Dėl Avansinio papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio deklaracijos PLN211 formos bei jos užpildymo taisyklių patvirtinimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2020 m. vasario 12 d. Nr. VA-14 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 383 straipsniu bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. …

Dėl vidaus audito įgyvendinimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas2019 m. gruodžio 23 d. Nr. 1K-402 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 11 straipsnio 4 dalimi, 12 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į tarptautinius vidaus audito profesinės …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 254 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas2020 m. sausio 8 d. Nr. 7 Vilnius Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimą Nr. 254 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo …

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 12, 14, 30, 31, 55, 561 straipsnių, 3 priedėlio pakeitimo ir įstatymo papildymo 383, 402, 562 straipsniais įstatymas

2019 m. gruodžio 17 d. Nr. XIII-2694 Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimasPapildyti 2 straipsnį 102 dalimi:„102. Finansinė priemonė – priemonė, lemianti finansavimo (lėšų skolinimo) arba nuosavybės vertybinių popierių grąžą, įskaitant išvestines finansines priemones.“Papildyti 2 straipsnį 171 dalimi:„171. Mokestinės tvarkos neatitikimas – …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. VA-34 „Dėl Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos FR0564 formos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2019 m. gruodžio 31 d. Nr. VA-119 Vilnius Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 12 d. įsakymą Nr. VA-34 „Dėl Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo …

Dėl 2019 metų Konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas2019 m. gruodžio 23 d. Nr. 1K-403 Vilnius Vadovaudamasis Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“, 4 punktu:T v i r …

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1335 2, 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas

2019 m. gruodžio 12 d. Nr. XIII-2649 Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimasPakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:„2. Pakeisti 6 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:„11. Gyventojo pajamos iš darbo santykių arba jų esmę atitinkančių santykių (išskyrus …

Dėl Finansinių ataskaitų rinkinių ir su jais susijusių dokumentų teikimo Juridinių asmenų registrui elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo

Valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus įsakymas2019 m. gruodžio 23 d. Nr. VE-652 (1.3 E) VilniusVadovaudamasis Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“, 1221, 125 punktais:T v …

Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-244 „Dėl Europos sveikatos draudimo kortelės išdavimo, keitimo ir naikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymas2019 m. gruodžio 4 d. Nr. 1K-275 Vilnius P a k e i č i u Europos sveikatos draudimo kortelės išdavimo, keitimo ir naikinimo taisykles, patvirtintas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos …

Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklės (3)

Pabaiga. Pradžia Nr. 45 (1053) Nustatant vertinamų apgadintų naudotų transporto priemonių atkūrimo (remonto) kaštus vizualiai nematomiems defektams atstatyti, išlaidos skaičiuojamos (vertinamos) tik tada, jeigu prie turto vertintojų sudarytų naudotų transporto priemonių vertinimo ataskaitų pridėti transporto priemonių gamintojų įgaliotų atstovų Lietuvoje arba …

Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklės (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 45 (1053) Naudotų transporto priemonių muitiniam įvertinimui sandorio vertės metodas netaikomas, jeigu:13.1. neįvykdomos Sąjungos muitinės kodekso 70 straipsnio 3 dalyje nurodytos sąlygos;13.2. Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto 140 straipsnyje nurodytu atveju, jeigu:13.2.1. kyla pagrįstų abejonių, ar deklaruojama naudotų …

Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklės (1)

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymasDėl Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklių patvirtinimo2019 m. spalio 31 d. Nr. 1B-989 Vilnius Vadovaudamasis Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. VA‑83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2019 m. rugsėjo 27 d. Nr. VA-72 Vilnius Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymą Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių …

Dėl Įspėjimų ir baudų už Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimus skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas2019 m. rugsėjo 18 d. Nr. 970 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi, 14 straipsniu ir 20 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:Patvirtinti Įspėjimų ir baudų už Lietuvos Respublikos …

Dėl informacijos apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius pateikimo

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus, Lietuvos Respublikos Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas2019 m. rugsėjo 27 d. Nr. V-401/EV-281/V-395 Vilnius Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymo …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. VA‑57 „Dėl Abipusio susitarimo procedūros inicijavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2019 m. rugsėjo 12 d. Nr. VA-69 Vilnius P a k e i č i u Abipusio susitarimo procedūros inicijavimo ir vykdymo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (ir) arba politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2019 m. rugsėjo 17 d. Nr. VA-70 Vilnius P a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymą Nr. …

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-361 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas2019 m. rugpjūčio 28 d. Nr. V-1029 Vilnius P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymą Nr. V-361 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. VA-119 „Dėl Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2019 m. rugpjūčio 12 d. Nr. VA-64 Vilnius P a k e i č i u Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i. MAS) naudojimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų …

Dėl Lietuvos Respublikos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalies, 4 straipsnio 6 dalies ir 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2019 m. liepos 24 d. Nr. VA-61 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, 4 straipsnio 6 dalimi ir 15 straipsnio 2 dalimi, taip pat Valstybinės mokesčių inspekcijos …