Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 977 „Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas2020 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 934 Vilnius Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:Pakeisti Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 977 „Dėl Tarnybinių …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 289 „Dėl Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2020 m. rugpjūčio 19 d. Nr. VA-62 Vilnius P a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. 289 …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. 141 „Dėl Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas2020 m. rugpjūčio 12 d. Nr. 888 Vilnius Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 19 d. nutarimą Nr. 141 „Dėl Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo įgyvendinimo“ ir jį …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas2020 m.liepos 29 d. Nr. 843 Vilnius Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimą Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“:1.1. Pakeisti 1.12 papunktį ir …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2020 m. balandžio 30 d. Nr. VA-35 Vilnius Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymą Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, …

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2, 21, 26, 41, 52, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 72, 75, 83, 89, 93, 95, 104, 110, 112, 117, 127, 128, 135, 137, 140, 141, 144, 147, 172, 185, 188, 192, 193, 194, 198, 224, 225, 228 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 721 straipsniu įstatymas

2020 m. gegužės 21 d. Nr. XIII-2944 Vilnius 1 straipsnis 2 straipsnio pakeitimasPakeisti 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:„1. Darbo santykiai reglamentuojami vadovaujantis teisinio apibrėžtumo, teisėtų lūkesčių apsaugos ir visokeriopos darbo teisių gynybos, saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų …

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. V-1118 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas2020 m. birželio 3 d. Nr. V-1366 Vilnius Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimą …

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108, 109 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

2020 m. gegužės 7 d. Nr. XIII-2888 Vilnius 1 straipsnis. 108 straipsnio pakeitimasPakeisti 108 straipsnį ir jį išdėstyti taip:„108 straipsnis. Užsienio darbdavio darbuotojo komandiruotė į Lietuvos Respublikos teritoriją teikti paslaugųUžsienio valstybės jurisdikcijai priklausančio darbdavio darbuotojas, išskyrus prekybinių laivų įgulų darbuotojus, gali …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2020 m. balandžio 17 d. Nr. VA-32 Vilnius Pakeičiu Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymą Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės …

Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 3, 6, 8, 9, 17, 23, 31 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas

2020 m. gegužės 7 d. Nr. XIII-2890 Vilnius 1 straipsnis3 straipsnio pakeitimasPakeisti 3 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:„1. Apdraustasis asmuo – privalomai draudžiamas nelaimingų atsitikimų darbe socialiniu draudimu asmuo, apie kurio draudimą teisės aktų nustatyta tvarka draudėjas pateikė pranešimą Valstybinio socialinio draudimo …

Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas2020 m. gegužės 11 d. Nr. V-1118 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 8 straipsniu, 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, 28 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario …

Dėl priemonės „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ valstybės pagalbos schemos ir sąlygų aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas2020 m. gegužės 3 d. Nr. 4-275 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 887 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS veiklos“ 3.2 papunkčiu,t v i r t i n …

Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas2020 kovo 14 d. Nr. 207 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 21 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 1 punktu, atsižvelgdama į nepalankią epideminę …

Dėl Avansinio papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio deklaracijos PLN211 formos bei jos užpildymo taisyklių patvirtinimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2020 m. vasario 12 d. Nr. VA-14 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 383 straipsniu bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. …

Dėl vidaus audito įgyvendinimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas2019 m. gruodžio 23 d. Nr. 1K-402 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 11 straipsnio 4 dalimi, 12 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į tarptautinius vidaus audito profesinės …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 254 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas2020 m. sausio 8 d. Nr. 7 Vilnius Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimą Nr. 254 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo …

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 12, 14, 30, 31, 55, 561 straipsnių, 3 priedėlio pakeitimo ir įstatymo papildymo 383, 402, 562 straipsniais įstatymas

2019 m. gruodžio 17 d. Nr. XIII-2694 Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimasPapildyti 2 straipsnį 102 dalimi:„102. Finansinė priemonė – priemonė, lemianti finansavimo (lėšų skolinimo) arba nuosavybės vertybinių popierių grąžą, įskaitant išvestines finansines priemones.“Papildyti 2 straipsnį 171 dalimi:„171. Mokestinės tvarkos neatitikimas – …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. VA-34 „Dėl Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos FR0564 formos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2019 m. gruodžio 31 d. Nr. VA-119 Vilnius Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 12 d. įsakymą Nr. VA-34 „Dėl Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo …

Dėl 2019 metų Konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas2019 m. gruodžio 23 d. Nr. 1K-403 Vilnius Vadovaudamasis Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“, 4 punktu:T v i r …