021 m. kovo 16 d. Nr. VA-17 Vilnius P a k e i č i u  Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymą Nr. …