Dovana „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų“ prenumeratoriams – nemokamas seminaras

Liepos 2 d. „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų“ redakcija surengė nemokamą nuotolinį seminarą savaitraščio 2022 m. metiniams prenumeratoriams. Seminare dalyvavo per 50 2022 m. metinių prenumeratorių. Pagalbos verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19 pandemijos, priemones, jų įgyvendinimo kelius ir pasitaikančias klaidas savo …

Baigėsi „AAM aktualijų“ nemokamų seminarų turas

Praėjusiame numeryje rašėme apie „AAM aktualijų“ redakcijos surengtus seminarus laikraščio prenumeratoriams Kaune ir Klaipėdoje.Praėjusią savaitę seminarai įvyko Šiauliuose ir Vilniuje.Pilnutėlėje Šiaulių valstybinės kolegijos salėje buhalterius su mokesčių administravimo naujovėmis išsamiai supažindino VMI Kontrolės departamento Operatyvios kontrolės organizavimo skyriaus vedėjas Rolandas …

„AAM aktualijų“ prenumeratoriai džiaugėsi galimybe atnaujinti žinias

Nuo seno ruduo – žinių atnaujinimo metas. Šį rudenį įmonių ir įstaigų buhalterių laukia daug mokesčių administravimo naujovių. Taip pat spalio 1 d. pradėjo veikti išmanioji mokesčių administravimo sistema (i. MAS), taigi buhalteriai siekia kuo daugiau sužinoti ir tobulinti žinias. …

Buhalterių laukia sunkus darbas

2015-ieji įsimins ne tik kaip euro įvedimo metai. Gyvenimas nestovi vietoje, buhalterių laukia nauji iššūkiai dėl perėjimo prie vienos mokėjimo erdvės eurais (SEPA) ir reikalavimo perskaičiuoti per krizę sumažintų valstybės tarnautojų darbo užmokestį. 2015 m. rugsėjo 29 d. į UAB …

„AAM aktualijų“ seminarų turas baigėsi Šiauliuose

  „AAM aktualijos“ metiniams 2013 m. laikraščio prenumeratoriams surengė seminarus aktualiais apskaitos ir mokesčių klausimais su 50 proc. nuolaida Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Baigiamasis seminaras įvyko praėjusį ketvirtadienį Šiauliuose. Į jį susirinko Šiaulių ir Panevėžio miestų ir aplinkinių rajonų …

Seminaruose – aktualūs apskaitos ir mokesčių klausimai

  „AAM aktualijos“ metiniams 2013 m. laikraščio prenumeratoriams rengia seminarus aktualiais apskaitos ir mokesčių klausimais su 50 proc. nuolaida. Praėjusią savaitę seminarai įvyko Vilniuje ir Kaune. Seminaruose klausytojai išgirdo pačias aktualiausias mokesčių naujienas, naujas Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas, kurios įsigalioja nuo 2013 …

Apie mokesčius, apskaitą, buhalterius

  „AAM aktualijos“ 2013 m. laikraščio prenumeratoriams rengia seminarus aktualiais apskaitos ir mokesčių klausimais su 50 proc. nuolaida Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Ką seminaruose išgirs klausytojai? Suteikiame žodį lektoriams.   UAB „Moore Stephens Vilnius“ direktorė Danguolė Pranckėnienė: – Pranešime …

Nau­jiems mo­kes­čių mo­kė­to­jams apie są­nau­das ir lei­džia­mus at­skai­ty­mus

Nau­jiems mo­kes­čių mo­kė­to­jams apie są­nau­das ir lei­džia­mus at­skai­ty­mus Vil­niaus ap­skri­ties vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos Švie­ti­mo ir kon­sul­ta­vi­mo sky­rius su­ren­gė dvie­jų da­lių se­mi­na­rą nau­jiems mo­kes­čių mo­kė­to­jams ju­ri­di­niams as­me­nims. Pir­mo­je se­mi­na­ro da­ly­je per­nai ir šie­met įsi­re­gist­ra­vu­sių ju­ri­di­nių as­me­nų sa­vi­nin­kai ir vy­riau­sie­ji bu­hal­te­riai bu­vo …

PVM nau­jo­vės ir au­to­mo­bi­lių ap­mo­kes­ti­ni­mas

PVM nau­jo­vės ir au­to­mo­bi­lių ap­mo­kes­ti­ni­mas Vil­niaus ap­skri­ties vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos Švie­ti­mo ir kon­sul­ta­vi­mo sky­rius su­ren­gė se­mi­na­rą mo­kes­čių mo­kė­to­jams, ku­ria­me pri­sta­tė PVM įsta­ty­mo nau­jo­ves bei nau­jų ir nau­do­tų au­to­mo­bi­lių tie­ki­mų ir įsi­gi­ji­mų iš ES ša­lių ap­mo­kes­ti­ni­mo ypa­tu­mus.Ins­pek­ci­jos vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Ni­jo­lė Ra­čiū­nie­nė …